simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܢܝܩܪܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܠܫܘܡܠܝ ܨܒܝܢܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܥܒܕ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܢܬܠ ܒܦܪܚܐ ܕܪܥܝܢܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܘܐܢ ܫܘܠܛܢܐ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ
PhiloxMab:Disc ܩܪܝܒܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܚܝܝܢ̈ ܒܙܗܝܪܘܬܐ
JnDalya:Epist ܕܚܙܬܗ ܪܓܝܓܬܿ ܡܢ ܟܠ . ܪܓܬܐ ܥܿܘܠܬܐ
LiberGrad ܐܢܫ : ܐܠܐ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ : ܡܢ
SevAnt:CathHom ܪܝܫ ܢܝܐ : ܟܠ ܚܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܡܬܝ
P:Gal-Eph [AB] ܒܚܝܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܠܡܥܒܕ ܠܢ ܇
P:John [AB] ܢܩܘܝܢ̈ ܒܟܘܢ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܬܨܒܘܢ ܠܡܫܐܠ
JnMaron:Expos ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܗ̇ܘܐܢܫܝܐ ܟ̇ܦܪܝܢ
P:Tob [AB] ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܠ ܥܪܝܡܐ ܒܥܝ .
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܪܡܙܐ ܕܡܫܬܪܝܢ̈ ܒܗ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܒܗ ܡܬܚܙܩ
BarEbr:CandSanc . ܝ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪ ܘܕܘܟ̣ܐ ܩ̇ܪܐ
SevAnt:Epist ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ
PhiloxMab:TenMem . ܥ̣ܠ ܙ̇ܐܢ ܟܠ ܟ . ܦܢܐ
Tim1:Epist ܘܫܘܝܐ ܗ̣ܝ ܕܢܐܡܪ ܟܠ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ 28ܕܚܫ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ܡܬܝܚܐ ܇ ܗ̇ܝ
P:Jer [AB] ܪܝܫ ܥܠܠܬܗ̈ : ܟܠ ܐܟܘܠܝܗܘܢ̈ ܢܬܚܝܒܘܢ .
JacSer:memBirthSavFlesh ܫܪܐ ܒܛܠܝܬܐ ܐܝܟ ܟܠ ܥܘܠܝܢ̈ ܙܥܘܪܝܐ ܫܡܝܐ
AntiTriThWrit ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ