simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist . ܐ ܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܩܝܡ ܠܝܬ
Ath:HomEpist ܓܝܪ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܬܪܝܢ̈
Ath:HomEpist . ܘܬܘܒ ܐܢ ܟܠ ܒܒܪܐ ܗܘܐ ܘܟܘܠ
Ath:HomEpist . ܘܗܟܢ ܡܫܬ̇ܡܠܐ ܟܠ ܚܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥ̇ܡܕܝܢ
Ath:HomEpist ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܐܝܬ ܟܠ ܝܘܡ ܒܥܠܬ ܬܝܒܘܬܐ
Ath:HomEpist ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ . ܡܬ̇ܕܡܪ
Ath:HomEpist ܗ̣ܘܐ . ܘܒܗ ܟܠ ܡܕܡ ܐܬܒ̣ܪܝ ܘܐܬ̇ܩܝܡ
Ath:HomEpist ܐܢ ܓܝܪ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ ܘܗ̣ܘ
Ath:HomEpist . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܣܢܝܐܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
Ath:HomEpist ܐܝܟ ܒܩܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܡܛܠ ܡܠܬܐ
Ath:HomEpist ܗܘ̣ܝ̈ ܚܕܬܬܐ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܢ ܡܢ
Ath:HomEpist ܠܐܒܐ . ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܛܠ
Ath:HomEpist ܐܒܐ . ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗ̣ܘ ܠܗ
Ath:HomEpist ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܗ̇ܝ ܕܠܐ
Ath:HomEpist ܡ̇ܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ . ܐܢ
Ath:HomEpist ܗܘܬ ܠܟܘܢ ܘܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ . ܘܠܐ
Ath:HomEpist ܡܢܢ . ܘܬܘܒ ܟܠ ܐܢܫ ܕܡܬܚܙܐ ܕܡܬܟܢܫ
Ath:HomEpist ܢܬ̣ܚܪܡ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ³⁰ ܐܢܫ ܪܘܫܥܐ
Ath:HomEpist . ܟܕ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܬܫܬܩܠ ܟܘܠܗ̇
Ath:HomEpist ܘܠܡܪܝܐ ܒܓܘܐ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܫܒ̇ܚܘ .