simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist . ܘܟܕ ܬܘܒ ܠܘܬ ܠܙܝܙܘܬܐ ܕܩܝܦܐ ܠܐ ܦ̇ܢܝ ܦܬܓܡܐ . ܗ̣ܘ ܟܠ ܢܬܗ̇ܝܡܢ ܡܪܢ ܟܕ ܬܠ̣ܐ ܗܘܐ ܥܠ ܩܝܣܐ ܕܗ̣ܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Ath:HomEpist ܐܢܫ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܪ . . ܕܡ̇ܢ ܗܘ ܓܒܪܐ ܕܢܐܚܐ ܘܠܐ ܟܠ . ܕܥܦܪܐ ܐܢܬ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ X . ܘܡܬܦ̣ܪܣܐ ܝܝXXXX ܥܠ
Ath:HomEpist . ܘܗ̣ܘ ܣܒ̣ܠ ܚܫܐ ܘܗ̣ܘ ܥܒ̣ܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ . ܘܟܒܪ ܡܢ ܠܐ ܟܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈· XXX ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ ܗܘ̣ܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Ath:HomEpist . ܘܒܨܒܝܢܗ ܐܬ̣ܐ ܠܝܠ̣ܕܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܘܣܒ̣ܠ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܕܒܗ ܗ̣ܘܐ
Ath:HomEpist ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܫܒ̇ܚܢܢ ܕܕܐܝܟ ⁵ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܝܗ̣ܒ ܠܟ . ܟܠ X ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܕܒܡܫܝܚܐ XXXXXX ܫܪܝܪܐܝܬ ܩ̇ܒܠܢܢ . ܘܩܕܡ
Ath:HomEpist ܐܢܫ X ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ . ܡܫܟܚܢܐ̈ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ . ܟܠ X ܕܡܢ ܟܘܠ ܕܘܟ ܡܬܦܪܣܝܢ . ܘܚ̇ܙܝܢ ܕܡܣ̣ܠܝܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܡܢ
Ath:HomEpist ܕܘܟ ܕܠܐ ܐܠܗ X ܢܗܘܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܠܗܐ X ܢܕܥܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܟܠ ܐܦ ܡܢ ܗܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܢܦ̣ܠܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
Ath:HomEpist ܫܥ ܥܡܝ ܢܗܘܘܢ X . ܘܣܟ̣ ܐܢ X ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܙܥܩ X ܠܐܒܐ . ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܐܢܐ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ
Ath:HomEpist . ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܡܚ̇ܒܝܢ XXXXX ܠܡܪܝܐ ܢܬܥܗܕܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܟܠ ܘܫܘܘܙܒܐ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . ²⁰ ܡܕܝܢ ܐܘ ܚܒܝܒܐ ܘܪܚܝܡ ܡܢ
Ath:HomEpist ܗܪܣܝܣ̈ ¹⁰ XܝXXX ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܪܝܢܘ̈ . ܕܠܥܡܐ ܥܬܝܩܐ ܟܠ ܫ̇ܘܝܝẌ ܠܡܐܒܕ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ . ܘܒܝܫܐ̈ ܘܫܟܝܪܝ̈ ܡܢ