simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsSlaveChrist ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪܝܫ ܚܘܛܪܗ ܚܦܪܘ ܘܒܕܡܘܬ ܩܒܪܐ ܥܒܕܘ ܟܠ ܥܡܟ ܢܬܒܣܡ 16 ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܠܝܢ ܗܘܘ ܘܒܟܝܢ
ActsSlaveChrist ܗܪܘܡܝܢ̈ ܡܒܣܡ ܠܣܘܩܐ ܘܡܛܠ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܟܠ ܗܘܘ ܡܢ ‌ ܙܠܝܩܐ̈ ܗܢܘܢ ܪܝܚܐ ܗܢܝܐܐ ܘܚܠܝܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
ActsSlaveChrist ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܒܝܬ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܐܙܠ ܘܐܘܕܥܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܟܠ ܫܩܠܘܗܝ ܠܡܩܒܪܗ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܬܡܝܗܝܢ ܒܓܘܢܚܐ ܪܒܐ
ActsSlaveChrist ܕܒܫܡܗ ܡܬܓܘܣ 24 ܠܘܝ ܕܝܢ ܐܒܘܗܝ ܟܕ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܬܡܛܝ ܟܠ ܐܬܦܪܣ ܥܘܕܪܢܐ ܕܚܢܢܗ ܘܡܫܬܦܥܝܢ ܪܚܡܐ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܠ
ActsSlaveChrist ܥܣܪܐ̈ ܚܕ ܐܬܠ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܡܐ ܕܗܦܟ ܥܠܝ ܘܟܕ ܗܦܟ ܗܘ ܓܒܪܐ ܟܠ ܥܒܕܐ ‌ ܕܡܫܝܚܐ ܘܣܗܕܐ ܐܢ ܬܗܦܘܟ ܥܠܝ ܐܒܠܬܐ ܗܕܐ ܕܝܠܝ ܡܢ
ActsSlaveChrist ܡܐ ܕܗܦܟ ܥܠܝ ܘܟܕ ܗܦܟ ܗܘ ܓܒܪܐ ܠܒܝܬܗ ܗܐ ܟܠܗܘܢ ܓܡܠܘܗܝ̈ ܟܠ ܐܢ ܬܗܦܘܟ ܥܠܝ ܐܒܠܬܐ ܗܕܐ ܕܝܠܝ ܡܢ ܟܠ ܥܣܪܐ̈ ܚܕ ܐܬܠ ܠܟ ܡܢ
ActsSlaveChrist ܦܢܝܢ̈ ܘܡܬܟܪܝܢ ܗܘܘ ܠܒܝܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܣܒܪܘ ܟܠ ܡܢ ܩܒܘܠ ܡܫܪܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܓܡܠܐ̈ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܝܢ ܡܢ
ActsSlaveChrist ܕܚܙܐ ܘܫܡܥ ܕܘܟܪܢܗ ܢܗܘܐ ܠܒܘܪܟܬܐ̈ ܐܡܝܢ 27 ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܠ ܗܠܝܢ ܣܥܪ ܘܣܥܪ ܡܪܝܐ ܒܨܠܘܬܗ̈ ܕܣܗܕܐ ܘܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܥܠ
ActsSlaveChrist ܕܡܬܓܘܣ ܒܨܠܘܬܗ̈ ܡܣܬܥܪ ܐܝܟ ܕܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܗܘ ܟܠ ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܐܣܗܕ ܕܝܢ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ̈ ܘܚܕܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
ActsSlaveChrist ܦܢܝܢ̈ ܟܠ ܡܚܘܬܐ̈ ܕܪܘܓܙܐ ܘܢܚܣܐ ܒܘܨܪܐ̈ ܕܝܠܢ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܕܗܘ ܢܬܠ ܐܣܝܘܬܗ ܥܡ ‌ ܥܘܕܪܢܘܗܝ̈ ܠܡܒܛܠܘ ܡܢ
ActsSlaveChrist ܡܚܘܬܐ̈ ܕܪܘܓܙܐ ܘܢܚܣܐ ܒܘܨܪܐ̈ ܕܝܠܢ ܘܕܥܢܝܕܝܢ̈ ܟܠ ܕܗܘ ܢܬܠ ܐܣܝܘܬܗ ܥܡ ‌ ܥܘܕܪܢܘܗܝ̈ ܠܡܒܛܠܘ ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈