simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܫܬܪܥܝܢܢ ܟܠܢ . ܟܠ ܕܒܡܠܬܐ ܠܐ ܫܪܥ
P:Isa [AB] ܘܬܘܣܦܘܢ ܠܡܬܪܕܝܘ . ܟܠ ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ :
P:Jer [AB] ܪܝܫ ܥܠܠܬܗ̈ : ܟܠ ܐܟܘܠܝܗܘܢ̈ ܢܬܚܝܒܘܢ .
P:Jer [AB] ܘܐܡܪܘ ܠܐܪܡܝܐ : ܟܠ ܓܒܪܐ̈ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
P:John [AB] ܢܩܘܝܢ̈ ܒܟܘܢ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܬܨܒܘܢ ܠܡܫܐܠ
P:Josh [AB] ܕܢܗܘܐ ܥܪܩ ܠܬܡܢ ܟܠ ܡܢ ܕܩܛܠ ܢܦܫܐ
P:Luke [AB] ܢܫܟܚ ܠܡܫܠܡܘ ܆ ܟܠ ܕܚܙܝܢ ܁ ܢܗܘܘܢ
P:Luke [AB] ܪܡܐ ܇ ܥܠ ܟܠ ܚܝܠܐ̈ ܕܚܙܘ .
P:Luke [AB] ܐܪܡܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ .
P:Mark [AB] . ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕܘ ܂
P:Matt [AB] ܕܡܠܟܘܬܐ ܆ ܘܡܐܣܐ ܟܠ ܟܐܒ ܘܟܘܪܗܢ ܒܥܡܐ
P:Matt [AB] ܠܐܘܪܚܬܐ̈ ܆ ܘܟܢܫܘ ܟܠ ܕܐܫܟܚܘ . ܒܝܫܐ̈
SynOr ܕܡܟــܝــܠ ܘܠــܗܠ 124 ܟܠ ܟܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܡܣܒܐ
SynOr ܡܕܡ ܠܐ ܩ̇ܢܝܢܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܚܝܕܝܢܢ .
SynOr ܘܢܩܝܡ ܠܗܘܢ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܫ ܐܦܛܪܘܦܐ
P:Num [AB] ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ : ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ
P:Phil-Phlm [AB] ܘܐܢ ܫܘܠܛܢܐ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ
P:ProvQohSong [AB] ܘܚܙܝܬ ܐܢܐ ܟܠ ܥܡܠܐ̈ ܘܟܠ ܟܫܪܐ̈
P:ProvQohSong [AB] ܕܣܓܝܐܝܢ ܢܗܘܘܢ . ܟܠ ܕܐܬܐ : ܗܒܠܐ
P:Ps [AB] ܠܫܢܝܗܘܢ̈ : ܘܢܕܚܠܘܢ ܟܠ ܕܚܙܝܢ ܠܗܘܢ .