simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܫܩ̣ܠ ܟܠ ܡܩܒܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܐܢ
SevAnt:LuqJul ܚܫ ܡܫܝܚܐ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ . ܐܠܐ
SevAnt:LuqJul ܠܐܐܝܬܘܗܝ ܡܩܒܠܢܐ ܕܚܫܐ̈ ܟܠ ܟܠܗ . ܡܛܠ
SevAnt:LuqJul ܨܒܝܢܝܐ̈ ܘܩܛܝܪܝܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܣܬܒܪܝܢ̈ ܚܫܐ̈
SevAnt:madHym ܚܘ̣ܝܬ ܆ ܕܕܗܢܐ ܟܠ ܐܝܬܝܟ ܒ̇ܪܘܝܐ ܘܡܝܪܐ
SevAnt:madHym ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܥܓ
Shub:BookGifts ܗ̣ܢܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܟܠ ܒܘܣܡܝܢ̈ ܇ ܕܠܗܘܢ
SilwQard:ScholUrmApp ܟܝܢܐ ܗ̣ܘ . ܟܠ ܓܝܪ ܪܦܪܝܫ ܐܘ
SynOr ܕܡܟــܝــܠ ܘܠــܗܠ 124 ܟܠ ܟܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܡܣܒܐ
SynWestSyr . ܐܠܐ ܒܝܢܬ ܟܠ ܡܙܡܘܪܐ ܢܗܘܐ ܩܪܝܢܐ
SynWestSyr X ܐܚܝܢܝܗ̇̈ XX16 ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܆
Tim1:DisputCalMahdi 18ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ 2ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܝܫܘܥ
Tim1:Epist ܕܟܠ ܂ ܘܥܠ ܟܠ ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܒܟܠ
Tim1:Epist ܘܫܘܝܐ ܗ̣ܝ ܕܢܐܡܪ ܟܠ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ 28ܕܚܫ
Tim1:Epist ܘܡܪܘܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܟܠ ܆ ܠܘ ܕܠܐ