simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܩܪܒ̣ܬ ܓܝܪ ܒܣܒܪܐ ܕܬܩܢܐ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܕܒܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܟܠ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܢ̣ܟܠܐ ܘܠܥܘܠܐ ܕܒܟ ܃ ܕܡܢ̣ܗܘܢ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܠܡܥܒܕ ܡܓܠܐ̈ ⁷ܘܟܘܠܒܐ̈ ܇ ܟܠ ܗܘܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܕܠܐ ⁵ܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܙܝܢܐ . ܘܐ̇ܬܐ ܗܘܐ X
BarEbr:CandSanc ܕܡ̇ܕܪX ܠܓܘܫܡܐ . ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܡ̇ܕܪܟ ܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܒܐܬܪܐX ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܒܐܬܪܐ ܗܘ . ¹ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܓܘܫܡܐ ܗܘ-X . ܗܐ ܓܝܪ
P:Tob [AB] ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܥܡܢ . ܘܐܘܕܘ ܩܕܡܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟܘܢ . ܘܫܒܚܘ ܟܠ ܠܘܬܗ : ܘܢܥܒܕ ܩܘܫܬܐ ܩܕܡܘܗܝ ܒܠܒܐ ܕܟܝܐ ܀ ܘܗܫܐ ܚܙܘ
P:2Macc [AB] : ܗܘ ܕܡܨܐ ܒܚܝܠܐ ܕܢܣܚܘܦ ܒܪܘܚ ܦܘܡܗ : ܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܚܝܠܐ ܕܒܣܪܐ . ܘܚܢܢ ܕܝܢ ܬܟܝܠܝܢ ܚܢܢ ܥܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܐܚܝܕ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܣܥܪ ܘܡܬܦܪܣ ܕܒܬܟܬܘܫܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܘ̇ ܟܕ ܙܟܐ ܢܐܙܠ . ܟܠ ܘܐܢ ܢܗܘܐ ܐܢܫ |ܕܪܚܡ ܠܐܘܪܟܣܛܐ ܐܘ ܠܗܢܝܘܟܐ ܘܠܩܘܢܓܐ .
P:Kings [AB] ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܥܒܕ . ܘܟܬܒ ܠܗܘܢ ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܟܠ . ܘܟܠ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܠܢ : ܢܥܒܕ . ܘܠܐܢܫ ܠܐ ܡܡܠܟܝܢ ܚܢܢ ܥܠܝܢ .
PhiloxMab:ComProJohn ܙܢܐ ܕܓܠܝܢܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܒܐ ܗ̇ܝ ܟܠ ܡܬܦܪܢܣ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ
Eph:memHom ܚܕ ܒܝܢܬ ܠܗ ܘܠܩܢܘܡܗX . --¹⁹ܩXX·dd--¹⁸ X XX·XX¹ ܟܠ . . ܝXX --¹¹ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ XX --¹⁰ ܛܝܒX --²⁰ܚܒܝ̣ܒܝ̈
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܡܦܠܓܝܢ ܗܘܘ ܫܘܝܐܝܬ ܠܗܘܢ . ܟܠ ܡܟܝܠ̣ X X X ܫ̇ܪܝܘ ܒܥܡܠܐ ܪܘܚܢܐܝܬ ܒܦܘܠܚܢܗܘܢ . ܟܕ
Ath:Inc ܗ̣ܘܐ ܘܚܢܢ ܐܬܦܪܩܢ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܬܗܪܝܢܢ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܟܠ ܐܠܐ ܠܗ ܗܘ ܟܕ ܠܗ ܝܕܥܝܢܢ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . ܕܒܐܝܕܗ
BarEbr:CandSanc XXXXX ܣܓܝܐܘܬܐ ܒܪܬ ܩܠܝܬܐ . ܐܦ ܣܓܝܐܘܬܐ ܙ̇ ܕܩ ܟܠ ܗܪܟܐ ܥܐܠܐ ܬܪܝܢܘܬܐ ܥܡ ܝܕܥܬܐ ܥܪܝܨܐܝܬ . ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܠܘ
JnDalya:Epist ܕܐܿܢ ܘܡܦܿܪܢܣ ܒܚܟܡܬܗ ܪܡܬܿ ܡܢ ܟܠ . ܟܕ ܗܘܝ̣ܘ ܝ̣ܕܥܬܗ ܟܠ ܘܠܝܬܐ̈ ܗܟܢܐ ܡܫܝܚܐ ܚ̣ܟܡܬܗ ܕܐܒܐ ܡܠܟܘܬܢ ܕܠܥܠܡ .
SevAnt:CathHom ܛܟܣܐ ܥܕܬܢܝܐ̇ ܒܫܦܝܪܘܬ ܛܟܣܐ ܐ̣ܬܐ : ܘܒܕܪܓܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܝ ܛܠܝܝܬܐ . ܘܩ̣̇ܕܡ ܐܫ̇ܬܡܠܝ ܚܝܠܬܢܐ : ܘܒܝܕ
Tim1:Epist : ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ³²ܩܢܘܡܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܐܬܐܠܗ̇ . ܐܠܐ ܗܘ̈ ܟܠ ܕܐܝܢܘܗdd X ܘܐܦܢ ܒܙܘܥܐ |468|ܕܗܘܝܐ ³¹ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ̣ ܠܐ ܡܨ̇ܐ ܗܘܢܐ ܕܢܣܩ ܠܨܠܝܒܐ ܆ ¹ ܦܩ̣ܕ ܕܢܪܦܐ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܝ̣ܕܥ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܐܠ̇ܐ ܐܢ ܗܘ̇ܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܡܢ
Eph:madLuqHeres ܡܡܠܟ ܫܘܠܛܢܗ̇ ܝ ܕܡܪܗ̇ ܓܝܪ ܡܕܝܠ ܛܒܬܐ̈ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܘܠܝܬ ܟܠ ܗܘ ܡܢܗ̇ ܘܚܠܩܐ ܩܛܝܪܐ ܗܘ ܕܡܫ̇ܥܒܕ ܠܗ̇ ܢܚܘܐ ܚܢܢ ³ܕܥܠ
Eph:madVirg ⁵ܢ ܘܡܐ ܘ -- -- ܫܦܠܗ ܪܒܐ ]ܫܒܪܐ̈ ¹[ܒܨܘܡܐ ܠܢܓܕܐ ܟܠ ]ܘܢܣܝܟ ¹[ܗܐ ܟܪܝܟܝܢ ܠܗ ܟܘܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܠܡ̇ܢܣܐ
SevAnt:LuqJul ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܕܠܐ ܚܣܝܪܘܬܐ . ܚܘܝܬ ܕܠܐ ܟܠ . ܘܣ̣ܒܠ ܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܙܩܝܦܐ . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܘܗ̇ܝ ܕܢܛܪ
Shub:BookGifts ܆ ܘܪܚܝܡ ܡܢ ܟܠ ܥܠ ܡܪܟ . ܘܬܫܬܠܛ ܬܘܒ ܒܚܝܠܐ ܠܡܟܒܫܘ ܟܠ ܕܡܬܢܨܚܝܢ ܒܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܬܚܦܛ ܘܩܢܝ . ܕܬܗܘܐ ܝܩܝܪ ܥܠ