simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܙܒܢܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ ܘܪܦܦܝܢ̈ ܂
JnEph:ActsEastSaints ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ . ܟܠ ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ
JnEph:ActsEastSaints ܢܘܣܦܢ̈ . ܘܗܟܢܐ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡ̣ܨ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܝ ܒܟܝܢܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܚ̇ܪܝܦܢ ܇ ܒܢܚܝܪܘܗܝ̈
SevAnt:LuqGramm ܐ ܕܒ̣ܕܝܐ ܐܘ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܬܫܬܟܚ̣
JnEph:EccHist ܃ ܟܕ ܡܟܝܠ ܟܠ ܣ̣ܘܥܪܢܐ̈ ܒ̇ܛܝܠܝܢ ܗܘܘ
SevAnt:CathHom ܪܝܫ ܢܝܐ : ܟܠ ܚܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܡܬܝ
JacSer:Epist ܂ 1ܡܨܛܠܠܐ 2ܡX ܟܠ ܆ ܣܢܝܐ̈ ܠܟܠ̇
SevAnt:LuqGramm ܃ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ܡܬܝܚܐ ܇ ܗ̇ܝ
SevAnt:CathHom ܓܡܪ . ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܡܛܠ
SevAnt:CathHom ܝܕܝܥܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܢ ܟܠ ܟܠܗ ܇ ܘܕܥ̣ܣܩܢ̈
SevAnt:CathHom ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ . ܟܠ ܕܝܢ . .
SevAnt:CathHom Xܘܝܐ ܩܕܝܫܐ . ܟܠ ܡܐ ܓܝܪ Xܟ̇ܬܒ
BarEbr:CandSanc . ܝ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪ ܘܕܘܟ̣ܐ ܩ̇ܪܐ
BarEbr:CandSanc ܡܪܐܢܝܬܐ ܕܡܚܪܪܐ ܡܢ ܟܠ ܦܘܠܓܐ ܘܦܘܫܟܐ ܕܗ̇ܘ
Eph:ComGen&Exd ܕܫܝܛ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܕܡ̣ . ܝܬܝܪ
Eph:madFaith ܩXXXX ܥ 10ܥܡ ܟܠ ܬܘܒ ܡܙܓ ܗܘܘ¹
Nars:memCreat ܚܝܠܐ ܕܟܣܐ ܡܢ ܟܠ ܒ̣ܪܐ ܟܠܡܕܡ ܘܒܫܘܠܡܐ
Eph:madLuqHeres ܕܢܬܟܣܣܘܢ ܗܘܘ ܒܗ ܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ