simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr X ܐܚܝܢܝܗ̇̈ XX16 ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܆
Eph:memHom ܝܗܘܕܝܐ̈ ¹ XXX ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܒܕܡܐ ܕܦܓܪܗ
Ps-MaruMayph:Canons ²⁵ܥܠܝܗܘܢ ܒܘܪܟܬܐ²X ²⁶ܩܕܡ ܟܠ ²⁸ܚܕܐ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܀ ܟܠ ܚ̣ܙܬܐ ܕܝܢ ܕܡܬܚ̣ܙܝܢ
IsaacAnt:memHom ܗܕܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܀ ܟܠ ܕܩܢܐ ܐܪܥܐ ܣܒܪ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ
P:John [AB] ܢܩܘܝܢ̈ ܒܟܘܢ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܬܨܒܘܢ ܠܡܫܐܠ
IšoMerv:ComOT ܟܐܦܐ̈ ܘܩܝܣܐ̈ ܆ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܬܡܛܝܢ ܒܗ̇
P:Luke [AB] ܢܫܟܚ ܠܡܫܠܡܘ ܆ ܟܠ ܕܚܙܝܢ ܁ ܢܗܘܘܢ
ActsStAnth ¹²ܡܣܗܕ ܗܘܐ ܇ ܟܠ ³ܝܘܡ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ
SevAnt:LuqGramm ܐ ܕܒ̣ܕܝܐ ܐܘ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܬܫܬܟܚ̣
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ
JacSer:memBirthSavFlesh ܫܪܐ ܒܛܠܝܬܐ ܐܝܟ ܟܠ ܥܘܠܝܢ̈ ܙܥܘܪܝܐ ܫܡܝܐ
ChronMin ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
BarBahl:SyrLex ܒܡܕܡ . ܐܠܐ ܟܠ ܒܗ . ܒ
LiberGrad ܐܢܫ : ܐܠܐ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ : ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܨܝ̇ܡܐ ܡܢ ܩܛܝܪ
Basil:SyrDeSpirSanc ܢܟܪܙܘܢ ¹⁶⁵ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܡ̣ܠܐ . ܘܒܟܠ
P:ProvQohSong [AB] ܘܚܙܝܬ ܐܢܐ ܟܠ ܥܡܠܐ̈ ܘܟܠ ܟܫܪܐ̈
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܪܡܙܐ ܕܡܫܬܪܝܢ̈ ܒܗ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܒܗ ܡܬܚܙܩ