simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܠܫܢܝܗܘܢ̈ : ܘܢܕܚܠܘܢ ܟܠ ܕܚܙܝܢ ܠܗܘܢ .
ActsGregPirang ܆ ܕܚܣܝܢ ܡܢ ܟܠ ܣܟܪܝܢ̈ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܝܬܐ̈
BarEbr:CandSanc . ܝ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪ ܘܕܘܟ̣ܐ ܩ̇ܪܐ
SevAnt:Epist ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ
SilwQard:ScholUrmApp ܟܝܢܐ ܗ̣ܘ . ܟܠ ܓܝܪ ܪܦܪܝܫ ܐܘ
SevAnt:madHym ܚܘ̣ܝܬ ܆ ܕܕܗܢܐ ܟܠ ܐܝܬܝܟ ܒ̇ܪܘܝܐ ܘܡܝܪܐ
HomEpiph X 14ܒܗ ܢܗܪ ܟܠ . ܒܗ ܚܕܝ
JulRom ܗܐ ܐܕܢܚܢܝܗܝ ܠܥܝܢ ܟܠ ܐܢܫ ܝܘܡܢ ܓܠܝܐܝܬ
P:Luke [AB] ܢܫܟܚ ܠܡܫܠܡܘ ܆ ܟܠ ܕܚܙܝܢ ܁ ܢܗܘܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܦܠܘ : ܘܠܡܐܚܕ ܟܠ ܡܣܩܢܐ ܕܛܘܪܐ̈ :
P:1Macc [AB] ܗܘܘ ܠܢ : ܟܠ ܡܕܡ ܫܒܝܩ ܠܗܘܢ
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܫܬܪܥܝܢܢ ܟܠܢ . ܟܠ ܕܒܡܠܬܐ ܠܐ ܫܪܥ
JnDalya:Epist ܓܠܝܙ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܘ . ܘܫܟܝܚܐ
IsaacAnt:memHom ܗܕܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܀ ܟܠ ܕܩܢܐ ܐܪܥܐ ܣܒܪ
MiaphysiteDocs ܩXܝܫܘܬܟ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܚܪܢܐ
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܪܡܙܐ ܕܡܫܬܪܝܢ̈ ܒܗ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܒܗ ܡܬܚܙܩ
BarKepha:CelebNat ܠܐܠܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܛܒܬܐ ܦܐܝܐ ܠܡܥܒܕ
P:Matt [AB] ܕܡܠܟܘܬܐ ܆ ܘܡܐܣܐ ܟܠ ܟܐܒ ܘܟܘܪܗܢ ܒܥܡܐ
PhiloxMab:TenMem . ܥ̣ܠ ܙ̇ܐܢ ܟܠ ܟ . ܦܢܐ
JacSer:memWomJesusMet ܒܡܠܝܗ̇̈ ܛܥܡܐ ܘܒܫܘܐܠܝܗ̇̈ ܟܠ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܀ ܣܝܡܐ