simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܪܝܫ ܥܠܠܬܗ̈ : ܟܠ ܐܟܘܠܝܗܘܢ̈ ܢܬܚܝܒܘܢ .
P:John [AB] ܢܩܘܝܢ̈ ܒܟܘܢ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܬܨܒܘܢ ܠܡܫܐܠ
P:Josh [AB] ܕܢܗܘܐ ܥܪܩ ܠܬܡܢ ܟܠ ܡܢ ܕܩܛܠ ܢܦܫܐ
P:Luke [AB] ܢܫܟܚ ܠܡܫܠܡܘ ܆ ܟܠ ܕܚܙܝܢ ܁ ܢܗܘܘܢ
P:Mark [AB] . ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕܘ ܂
P:Matt [AB] ܕܡܠܟܘܬܐ ܆ ܘܡܐܣܐ ܟܠ ܟܐܒ ܘܟܘܪܗܢ ܒܥܡܐ
SynOr ܕܡܟــܝــܠ ܘܠــܗܠ 124 ܟܠ ܟܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܡܣܒܐ
P:Num [AB] ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ : ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ
P:Phil-Phlm [AB] ܘܐܢ ܫܘܠܛܢܐ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ
P:ProvQohSong [AB] ܘܚܙܝܬ ܐܢܐ ܟܠ ܥܡܠܐ̈ ܘܟܠ ܟܫܪܐ̈
P:Ps [AB] ܠܫܢܝܗܘܢ̈ : ܘܢܕܚܠܘܢ ܟܠ ܕܚܙܝܢ ܠܗܘܢ .
PhiloxMab:Disc ܩܪܝܒܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܚܝܝܢ̈ ܒܙܗܝܪܘܬܐ
P:Rom [AB] ܆ ܠܐ ܡܙܕܕܩ ܟܠ ܒܣܪ ܩܕܡܘܗܝ .
P:Tob [AB] ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܠ ܥܪܝܡܐ ܒܥܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܦܠܘ : ܘܠܡܐܚܕ ܟܠ ܡܣܩܢܐ ܕܛܘܪܐ̈ :