simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܛܘܪܝܢ̈ ܘܪܦܦܝܢ̈ ܂ ܢܕ ܐܠܗܐ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܂ ܘܬܠܬܐ ܟܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܚܕ ܟܝܢܐ ܂ ܠܥܠ ܡܢ 1ܐܡܬܝ ܂ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܘܠܥܠ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܠܘ ܆ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܕܘܘ̇ܐ ܘܘܐ ܆ ܟܠ ܕܠܝܫܝXܝܚܐ̈ ܐܬܝܗܒ : ܬ ܇ ܕܒܝܕ ܠܫܢܐ̈ ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ .
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡ̣ܨ ܐ ܗܘܐ ܠܓܒܗ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܆ ܘܬܘܒ̣ ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܠ ܢ̣ܝܢ̈ ³ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܕܘܒܪܝܗܝܢ̈ ܢܘܣܦܢ̈ . ܘܗܟܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܘܗܝ ܝ ܒܟܝܢܐ ܘܒܟܠ̣ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܂ ܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܟܠ ܕܟܠ ܚܕ ܢܩܝܦܐܝܬ ܂ ܘܠܐ ܡܬ̇ܦܠܓ ܘܠܐ ܡܬܦ̣ܣܩ ܂ ܐܠܐ ܠܒܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚ̇ܪܝܦܢ ܇ ܒܢܚܝܪܘܗܝ̈ ܡܥ̇ܙܐ ܗܘܐ ܘܡܣ̇ܝܒܪ . ܘܕXܢܘܪܐ ܟܠ ܘܒܐܐ ܘܒܡ̣ܠܐ ܘܒܚܘܠܛܢܐ̈ ܕܙܪܥܘܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܠܐ ܬܫܬܟܚ̣ ܐܘ ܥܣܩܐܝܬ ܂ ܝX ܣܝ̣ܡܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܡܢܗܘܢ ܟܠ ܫܡܐ ܟܬ ܒ ܂ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܡܟܣܢܘܬ ܐ ܕܒ̣ܕܝܐ ܐܘ
JnEph:EccHist ܣ̣ܘܥܪܢܐ̈ ܒ̇ܛܝܠܝܢ ܗܘܘ ܃ ܘܟܠ ܨ̣ܒܘܢ̈ ܕܟܠܗ̇ ܟܠ ܗܘܐ ܝ ܘܡܬ̇ܢܣܐ ܡܢ ܡ̇ܥܒܕܢܘܬ ܐ ܫܐܕܢܝܬܐ ܃ ܟܕ ܡܟܝܠ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܡܬܝ ܕܢܬܒ ܥܠ ܪܝܫܢܘܬܗ ܢܟܬ̣ܒܝܘܗܝ ܠܗ ܆ ܟܠ ܡܪܬܝܢܘܬܗ ܕܪܒܐ ܡܘܫܐ ܆ ܕܠܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܗܢܐ ܪܝܫ ܢܝܐ :
JacSer:Epist ܆ ܣܢܝܐ̈ ܠܟܠ̇ ܟܦܪܐ 3ܒܗ̇̇ ܘܒܟܢ̇ ܂ ܡܫܬܠܚܐ X ܘܡ̣Xܬܪܩܐ ܟܠ ܂ ܘܠܐ X X ܠXܢ̇ܘ ܝXܢܝ ܓ ܂ X ܪ ܂ ܠܚ̇ܕ ܠܒܫܐ̣ ܂ 1ܡܨܛܠܠܐ 2ܡX
SevAnt:LuqGramm ܡܬܝܚܐ ܇ ܗ̇ܝ ܐܚܘܕܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܂ ܝܝ ܘܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܟܠ ܒܐܘܣܝܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܃ ܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܡܣܬܒܪ ܃ ܗ̇ܝ ܕܥܠ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܆ ܡܛܠ ܕܠܦܘܠܓܐ ܪܫܝܥܐ̇ ܢ̇ܩܦܐ̇ X ܘܐܠܨܐܝܬ ܠ̇ܚܡܐ ܟܠ ܗܠܝܢ ܛܒ . . . ܬܐ ܣܡ ܇ ܡܢ ܥܡ̇ܕܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܐܬ̣ ܓܡܪ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܇ ܘܕܥ̣ܣܩܢ̈ X ܕܢܬܕܪܟܢ̈ ܀ ܐܝܟ ܗܢܐ ܣܘܟܠܐ ܆ ܐܦ ܟܠ ܘܕܩܝܩܢ̈ ܗܘ . . . ܝܢ ܆ ¹ܐܦܢ ܠܐ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ . . . . ܕܢܫܩܘܠ XXX ܡܠܬܐ ܕܦܣܩܐ ܕܐܠܗܐ ܢܥܒܪ ܘܢܬܬܒܥ ܟܠ ܒܩܠܝܬܐ ܕܦܐܛ-ܪܝܪ . ܘܟܠ ܕܨ̇ ܒܐ ܢܩܪܐ ܒܗ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ .
SevAnt:CathHom ܡܐ ܓܝܪ Xܟ̇ܬܒ Xܗܐ : ܒܪܘܚܐ ܡܬܟܬܒ : ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܩ ܟܠ ܟܬܒܐ ܟܠ . ܨܒܥܐ ܕܝܢ XܐXܗܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܦܓܪܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ Xܘܝܐ ܩܕܝܫܐ .
BarEbr:CandSanc ܐܬܪ ܘܕܘܟ̣ܐ ܩ̇ܪܐ ܟܬܒ̣ܐ ܫܡܝ⬩X ܕܡܠܐܟܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܟܠ ܗܕܐ ܗܝ̣ ܕܠܬܐܓܡܝܗܘܢ̈ ܘܕܘܝܪܗܘܢ ܪܘܚܢܝܐ ܕܡܥ̇ܠ . ܝ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܦܘܠܓܐ ܘܦܘܫܟܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܘ̣ܝܘ ܗ̇ܘ ܕܡܣ̇ܬܟܐ ܗܘܐ ܟܠ ܐܬܚ̣ܙܝ . ܘܗܟܢܐ ܗܘܬ ܠܢ ܝܕܥܬܐ ܡܪܐܢܝܬܐ ܕܡܚܪܪܐ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܕܡ̣ . ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܕܡ ܢܬܝܩܪ ܗܘܐ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܝܩܪܬܗ ܟܠ ܨܥܪܘܗܝ ܗܘܘ . ܣܡ ܒܗ ܐܬܐ ܕܩܝܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܫܝܛ ܗܘܐ ܡ̣ܢ
Eph:madFaith ܬܘܒ ܡܙܓ ܗܘܘ¹ ܐܐܪ ܗܢܐ ܕܓܘܐ ܒܗ ܬܠܝܐ ܢܫܡܬ ܢ ܟܕ ܠܐ ܡܚܫ ܟܠ ܡܘܦܐ ܕܢܒܨܝܘܗܝX ܀ ¹ ܕܢܒXܝܗ̇ X --¹⁰ܘ . ܩXXXX ܥ 10ܥܡ
Nars:memCreat ܒ̣ܪܐ ܟܠܡܕܡ ܘܒܫܘܠܡܐ ܕܟܠܡX ܕܗܘ̣ܐ ܪܟܒ ܐܢܫܐ . ܚܕܐ ܒܪܬ ܟܠ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܚܕܐ ܫܘܝܘܬܐ . 14ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܕܟܣܐ ܡܢ
Eph:madLuqHeres ܚܝܠܝܢ̈ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܫܪܝܘܗܝ X 3ܐܚܕ ܒܨܠܘܬܗ ܟܠ XXX -- ³ܕܟܒܪ X -- ²ܒܬܪܝܢ̈ X ¹ ܕܢܬܟܣܣܘܢ ܗܘܘ ܒܗ