simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܦܘܫܩܐ̈ ܕܡܠܝ̈ ܢܦܝܚܬ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܚܬܬܐܝܬ ܡܢ ܣܐܘܝܪܐ ܟܠ ܕܦܓܪܢܘܬܐ ܕܒܪ ܐܠܗܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܣܐܘܝܪܐ ܡܬܚܟܡ ܐܢܬ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ . . . . ܕܢܫܩܘܠ XXX ܡܠܬܐ ܕܦܣܩܐ ܕܐܠܗܐ ܢܥܒܪ ܘܢܬܬܒܥ ܟܠ ܒܩܠܝܬܐ ܕܦܐܛ-ܪܝܪ . ܘܟܠ ܕܨ̇ ܒܐ ܢܩܪܐ ܒܗ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ .
SevAnt:Epist ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܐܚܝܕܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܟܠ ܕܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܣܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܝܬ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ .
SilwQard:ScholUrmApp ܓܝܪ ܪܦܪܝܫ ܐܘ ܒܟܝܢܐ ܦܪܝܫ ܐܘ ܒܓܕܫܐ . ܘܦܘܪܫܢܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܡܐ ܕܥ̇ܒܕ ܐܚܪܢܝܘܬܐ ܒܟܝܢܐ : X ܐܘ ܒܡܕܡ ܘܠܘ ܟܝܢܐ ܗ̣ܘ .
Basil:SyrHex ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܨܦܪܐ . ܟܕ ܡܬܟܪܟ ܫܡܫܐ ܥܠܥܠܡܐ ܟܠ ܫܘܠܡ ܝܘܡܐ ܗܘܐ ܒܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܥܝܢ̈ ܕܠܠܝܐ ܘܕܐܝܡܡܐ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܒܡܠܬܐ ܠܐ ܫܪܥ ܆ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܪܐ ܓܡܝܪܐ ܇ ܕܡܫܟܚ ܟܠ ܆ ܕܕܝܢܐ ܝܬܝܪܐ ܚܝܒܝܢܢ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܓܝܪ ܡܫܬܪܥܝܢܢ ܟܠܢ .
P:Isa [AB] ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ : ܘܟܠ ܠܒܐ ܠܟܪܝܘܬܐ . ܡܢ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܐ ܘܥܕܡܐ ܟܠ ܠܒܣܬܪܟܘܢ . ܠܡܢܐ ܬܘܒ ܬܒܠܥܘܢ : ܘܬܘܣܦܘܢ ܠܡܬܪܕܝܘ .
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ² Xܝ ܡܦܝܣܐ ܠܠܒܟ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܬ ܒܟ ܕܚܠܬܐ ܟܠ ܒܫܠܝܐ̣ ܕܬܩܢܐ ¹ܕܚܠܬܐ ܕܦܓܥܗ ܕܐܠܗܐ ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ .
DidascApost ܡ̇ܢ ܝX ܓܝܪ ⁶⁰ܕܐܝܬ ܠܗ ܩܢܝܢܐ ܡܕܡ ⁶ܘܠܐ ܝܗ̇ܒ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܢܣܒܝܢ . ܥܠ ܕܐܠܨܘ ܕܘܟܬܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܠܘ ܆ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܕܘܘ̇ܐ ܘܘܐ ܆ ܟܠ ܕܠܝܫܝXܝܚܐ̈ ܐܬܝܗܒ : ܬ ܇ ܕܒܝܕ ܠܫܢܐ̈ ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ .
SevAnt:CathHom ܡܐ ܓܝܪ Xܟ̇ܬܒ Xܗܐ : ܒܪܘܚܐ ܡܬܟܬܒ : ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܩ ܟܠ ܟܬܒܐ ܟܠ . ܨܒܥܐ ܕܝܢ XܐXܗܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܦܓܪܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ Xܘܝܐ ܩܕܝܫܐ .
P:Phil-Phlm [AB] ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ . ܘܗܘܝܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܟܠ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܒܗ ܟܠ ܐܢ ܡܘܬܒܐ̈ . ܘܐܢ ܡܪܘܬܐ̈ . ܘܐܢ ܐܪܟܘܣ̈ . ܘܐܢ ܫܘܠܛܢܐ̈ .
Eph:madFaith ܬܘܒ ܡܙܓ ܗܘܘ¹ ܐܐܪ ܗܢܐ ܕܓܘܐ ܒܗ ܬܠܝܐ ܢܫܡܬ ܢ ܟܕ ܠܐ ܡܚܫ ܟܠ ܡܘܦܐ ܕܢܒܨܝܘܗܝX ܀ ¹ ܕܢܒXܝܗ̇ X --¹⁰ܘ . ܩXXXX ܥ 10ܥܡ
SynOr ܟܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܡܣܒܐ ܕܫܘܚܕܐ ܡܬܬܨܝܕ ܕܢ̇ܦܠ ܘܡܬܚܝܒ ܆ ܟܠ ܀ ܘܒܕܓܘܢ ܙܕܩܬ ܣܘܢܗܕܘܣ : ܕܡܟــܝــܠ ܘܠــܗܠ 124
JacSer:Epist ܆ ܣܢܝܐ̈ ܠܟܠ̇ ܟܦܪܐ 3ܒܗ̇̇ ܘܒܟܢ̇ ܂ ܡܫܬܠܚܐ X ܘܡ̣Xܬܪܩܐ ܟܠ ܂ ܘܠܐ X X ܠXܢ̇ܘ ܝXܢܝ ܓ ܂ X ܪ ܂ ܠܚ̇ܕ ܠܒܫܐ̣ ܂ 1ܡܨܛܠܠܐ 2ܡX
P:Num [AB] ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܒܛܐ ܕܐܫܝܪ : ܟܠ : ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ : ܡܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ :
P:1Macc [AB] ܡܕܡ ܫܒܝܩ ܠܗܘܢ . ܘܠܐ ܬܫܬܪܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܫܐ ܘܠܗܠ . ܟܠ ܘܡܢ ܡܟܣܐ̈ : ܘܝܡܡܬܐ̈ ܕܡܠܚܐ : ܘܟܠܝܠܐ̈ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܠܢ :
SevAnt:CathHom ܚܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܡܬܝ ܕܢܬܒ ܥܠ ܪܝܫܢܘܬܗ ܢܟܬ̣ܒܝܘܗܝ ܠܗ ܆ ܟܠ ܡܪܬܝܢܘܬܗ ܕܪܒܐ ܡܘܫܐ ܆ ܕܠܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܗܢܐ ܪܝܫ ܢܝܐ :
P:Jer [AB] ܐܟܘܠܝܗܘܢ̈ ܢܬܚܝܒܘܢ . ܒܝܫܬܐ ܬܐܬܐ ܥܠܝܗܘܢ : ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܟܠ ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܡܙܕܪܥܐ . ܩܕܫ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܪܝܐ ܪܝܫ ܥܠܠܬܗ̈ :
Eph:madCarNis ܡܐ ܕܣ̣ܒܠܘ ²ܚܛܝܬܐ ܘܫܝܘܠ ܐܬܪܗܒܬ ܙܥ ܡܘܬܐ ܕܡܪܕܘ ܟܠ ܣܡܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܕܠܐ ܐܫ̇ܬܢܩ ²ܫ̇ܪܝܘ ܚܕ ܚܕ ܕܢܬܢܘܢ XX