simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܗ̇ܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܝܬ ܠܗ̣ ܂
Cyr:Epist ܕܥܕܬܐ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ
DidascApost ܕܡܣܟܢܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܝX ܓܝܪ
DionAr:MystWritings ܕܡܢܗ̇ ܡܫܬXܗܐ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ XX XX42ܐܒܗܘܬܐ |ܕܒܫܡܝܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܓܡܘܪܐ ܘܡܫܡܠܝܢܐ ܕ ܟܠ ܕ ܗܘܐ̈ ܘܕ
Eph:ComGen&Exd ܕܫܝܛ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܕܡ̣ . ܝܬܝܪ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܕܡܟܝܟܐ ܥܠܝܗ̇ ܕܡܪܟܒܬܐ ܟܠ ܐܢܫ ܡܡܝܩ ܒܢ
Eph:madCarNis ܚܕ ܕܢܬܢܘܢ XX ܟܠ ܡܐ ܕܣ̣ܒܠܘ ²ܚܛܝܬܐ
Eph:madCrucifix ܫܐܕܐ̈ ܐܝܟ ܚܐܢ ܟܠ ¹⁵ ܘܫܐܠ ܥܠ
Eph:madFaith ܩXXXX ܥ 10ܥܡ ܟܠ ܬܘܒ ܡܙܓ ܗܘܘ¹
Eph:madFast ܩܕܡ ܗ̇ܘ ܒܚܪ ܟܠ ܡܐ ܕܫܟܝܚܝܢ ܒܗ
Eph:madLuqHeres ܕܢܬܟܣܣܘܢ ܗܘܘ ܒܗ ܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ
Eph:madNativ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܕܠܝܠ ܠܗ ܟܠ ܐܝܟ ܡܪܐ ܟܠ
Eph:madParad&LuqJul 3ܫܦܪܘ ܕܝܢ ܠܝܕܥ ܟܠ ܦܐܪܐ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܝܬܝܪ
Eph:madVirg ܡܫܬܦܝܢ ܘܢܗܪܝܢ ܘܐܦ ܟܠ ܬܘܩܠܢ̈ ܡܬܟܣܣܢ̈ ܒܡܐܬܝܟ
Eph:memHom ܥ̇ܢܐ ܠܗ ܫ̇ܡܥ ܟܠ 209ܗܐ ܝܗܒ ܛܘܒܐ
Eph:memHom ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܕܫܘܠܛܢܗ ܠܥܠܡ ܩܝܡ
Eph:memHom ܝܗܘܕܝܐ̈ ¹ XXX ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܒܕܡܐ ܕܦܓܪܗ
GanBus ܇ ܡܗܝܡܢܐ³ ܕܡܢ ܟܠ ܥܡ ܘܠܫܢ ܐܝܟ