simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܨܒܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܐܘܡܢܐܝܬ 0 X2X7ܘܬܩܢܐܝܬ . ܠܐܓܘܢܐ ܕܝܢ ܟܠ ܕܒܫܘܠܡ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܘܒܫܘܪܝܗܘܢX : ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܕܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܣܕܐ ܗ̇ܘܐ Xܣܪܝܩܐ ܘܣܦܝܩܐXX ܗܘXX . ܘܡܢ ܟܠ ܚܟܡܐ ܟܠ ܐܘ ܟX ܕܢܝܝܢ ܠܘܢܗ Xܢ X Xܟܢܐ̈ X . ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܬܪܝܢ ܐܕܫܐ̈
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܟܡܐ Xܡܟܦܪܐ ܘܡܚܪ̇X . X⁴ܠܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ X⁵ܐܒܐ ܟܠ ܐܕܫܐ̈ ܟܠ ܚܣܕܐ ܗ̇ܘܐ Xܣܪܝܩܐ ܘܣܦܝܩܐXX ܗܘXX . ܘܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܐܪܐ ܐܣܛܘܟܣܐ ܕܡܬܢܣܒ ܡܢ ܕܡܝܝܐ̈ . ܐ̇ܘ̇ ܒܗܓܝܢܐ̈ ܟܠ . ܚ̇ܫܚܐ ⁶ܗܝ ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܗ̇ܘܐ ܒܝܕ ܦܘܠܓܐ .
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܕܐ ܟܕ ܚܕܐ ܙܒܢ ܥܡ ܚܒܪܬܗ̇ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܬܐܣܬܐ ܟܠ . ܚܡܝܫܝܬܐ ܓܝܪ ܘܪܒܝܥܝXܐ ܘܬܠܝܬܝܬܐ ܐܟ ܕܒܕܘܪܓܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܕܐ X X 35ܓܝܪ ܡܢ ܡܘܫܚܬܐ̈ ܦܫܝܛܬܐ̈ ܠܘܩܕܡ ܥܒܪܐ ܥܠ ܟܠ ܕܠܗܘܢ ܗ̇ܘܝܢ ܐܣܟܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܗ̇ܘܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ .
AnṭTagr:FifBookRhet ܦܪܘܣ ܗ̇ܘܐ ܐܝܬ ܠܗ . ܐ̇ܘ̇ ܓܝܪ ܠܟܠܗܘܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܕܒܝܬܐ ܟܠ ⁴ ܐܝܬܝܗ̇ . ܕܗܟܢܐ ܕܝܢ ܢܪܟܒ ܐܝܟܢܐ ܕܡܬܐܡܪܐ : ܒܟܠ ܘܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܐXܨ̇ܬܐ ܫܡܐXX ܢܬܬܣܝܡ ܠܓܢܣܐ ܗܢܐ : ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܟܠ : ܕܢܪܟܒ ܐܝX ܠܗ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܡܘܫܚܬܐ̈ . ܕܐܢ ܢܨܒܐ : ܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܦܪܘܣ ܠܚܕ ܕܡܢ ܢܩܫܐ̈ X ¹¹⁰ܕܠܥܙܝ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܡܨܝܐ ܗܘܬ̇ ܟܠ 0 X⁹ ܡܫܚܛܝܢ : ܠܡܫܘܚܬܐ ܘܠܩܝܢܬܐ . X76ܐ̇ܘ̇ ܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܙܢܝܐ̈ ¹¹⁷ܕܚܫܢܘܬܐXX ܐܣܝܢ ܘܪܕܐ . ܘܠܣܘܪܝܝܐ̈ ܕܝܢ ܟܠ : ܠܓܕܘܕܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܡܚܒܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܢ
AnṭTagr:FifBookRhet X ܟܕ ܐܬܚܫܚ ܥܕܪ ܗܘܐ X79 ܠܥܒܪܝܐ̈ ܒܡܩܒܠܢܘܬܐ ܕܕܒܚܐ̈ . ܟܠ . ܟܕ ܟܝܬ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܙܢܐ ܡܫܦܝܢܐ . ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܪܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܒܝܬܐ ܦܬܓܡܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܡܫܬܟܚ : ܕܗ̇ܘX ⁷ܟܪܘܙܐ ܕܡܫܘܚܬܐ ܟܠ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ : ܠܢ XX ܐܠܨܬ . ܣܐܡ ) ܐܢܐ ( ܕܝܢ ܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܥܕܪܐ . ܘܠܘܩܕܡ ܐܪܐ : ܕܡܢܘ ܓܒܘܠܝܐ ܒܟܝ̇ܢܗ ܐܟܚܕ ܟܠ ܐܝܬ ܗ̇ܘXXX ܠܝ ܒܪܡ ܟܕ ܐܠܗܐ ܡܬܠܘܐ ܠܝ : ܥܕܪܐ ܥܠܝ ܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܦܘܐܝX ܫܦܝܪ ܡܦܣ ܠܡܟܢܟܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܐܬܚܫܚ . ܡܐܠܘܢ ܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܫܩܠܐ̈ ܕܚܛܝXܐ . ܒܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܕܫܐ ܕܦܚܡܐ ܦܠܐܬܢܝܐ :
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܕܐ ܚܕܐ X ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܟܪܝܣܝܣ 110 ܡܒܪܚܬܐ ܘܐܝܡܡܝܬܐ . ܟܠ ܘܦܪܢܘܦܝܐ ܘܡ̇ܗܠܢܝܐ : ܥܡ 0ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܚܝܬܐ ܕܥܠ