simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܠܚܘܒܬܗ X 1ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܬܘܕܝ ܠܗ
SevAnt:CathHom ܪܝܫ ܢܝܐ : ܟܠ ܚܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܡܬܝ
SevAnt:madHym ܚܘ̣ܝܬ ܆ ܕܕܗܢܐ ܟܠ ܐܝܬܝܟ ܒ̇ܪܘܝܐ ܘܡܝܪܐ
Eph:madFaith ܫܠܐ ܘܐܦ ⁴ܡܫܬܬܩ ܟܠ ܡܢ ܕܐܡܪܚ ܕܢܕܪܘܫ
BarKepha:CelebNat ܠܐܠܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܛܒܬܐ ܦܐܝܐ ܠܡܥܒܕ
DidascApost ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܇ ܟܠ ⁵ܝ ܕܢܘܕܐ ܒܝ
BarKoni:Schol ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܂ ܟܠ ܝ-· ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈
Eph:madCrucifix ܘܥܪܒܘ ܚܕ ܒܚܕ ܟܠ ܕܪܝܗܘܢ̈ ܕܪܐ ܒܚܒܪܗ
EliaAnb:BookExer&Cent ܚܟܡܬܐ ܆ ܩܕܡ ܟܠ ܒܪܢܫ ܡܢ ܫܠܝܐ
Eph:madVirg ܡܫܬܦܝܢ ܘܢܗܪܝܢ ܘܐܦ ܟܠ ܬܘܩܠܢ̈ ܡܬܟܣܣܢ̈ ܒܡܐܬܝܟ
SevAnt:LuqJul ܠܐܐܝܬܘܗܝ ܡܩܒܠܢܐ ܕܚܫܐ̈ ܟܠ ܟܠܗ . ܡܛܠ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܕܥܡ̇ܪ ܘܡܚܝܕ ܡܬܐܡܪܐ
Eph:madCrucifix ܫܐܕܐ̈ ܐܝܟ ܚܐܢ ܟܠ ¹⁵ ܘܫܐܠ ܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗ̣ܘܢ ܡܬܝܕܥ
Eph:madFaith ܡܠܐ̈ ܦܪܝܣܬܝ ܥܠ ܟܠ ]ܫܠܡ⁴[ ]ܗ ¹[ܒܪ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ܡܬܝܚܐ ܇ ܗ̇ܝ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܐܦ ܠܘܬ ܟܠ ܥ̇ܒܕܐ ܛ̇ܒܐ ܠܫܘܬܦܐ̈
P:5Macc [AB] ܘܒܠܠܝܐ ܢܘܪܐ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܡܫܬܠܛܐ ܗܘܬ
JnMaron:Expos ܠܢ ܚܕܝܘܬܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣܐܦ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܚܕܝܘܬܐܐ̇ܠܨܐ
SevAnt:LuqJul ܣܢܝܩܝܢ . ܘܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ