simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܢܣܝܘܢܝܢ̈ . ¹³ X4ܐܢ ܒܥܝܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܥܕܪܟ ܡܢ ܟܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ¹²ܡܢ ܟܠܗ X ܠܒܗ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܆ ܡܣܝܥ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ² Xܝ ܡܦܝܣܐ ܠܠܒܟ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܬ ܒܟ ܕܚܠܬܐ ܟܠ ܒܫܠܝܐ̣ ܕܬܩܢܐ ¹ܕܚܠܬܐ ܕܦܓܥܗ ܕܐܠܗܐ ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ .
ActsGregPirang ܣܟܪܝܢ̈ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܝܬܐ̈ . ܟܕ ܚܕܐ ܗܘܐ ܘܪܘܙ . ܕܐܫܬܘܝ ܟܠ ܪܫܡ ܐܬܐ ܕܨ ܠܝܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ ܒܝܬ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܆ ܕܚܣܝܢ ܡܢ
ActsStAnth ³ܝܘܡ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܡܐ̇ܬ ܗܘܐ . X ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܕܘܦܝܐ ܟܠ ¹⁰ ܠܥܘܡܪܗ̈ ܘܠܕܝܪܗ ¹¹ܟܕ ܐܡܝܢܐܝܬ ¹²ܡܣܗܕ ܗܘܐ ܇
AntiTriThWrit ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ ܀ ܡܕܝܢ ܐܢ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡܢܝܢܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܟܠ ܓܝܪ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܕ̇ܡ ܘܠܝܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܥܕܪܐ . ܘܠܘܩܕܡ ܐܪܐ : ܕܡܢܘ ܓܒܘܠܝܐ ܒܟܝ̇ܢܗ ܐܟܚܕ ܟܠ ܐܝܬ ܗ̇ܘXXX ܠܝ ܒܪܡ ܟܕ ܐܠܗܐ ܡܬܠܘܐ ܠܝ : ܥܕܪܐ ܥܠܝ ܡܢ
Ath:ExposPs . ܠܘ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܥܠ ܒܠܚܘܪ . . ܐܠܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܟܠ ܠܐܠܗܐ . ܐܦ ܒܝܕ ܗܢܐ ܡ̇ܠܦ ܕܟܡܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܥܠ
Babai:BookUnion ܛܘܪܝܢ̈ ܘܪܦܦܝܢ̈ ܂ ܢܕ ܐܠܗܐ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܂ ܘܬܠܬܐ ܟܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܚܕ ܟܝܢܐ ܂ ܠܥܠ ܡܢ 1ܐܡܬܝ ܂ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܘܠܥܠ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܒܗ . ܒ . ܘܗ̇ܝ ܕܢܬܠ ܡܢ ܫܡܗ ܘܡܢ ܬܚܘܡܗ ܠܟܠ ܡܬ ܕܡܬܐܡܪ ܥܠܘ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܕܝܠܝܘܬܐ̈ ܫܬ . ܐ . ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܗܪܘܐ ܒܡܕܡ . ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܐܬܪ ܘܕܘܟ̣ܐ ܩ̇ܪܐ ܟܬܒ̣ܐ ܫܡܝ⬩X ܕܡܠܐܟܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܟܠ ܗܕܐ ܗܝ̣ ܕܠܬܐܓܡܝܗܘܢ̈ ܘܕܘܝܪܗܘܢ ܪܘܚܢܝܐ ܕܡܥ̇ܠ . ܝ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܦܘܠܓܐ ܘܦܘܫܟܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܘ̣ܝܘ ܗ̇ܘ ܕܡܣ̇ܬܟܐ ܗܘܐ ܟܠ ܐܬܚ̣ܙܝ . ܘܗܟܢܐ ܗܘܬ ܠܢ ܝܕܥܬܐ ܡܪܐܢܝܬܐ ܕܡܚܪܪܐ ܡܢ
BarEbr:Ethic ܢܝܫܐ ܘܙܘܥܐ ⁷⁴ܡܫܬܟܚ ܕ ܠ̇ܚܡ ܟܠX ⁷ܡܙܡܘܪܐ . ⁷⁰ ܩܦܠܐܘܢ ܟܠ X ܣܘܟܠ ܙܘܡܪܐ . ⁷² ܦܣܘܩܐ ⁷³ܫܒܝܥܝܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܦܘܬ
BarKepha:CelebNat ܛܒܬܐ ܦܐܝܐ ܠܡܥܒܕ : ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܢ ܗܘ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܗܠܝܢ ܟܠ . ܐܠܐ ܐܦ ܛܒ ܦܐܝܐ ܘܛܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . 7 . 5 ܠܐܠܗܐ ܓܝܪ
BarKoni:Schol ܦܝܢ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܐܬܘ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܐܪܒܥܐ̈ ܕܝܢܝ ܢܓܪܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܂ ܐܪܒܥ̈ ܩܪܢܢ̈ 2ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܢܐܡܪ ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ
BarKoni:ScholUrm ܡܕܡ ܠܫܘܡܠܝ ܨܒܝܢܐ ܕܐܒܘܗܘܢ ܠܘ ܟܕ ܡܢ ܐܓܪܐ ܡܬܥܬܕܝܢ ܟܠ ܆ ܡܛܠ ܕܕܒܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ X ܕܒܚܘܒܐ ܢܝܩܪܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ ܘܠܟܣܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܟܠ ܒܪܟ ܀ ܟܗܢܐ ܀ ܘܐܦ ܚܢܢ ܡܪܝ ܟܕ ܡܩܒܠܝܢܢ ܛܝܒܘܬܟ ܂ ܗ̇ ܂
Basil:SyrDeSpirSanc ܡ̣ܠܐ . ܘܒܟܠ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܗ ܡܣܬܝܟ ܟܠ . ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܬ ܟܠ ܚܠܝܡܐ̈ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܕܠܐ 5 ܢܟܪܙܘܢ ¹⁶⁵ܕܡܢ ܐܠܗܐ
Basil:SyrHex ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܨܦܪܐ . ܟܕ ܡܬܟܪܟ ܫܡܫܐ ܥܠܥܠܡܐ ܟܠ ܫܘܠܡ ܝܘܡܐ ܗܘܐ ܒܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܥܝܢ̈ ܕܠܠܝܐ ܘܕܐܝܡܡܐ .
ChronMin ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܕܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܚܫܒܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܂ ܟܠ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܢܫ ܐܪܥܐ ܪܥܠܐ ܗܘܬ . ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܝ̇ܬܐ ܡܬܢܚܡ ܗܘܐ . ܟܠ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܐܝܬܝܗ̇ |ܗܘܬ . ܘܩܒܪܐ̈ ܡܨ ܛܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܬܚܝܬ