simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ ܂ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̇ܘܐ ܒܕܘܒܪܐ̈
BarṢal:ComGosp ܓܡܪ ܃ ܗ ܟܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܩ̣ܢܐ ܗܘܐ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܕܡܨܛܠܐ ܠܘܬ
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ ܂ ܟܠ ܟܡܐ ܕܣܥ̇ܪ ܗܘܐ
BarṢal:ComGosp ܕܦ̇ܠܚܝܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܕܦܠ̇ܚ ܗܪܟܐ
BarṢal:ComGosp ܐܠܐ ܠܘ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܦܐܪܪܝܣܝܐ ܕܙܕܝܩܐ̈
BarṢal:ComGosp ܠܡܕܥ ܂ ܕܠܘ ܟܠ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܛܘܦܐ
BarṢal:ComGosp ܡܥܕܪܐ ܂ ܂ ܟܠ ܨܒܘܬܐ ܓܝܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܒܫܘܥܠܝܐ ܀ ܀ ܟܠ ܕܢܪܝܡ ܢܦܫܗ ܢܬܡܟܟ
BarṢal:ComGosp ܝ̣ܕܥ ܂ ܗܟܢܐ ܟܠ ܕܥܒ̇ܕܬ ܝ̇ܕܥ ܀
BarṢal:ComGosp ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܀ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܬܝܗܒ
BarṢal:ComGosp ܗܠܝܢ ܂ ܕܟܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܕ
BarṢal:ComGosp ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܟܠ ܚܕ ܐܝܟ ܚܝܠܗ
BarṢal:ComGosp ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܗܘܕ ܂ ܟܠ ܟܪ ܕܣܦܝܩ ܫܪܝܢ
BarṢal:ComGosp ܀ ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܕܡ̇ܠ̣ܠ ܘܣܥ̣ܪ ܡܪܢ
BarṢal:ComGosp ܪܘܚܝ ܝܝ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ ܂ ܥܕܡܐ