simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madParad&LuqJul 3ܫܦܪܘ ܕܝܢ ܠܝܕܥ ܟܠ ܦܐܪܐ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܝܬܝܪ
IšoMerv:ComOT ܟܐܦܐ̈ ܘܩܝܣܐ̈ ܆ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܬܡܛܝܢ ܒܗ̇
HomEpiph X 14ܒܗ ܢܗܪ ܟܠ . ܒܗ ܚܕܝ
JnDalya:Epist ܓܠܝܙ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܘ . ܘܫܟܝܚܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܨܠܡܐ ܕܢܐܣܘܪ ܒܗ ܟܠ : ܕܢܩܢܘܢ ܚܘܒܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܦܫܝܩ ܠܗ ܕܥܠ ܟܠ ܢܓܕܦ . ܐܡܕ̇
PhiloxMab:TenMem . ܥ̣ܠ ܙ̇ܐܢ ܟܠ ܟ . ܦܢܐ
Eph:madNativ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܕܠܝܠ ܠܗ ܟܠ ܐܝܟ ܡܪܐ ܟܠ
P:1Macc [AB] ܗܘܘ ܠܢ : ܟܠ ܡܕܡ ܫܒܝܩ ܠܗܘܢ
Sahd:BookPerf ²⁵ܘܡܫܒܚ ܠܟ ܩܕܡ ܟܠ ܘܡ̇ܘܪܒ . ܐܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܀ ܟܠ ܚ̣ܙܬܐ ܕܝܢ ܕܡܬܚ̣ܙܝܢ
Eph:madVirg ܡܫܬܦܝܢ ܘܢܗܪܝܢ ܘܐܦ ܟܠ ܬܘܩܠܢ̈ ܡܬܟܣܣܢ̈ ܒܡܐܬܝܟ
PhiloxMab:epMonksSen ܘܐܬܟ̇ܬܫܘ ܚܠܦܝܗ̇ ܠܘܩܒܠ ܟܠ XXXX X X
Eph:madCarNis ܚܕ ܕܢܬܢܘܢ XX ܟܠ ܡܐ ܕܣ̣ܒܠܘ ²ܚܛܝܬܐ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܫܩ̣ܠ ܟܠ ܡܩܒܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܐܢ
Eph:madFast ܩܕܡ ܗ̇ܘ ܒܚܪ ܟܠ ܡܐ ܕܫܟܝܚܝܢ ܒܗ
Eph:madCrucifix ܫܐܕܐ̈ ܐܝܟ ܚܐܢ ܟܠ ¹⁵ ܘܫܐܠ ܥܠ
Sahd:BookPerf ܕܐܪܝܡ̣ܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܒ̇ܛ̣ܠ ܡܢܢ
AbbaIs:Ascet ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ . ¹³
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ . ܟܠ ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ²