simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi 18ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ 2ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܝܫܘܥ
Ps-MaruMayph:Canons ²⁵ܥܠܝܗܘܢ ܒܘܪܟܬܐ²X ²⁶ܩܕܡ ܟܠ ²⁸ܚܕܐ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ
PhiloxMab:ComMattLuke ܟܣܝܢ ܘܠܓܘ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܝܕܝܥܝܢ ܗܘܘ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܫܩ̣ܠ ܟܠ ܡܩܒܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܐܢ
BarEbr:CandSanc . ܝ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪ ܘܕܘܟ̣ܐ ܩ̇ܪܐ
P:Luke [AB] ܢܫܟܚ ܠܡܫܠܡܘ ܆ ܟܠ ܕܚܙܝܢ ܁ ܢܗܘܘܢ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܡܬܚܟܡ ܐܢܬ . ܟܠ ܦܘܫܩܐ̈ ܕܡܠܝ̈ ܢܦܝܚܬ̈
Eph:ComGen&Exd ܕܫܝܛ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܕܡ̣ . ܝܬܝܪ
SevAnt:madHym ܚܘ̣ܝܬ ܆ ܕܕܗܢܐ ܟܠ ܐܝܬܝܟ ܒ̇ܪܘܝܐ ܘܡܝܪܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܚ̇ܪܝܦܢ ܇ ܒܢܚܝܪܘܗܝ̈
IšoAdiab:Epist ܕܢܕܥ ܚܢܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܡ̣ܢ ܫܪܪܐ
P:Matt [AB] ܕܡܠܟܘܬܐ ܆ ܘܡܐܣܐ ܟܠ ܟܐܒ ܘܟܘܪܗܢ ܒܥܡܐ
Ath:ExposPs ܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܟܠ . ܠܘ ܥܠ
SevAnt:Epist ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ
IsaacNin:memColl ܘܥܒܕܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܀ 3ܬܘܒ ܟܝܢܐܝܬ