simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܢܝܩܪܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܠܫܘܡܠܝ ܨܒܝܢܐ
JacSer:memCharThatEzekSaw 1255 ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܐ ܕܐܬܓܘܝ ܥܠ
SynWestSyr . ܐܠܐ ܒܝܢܬ ܟܠ ܡܙܡܘܪܐ ܢܗܘܐ ܩܪܝܢܐ
IsaacAnt:memHom ܗܕܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܀ ܟܠ ܕܩܢܐ ܐܪܥܐ ܣܒܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘܪܒܬ ܥܠ ܟܠ ܫܡ ܡܐܡܪܟ ܂
Eph:madVirg ܡܫܬܦܝܢ ܘܢܗܪܝܢ ܘܐܦ ܟܠ ܬܘܩܠܢ̈ ܡܬܟܣܣܢ̈ ܒܡܐܬܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܝ ܒܟܝܢܐ
Pall:LausHist ܘܠܐܘܬܗ ܗܘܐ ܙܒ̇ܢ ܟܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܘܝ̈
SevAnt:madHym ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܥܓ
P:Phil-Phlm [AB] ܘܐܢ ܫܘܠܛܢܐ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ
Ps-MaruMayph:Canons ²⁵ܥܠܝܗܘܢ ܒܘܪܟܬܐ²X ²⁶ܩܕܡ ܟܠ ²⁸ܚܕܐ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ ܟܠ - . ܘܠܒܫܘ
P:Num [AB] ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ : ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ
P:Gal-Eph [AB] ܒܚܝܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܠܡܥܒܕ ܠܢ ܇
Ath:ExposPs ܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܟܠ . ܠܘ ܥܠ
AnṭTagr:FifBookRhet ܥܕܪܐ ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܥܕܪܐ . ܘܠܘܩܕܡ
SevAnt:LuqJul ܨܒܝܢܝܐ̈ ܘܩܛܝܪܝܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܣܬܒܪܝܢ̈ ܚܫܐ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܢܟܪܙܘܢ ¹⁶⁵ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܡ̣ܠܐ . ܘܒܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܦܫܝܩ ܠܗ ܕܥܠ ܟܠ ܢܓܕܦ . ܐܡܕ̇
P:Josh [AB] ܕܢܗܘܐ ܥܪܩ ܠܬܡܢ ܟܠ ܡܢ ܕܩܛܠ ܢܦܫܐ