simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memResur ܚܪܝܢܝܢ̈ ܘܡܟܐ ܘܠܗܠ ܫܝܢܐ ܢܡܠܟ ܒܟܢܘܫܬܟ̈ ܬܒܛܠ ܗܪܬܐ ܟܠ ܟܠܝܘܡ ܥܡ ܐܪܕܟܠܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܢܗܘܐ ܥܐܕܟ ܝܘܡܐ ܕܡܥܒܪ
JnMaron:Expos ܦܪܘܣ ܒܗ̇ܘܐܢܫܝܐ ܟ̇ܦܪܝܢ . ܐܡܪ ܐܢ̣ܐ ܕܝܢ ܒܦܘܪܩܢܐ ܟܠ ܚܕ ܟܝ̇ܢܐ . ܐܪܐ ܟܝ ܟܕ ܒܠܚܘܕܐܠܗܝܐ ܡܫܡܗܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ
JacSer:memElish ܥܡܡܝܢ̈ ܐܢܫܐ ܣܪܝܩܐ̈ ܘܡܠܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܐܠܝ ܡܢ ܟܠ ܘܡܢ ܩܪܝܒܝܗ̇̈ ܘܬܡܠܐ ܐܢܘܢ ܗܕܐ ܪܫܡ ܗܘܐ ܕܫܩܠܐ ܥܕܬܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܡܬܝ ܕܢܬܒ ܥܠ ܪܝܫܢܘܬܗ ܢܟܬ̣ܒܝܘܗܝ ܠܗ ܆ ܟܠ ܡܪܬܝܢܘܬܗ ܕܪܒܐ ܡܘܫܐ ܆ ܕܠܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܗܢܐ ܪܝܫ ܢܝܐ :
SynWestSyr ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ܀ ܢܗ . ܐܢ ܢܡܟܘܪ ܓܒܪܐ ܟܠ ܗ̣ܘ ܐܘ̇ ܐܢܫܘܗܝ̈ ܡܢ ܐܢܫܝܗ̇̈ ܐܘ̇ ܡܢ X ܐܚܝܢܝܗ̇̈ XX16
Tim1:DisputCalMahdi 2ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : ܗ̇ܘ | 352| 3ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܆ ܦܝܫܐ ܗܘ̣ܬ 41ܡ̣ܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . 11 , 18ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ
HistChurchEast ܦܪܘܣ ܘܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ X ܘܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܒܬܐܪܝܐ ܒܠܚܘܕ ܡܥܕܢ̈ ܠܡܬܦܠܓܘ ܇ ܗܠܝܢ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܟܪ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܘܐܥܒܕܟܘܢ ܫܒܝܚܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . [XX]ܗ̇ܝ ܟܠ ܠܗ ܒܝܕ ܙܗܪܗܘܫ̇ܩܠ ܠܚܝܠܗ . ܦܫܝܩ ܠܝ ܓܝܪ ܕܐܦܪܘܩܟܘܢ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܗܘܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܠܦܓܪܗ̣ ܂ ܚܝܠܐ ܡܢܗ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܥܒܕ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܡܛܠ ܝܝ ܕܐܦ ܬܡܢ
Basil:SyrHex ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܨܦܪܐ . ܟܕ ܡܬܟܪܟ ܫܡܫܐ ܥܠܥܠܡܐ ܟܠ ܫܘܠܡ ܝܘܡܐ ܗܘܐ ܒܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܥܝܢ̈ ܕܠܠܝܐ ܘܕܐܝܡܡܐ .
P:5Macc [AB] ܐܢܫ ܡܫܬܠܛܐ ܗܘܬ . ܘܒܬܡܢܝܬܐ ܒܐܝܠܘܠ ܕܢܚܬ ܫܡܫܐ ܥܠ ܟܠ ܬܕܥܟ . ܘܠܡܩܛܠ ܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܐܬܟܠܝܘ ܘܒܠܠܝܐ ܢܘܪܐ ܥܠ
BarKepha:CelebNat ܛܒܬܐ ܦܐܝܐ ܠܡܥܒܕ : ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܢ ܗܘ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܗܠܝܢ ܟܠ . ܐܠܐ ܐܦ ܛܒ ܦܐܝܐ ܘܛܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . 7 . 5 ܠܐܠܗܐ ܓܝܪ
SevAnt:Epist ܦܪܘܣ ܘܚܕܬܐ̈ X ܢܗܘܘ . ܐܦ ܚ̇ܝܐ . ܕܒܟܠ ܙܢܝܢ̈ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܠܥܝܕܐ ܥܬ . ܩܐ ܥܠ . ܟܕ ܓܝܪ ܚܕܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܪܥܐ : ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܓܒܝܢ̈ ܚܝܝܢ̈ ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܢܐܚܘܕ . ܘܠܐܠܗܢ ܢܬܥܗܕ . ܘܡܢ ܟܠ ܩܕܡ ܓܝܪ ܡܘܬܐ ܕܓܗܢܐ ܆ ܢܗܘܐ ܠܢ ܡܠܦܢܐ ܡܘܬܐ ܩܪܝܒܐ . ܘܡܢ
SilwQard:ScholUrmApp ܓܝܪ ܪܦܪܝܫ ܐܘ ܒܟܝܢܐ ܦܪܝܫ ܐܘ ܒܓܕܫܐ . ܘܦܘܪܫܢܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܡܐ ܕܥ̇ܒܕ ܐܚܪܢܝܘܬܐ ܒܟܝܢܐ : X ܐܘ ܒܡܕܡ ܘܠܘ ܟܝܢܐ ܗ̣ܘ .
Chrys:ComJohn1 ܐܢܫ ܐܪܥܐ ܪܥܠܐ ܗܘܬ . ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܝ̇ܬܐ ܡܬܢܚܡ ܗܘܐ . ܟܠ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܐܝܬܝܗ̇ |ܗܘܬ . ܘܩܒܪܐ̈ ܡܨ ܛܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܬܚܝܬ
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܒܡܠܬܐ ܠܐ ܫܪܥ ܆ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܪܐ ܓܡܝܪܐ ܇ ܕܡܫܟܚ ܟܠ ܆ ܕܕܝܢܐ ܝܬܝܪܐ ܚܝܒܝܢܢ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܓܝܪ ܡܫܬܪܥܝܢܢ ܟܠܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܣܩܢܐ ܕܛܘܪܐ̈ : ܘܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܫܩܠܘ ܟܠ ܘܠܟܠ ܕܐܬܘ ܥܡܗ ܠܥܕܪܗ . ܕܢܫܩܠܘܢ ܠܒܝܬ ܦܠܘ : ܘܠܡܐܚܕ
Shub:BookGifts ܒܘܣܡܝܢ̈ ܇ ܕܠܗܘܢ ܙܡܝܢܝܢ ܟܠ ܥܡܠܝ̈ ܫܦܝܕ̇ ܘܕܗܘ̣ܐ ܟܠ ܘܕܠܐ ܥܡܠܐ . ܘܡܬܒܩܐ ܒܐܘܢܐ̈ ܗ̣ܢܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܠܝܢ
JnDalya:Epist ܡܝܬܪܘ . ܘܫܟܝܚܐ X X ܠܝ ܗܕܐ ܒܠܚܘܪ . . Xܐ̇ܟܠ ܘܕܡ̇ܟ . ܟܠ ܥܠ ܚܘܠܡܢܟܘܢ ܕܒܐܠܗܐ . ܐ̇ܢܐ ܕܝܢ ܒ̇ܗܝܬܐ ܆ ܓܠܝܙ ܐܢܐ ܡܢ