simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܥܓ
HomEpiph X 14ܒܗ ܢܗܪ ܟܠ . ܒܗ ܚܕܝ
P:3Macc [AB] . ܕܗܘܐ ܢܦܩ ܟܠ ܡܢܘ ܕܨܒܐ ܘܚܙܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘܪܒܬ ܥܠ ܟܠ ܫܡ ܡܐܡܪܟ ܂
IsaacNin:memColl ܘܥܒܕܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܀ 3ܬܘܒ ܟܝܢܐܝܬ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ ܟܠ - . ܘܠܒܫܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܪܩ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܛܐ ܘܠܐ
Tim1:Epist ܘܡܪܘܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܟܠ ܆ ܠܘ ܕܠܐ
Ath:ExposPs ܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܟܠ . ܠܘ ܥܠ
P:5Macc [AB] ܘܒܠܠܝܐ ܢܘܪܐ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܡܫܬܠܛܐ ܗܘܬ
Sahd:BookPerf ²⁵ܘܡܫܒܚ ܠܟ ܩܕܡ ܟܠ ܘܡ̇ܘܪܒ . ܐܢ
Tim1:DisputCalMahdi 18ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ 2ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܝܫܘܥ
Eph:memHom ܥ̇ܢܐ ܠܗ ܫ̇ܡܥ ܟܠ 209ܗܐ ܝܗܒ ܛܘܒܐ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܫܩ̣ܠ ܟܠ ܡܩܒܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܐܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝܝ ܕܐܦ ܬܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܗܘܐ