simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Rom [AB] ܆ ܠܐ ܡܙܕܕܩ ܟܠ ܒܣܪ ܩܕܡܘܗܝ .
Cyr:Epist ܕܥܕܬܐ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣
BarKepha:CelebNat ܠܐܠܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܛܒܬܐ ܦܐܝܐ ܠܡܥܒܕ
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܪܡܙܐ ܕܡܫܬܪܝܢ̈ ܒܗ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܒܗ ܡܬܚܙܩ
PhiloxMab:ComMattLuke ܟܣܝܢ ܘܠܓܘ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܝܕܝܥܝܢ ܗܘܘ
AnṭTagr:FifBookRhet ܥܕܪܐ ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܥܕܪܐ . ܘܠܘܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܦܠܘ : ܘܠܡܐܚܕ ܟܠ ܡܣܩܢܐ ܕܛܘܪܐ̈ :
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܡܬܚܟܡ ܐܢܬ . ܟܠ ܦܘܫܩܐ̈ ܕܡܠܝ̈ ܢܦܝܚܬ̈
SevAnt:LuqGramm ܐܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܝ ܒܟܝܢܐ
JacSer:memElijFledJez ܠܗ ܗܘ ܝܕܥ ܟܠ ܠܘ ܕܢܫܐܠ ܡܬܬܚܬܐ
SynOr ܕܡܟــܝــܠ ܘܠــܗܠ 124 ܟܠ ܟܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܡܣܒܐ
P:Josh [AB] ܕܢܗܘܐ ܥܪܩ ܠܬܡܢ ܟܠ ܡܢ ܕܩܛܠ ܢܦܫܐ
MiaphysiteDocs ܩXܝܫܘܬܟ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܚܪܢܐ
JacSer:memElish ܕܫܩܠܐ ܥܕܬܐ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܐܢܫܐ ܣܪܝܩܐ̈
BarEbr:CandSanc ܡܪܐܢܝܬܐ ܕܡܚܪܪܐ ܡܢ ܟܠ ܦܘܠܓܐ ܘܦܘܫܟܐ ܕܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܓܡܪ . ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܡܛܠ
AntiTriThWrit ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ
Shub:BookGifts ܗ̣ܢܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܟܠ ܒܘܣܡܝܢ̈ ܇ ܕܠܗܘܢ
P:Num [AB] ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ : ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ
Tim1:Epist ܘܫܘܝܐ ܗ̣ܝ ܕܢܐܡܪ ܟܠ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ 28ܕܚܫ