simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܐܟܘܠܝܗܘܢ̈ ܢܬܚܝܒܘܢ . ܒܝܫܬܐ ܬܐܬܐ ܥܠܝܗܘܢ : ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܟܠ ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܡܙܕܪܥܐ . ܩܕܫ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܪܝܐ ܪܝܫ ܥܠܠܬܗ̈ :
P:John [AB] ܡܐ ܕܬܨܒܘܢ ܠܡܫܐܠ ܂ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ . ܒܗܕܐ ܡܫܬܒܚ ܐܒܐ ܆ ܟܠ ܒܢܘܪܐ ܕܬܐܩܕ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܬܩܘܘܢ ܒܝ ܁ ܘܡܠܝ̈ ܢܩܘܝܢ̈ ܒܟܘܢ ܆
P:Josh [AB] ܡܢ ܕܩܛܠ ܢܦܫܐ ܡܢ ܫܠܝܐ : ܘܠܐ ܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕܐ ܕܬܒܥ ܥܝܪܬܐ ܟܠ : ܘܠܥܡܘܪܐ̈ ܕܥܡܪܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ : ܕܢܗܘܐ ܥܪܩ ܠܬܡܢ
P:Luke [AB] ܕܚܙܝܢ ܁ ܢܗܘܘܢ ܡܒܙܚܝܢ ܒܗ ܂ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܫܪܝ ܟܠ ܠܡܫܠܡܘܬܗ . ܕܠܐ ܟܕ ܢܣܝܡ ܫܬܐܣܬܐ ܁ ܘܠܐ ܢܫܟܚ ܠܡܫܠܡܘ ܆
P:Mark [AB] ܡܐ ܕܥܒܕܘ ܂ ܘܟܠ ܡܐ ܕܐܠܦܘ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܬܘ ܠܟܘܢ ܁ ܢܐܙܠ ܁ ܟܠ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܀ ܘܐܬܟܢܫܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܠܘܬ ܝܫܘܥ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ
P:Matt [AB] ܟܐܒ ܘܟܘܪܗܢ ܒܥܡܐ ܀ ܘܐܫܬܡܥ ܛܒܗ ܒܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ . ܘܩܪܒܘ ܟܠ ܗܘܐ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ̈ ܆ ܘܡܟܪܙ ܣܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܆ ܘܡܐܣܐ
SynOr ܟܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܡܣܒܐ ܕܫܘܚܕܐ ܡܬܬܨܝܕ ܕܢ̇ܦܠ ܘܡܬܚܝܒ ܆ ܟܠ ܀ ܘܒܕܓܘܢ ܙܕܩܬ ܣܘܢܗܕܘܣ : ܕܡܟــܝــܠ ܘܠــܗܠ 124
P:Num [AB] ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܒܛܐ ܕܐܫܝܪ : ܟܠ : ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ : ܡܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ :
P:Phil-Phlm [AB] ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ . ܘܗܘܝܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܟܠ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܒܗ ܟܠ ܐܢ ܡܘܬܒܐ̈ . ܘܐܢ ܡܪܘܬܐ̈ . ܘܐܢ ܐܪܟܘܣ̈ . ܘܐܢ ܫܘܠܛܢܐ̈ .
P:ProvQohSong [AB] ܥܡܠܐ̈ ܘܟܠ ܟܫܪܐ̈ ܕܥܒܕܐ . ܡܛܠ ܕܛܢܢܗ ܕܓܒܪܐ ܡܢ ܚܒܪܗ . ܟܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܙܐ ܥܒܕܐ ܒܝܫܐ ܕܐܬܥܒܕ ܬܚܝܬ ܫܡܫܐ . ܘܚܙܝܬ ܐܢܐ
P:Ps [AB] ܕܚܙܝܢ ܠܗܘܢ . ܘܢܕܚܠܘܢ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ : ܘܢܚܘܘܢ ܟܠ ܒܗܘܢ ܓܐܪܐ ܡܢ ܫܠܝܐ . ܘܢܬܟܪܗܘܢ ܠܫܢܝܗܘܢ̈ : ܘܢܕܚܠܘܢ
PhiloxMab:Disc ܓܒܝܢ̈ ܚܝܝܢ̈ ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܢܐܚܘܕ . ܘܠܐܠܗܢ ܢܬܥܗܕ . ܘܡܢ ܟܠ ܩܕܡ ܓܝܪ ܡܘܬܐ ܕܓܗܢܐ ܆ ܢܗܘܐ ܠܢ ܡܠܦܢܐ ܡܘܬܐ ܩܪܝܒܐ . ܘܡܢ
P:Rom [AB] ܒܣܪ ܩܕܡܘܗܝ . ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܓܝܪ ܐܬܝܕܥܬ ܚܛܝܬܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܟܠ ܢܬܚܝܒ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܠܐ ܡܙܕܕܩ
P:Tob [AB] ܥܪܝܡܐ ܒܥܝ . ܘܠܐ ܬܒܣܐ ܥܠ ܟܠ ܡܠܟܐ ܚܫܚܐ ܀ ܘܒܟܠ ܙܒܢܐ ܒܪܟ ܟܠ ܕܝܠܟ ܥܠ ܩܒܪܐ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ : ܘܠܐ ܬܬܠ ܠܚܛܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܣܩܢܐ ܕܛܘܪܐ̈ : ܘܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܫܩܠܘ ܟܠ ܘܠܟܠ ܕܐܬܘ ܥܡܗ ܠܥܕܪܗ . ܕܢܫܩܠܘܢ ܠܒܝܬ ܦܠܘ : ܘܠܡܐܚܕ