simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܪܝܫ ܢܝܐ : ܟܠ ܚܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܡܬܝ
JacSer:Epist ܂ 1ܡܨܛܠܠܐ 2ܡX ܟܠ ܆ ܣܢܝܐ̈ ܠܟܠ̇
BarEbr:Ethic ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܦܘܬ ܟܠ ܢܝܫܐ ܘܙܘܥܐ ⁷⁴ܡܫܬܟܚ
MiaphysiteDocs ܩXܝܫܘܬܟ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܚܪܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ܡܬܝܚܐ ܇ ܗ̇ܝ
Eph:madVirg ܡܫܬܦܝܢ ܘܢܗܪܝܢ ܘܐܦ ܟܠ ܬܘܩܠܢ̈ ܡܬܟܣܣܢ̈ ܒܡܐܬܝܟ
Basil:SyrHex ܕܠܠܝܐ ܘܕܐܝܡܡܐ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܚ̇ܪܝܦܢ ܇ ܒܢܚܝܪܘܗܝ̈
Eph:ComGen&Exd ܕܫܝܛ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܕܡ̣ . ܝܬܝܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܪܩ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܛܐ ܘܠܐ
SevAnt:Epist ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ
GanBus ܇ ܡܗܝܡܢܐ³ ܕܡܢ ܟܠ ܥܡ ܘܠܫܢ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܘ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܐ . ܡܛܠ
ActsGregPirang ܆ ܕܚܣܝܢ ܡܢ ܟܠ ܣܟܪܝܢ̈ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܝܬܐ̈
P:Deut [AB] ܚܡܪܗ : ܘܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܚܒܪܟ
JacSer:memElish ܕܫܩܠܐ ܥܕܬܐ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܐܢܫܐ ܣܪܝܩܐ̈
JnDalya:Epist ܓܠܝܙ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܘ . ܘܫܟܝܚܐ
ChronMin ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
Eph:madLuqHeres ܕܢܬܟܣܣܘܢ ܗܘܘ ܒܗ ܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ
SevAnt:Epist ܐܪܥܐ : ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܚܕܬܐ̈ X