simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:5Macc [AB] ܘܒܠܠܝܐ ܢܘܪܐ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܡܫܬܠܛܐ ܗܘܬ
BarEbr:Ethic ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܦܘܬ ܟܠ ܢܝܫܐ ܘܙܘܥܐ ⁷⁴ܡܫܬܟܚ
Sahd:BookPerf ܕܐܪܝܡ̣ܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܒ̇ܛ̣ܠ ܡܢܢ
P:Tob [AB] ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܠ ܥܪܝܡܐ ܒܥܝ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘܪܒܬ ܥܠ ܟܠ ܫܡ ܡܐܡܪܟ ܂
HomEpiph X 14ܒܗ ܢܗܪ ܟܠ . ܒܗ ܚܕܝ
SevAnt:CathHom ܪܝܫ ܢܝܐ : ܟܠ ܚܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܡܬܝ
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܐܦܪܘܩܟܘܢ ܡܢ ܟܠ ܟܪ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܘܐܥܒܕܟܘܢ
P:Gal-Eph [AB] ܒܚܝܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܠܡܥܒܕ ܠܢ ܇
AbbaIs:Ascet ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ . ¹³
SevAnt:CathHom ܓܡܪ . ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܡܛܠ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܘ . ܘܬܚܝܬ ܟܠ ܐܢܫ ܐܪܥܐ ܪܥܠܐ
HistChurchEast ܇ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܨܝ̇ܡܐ ܡܢ ܩܛܝܪ
P:Ps [AB] ܠܫܢܝܗܘܢ̈ : ܘܢܕܚܠܘܢ ܟܠ ܕܚܙܝܢ ܠܗܘܢ .
LiberGrad ܐܢܫ : ܐܠܐ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ : ܡܢ
SynWestSyr X ܐܚܝܢܝܗ̇̈ XX16 ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܆
P:Ecclus [AB] . ܥܝܢܘܗܝ̈ ܒܡܐܢܝ̈ ܟܠ ܥܒܕܗ .
SevAnt:CathHom ܕܒܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܕܡ ܟܠ ܥܠܡܐ̈ ܇ ܘܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
JnEph:ActsEastSaints ܢܘܣܦܢ̈ . ܘܗܟܢܐ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡ̣ܨ