simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memBirthSavFlesh ܢܚܬܘ ܡܠܐܟܐ̈ ܠܡܣܒܪܘ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܡܢ ܓܘ ܥܘܡܩܐ ܠܪܘܡܐ ܟܠ ܐܦ ܥܠܝܐ̈ ܥܡ ܬܚܬܝܐ̈ ܘܩܛܪܘ ܬܓܐ ܡܢ ܬܘܕܝܬܐ ܠܚܕ ܡܪܐ
EliaNis:Chron ܫܢܐ ܒܫܢܐ̣ ܂ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܢܥܒܕ ܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܠܗܢܐ ܥܐܕܐ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ
BarṢal:ComGosp ܕܐ ܬ ܠܟ ܠܐܚܘܟ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܥܠ ܕܝ̣ܕܥ ܕܠܐ ܡ̣ܛܐ ܙܒܢܐ ܕܗܕܐ ܟܠ ܂ ܕܟܐܡܬ ܡܚܕܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܬܠܡܝܕܘܬܝ ܓܒܝܐ ܠܟ ܂ ܗܒ
Eph:memHom ܐܝܟܐ ܕܡܘܫܛ ²⁴ܐܝܕܗ ܣܟܝܢܐ ܡܦܩ ܡܚܕܐ ²³ X57ܘܐܟܠܝܢ ܟܠ ²¹ X 25ܐܢ ²²ܢ̇ܦܠ ܬܘܒ ²³ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܩܪܒܐ ܡܐ ܕܡܬܟܬܫ ²³
JnEph:ActsEastSaints ܡܕܡ ܟܡܐ ܕܡ̣ܨܝܝܢ ܗܘܘ ܆ ܡܩܝ̣ܢܝܝܢ ܘܘܘ ܠܗ̇ ܆ ܘܣ̇ܝܡܝܢ ܟܠ . ܘܘܟܢܐ ܥ̇ܒܕܝܝܢ ܘܘܘ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆ ܕܡܐ ܕܐܬܒ̣ܢܝܬ ܆
IšoAdiab:Epist ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܟ ܬܢܢ ܃ ܒܚܫܐ ܪܒܐ ܢܬܐܠܨ ܠܡܗܘܐ ܟܕ ܩ̇ܒܠܢ ܟܠ ܕܗܘܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܨܬܐ ܗܘܬ ܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܬ ܃ ܕܐܢܐ ܥܡ
BarḤadbš:FoundSch ܕܘܟ ܐ . ܬܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ : ܐܝܟ ܕܢܩܒܠܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܟܠ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܡܛܠ X ܛܒܝܒܘܬܗ̇ ܘܥܬܝܩܝܘܬܗ̇ : ܡܝ̣ܢ
BarEbr:CandSanc ܫܥܬܐ ܫܘܝܬܐX ܚܡܫܬܥܣܪ⁷ ܡܢܘܢ̈ ܡܢ ܬܠܬܡܐܐ̈ ܘܫܬܝܢ ܟܠ ⁵ܡܬܬܘܣܦ ܬܐ ܕܐܝܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ ܘܠܘ ܡܢܘܬܗܢ̈ . ܒܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܘܢܣܬܝܟ ܒܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܟܠ ܕܬܣ̇ܦܩ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܣܦ̣ܩ ܕܢܥܒܕ ܗܕܐ ܂ ܕܟܕ ܡܠ̣ܐ ܡܢܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܡܛܠ ܕܩ̇ܒ̣ܠX ܥܠܘܗܝ ܗܫܐ ¹ܨܥܝܪܐ ܇ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܫܝܛ ܟܠ ܗܕܐ ܠܡ ܐܫܬܘܝ ܠܪܒܘܬ ܕܪܓܐ ܗ̇ܘ ܡܥܠܝܐ ܕܡܪܡܪܡ ܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܪܝܫܢܘܬܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܘܡܪܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܘܬܐ ܟܠ ܇ ܘܟܠܗ ܗܢܐ ܢ̣ܚܬ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܇ ܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
Eph:madFaith ܨܒܝܢܝܢ̈ ܘܐܢ ܙܠ ܣܓܝ ܗ̣ܘ ܨܒܝܢܢ X ¹⁴ܡܢ ܨܒܝܢܟ XX¹ ܟܠ ¹⁰ܢܬܩܘܠ ܒܟ ¹¹ܪܥܝܢܝܢ X ¹X ܒܦܘܚܡ ܨܒܝܢܟ ¹³ܢܬܩܘܠ
IšoAdiab:Epist ܦܚܡܐ ܗܘ̇ ܕܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܆ ܐܝܟ ܟܠ ܒܐܣܟܡܐ ܡܒܝܐܢܐ ܃ ܢ̇ܣܒ ܕܡܥܕܪܢܘܬܐ ܂ ܟܕ ܬ̇ܩܠ ܠܘܩܒܠ
IšoMerv:ComOT ܥܡܡܝܢ̈ . ܘܐܘܬܒ ܐܢܘܢ . ܕܢܐܡܪ ܕܗܠܝܢ ܠܡ ܠܡܣܡܒܪܫܐ ܟܠ ܫܡܪܝܐ̈ ܕܡܬܦܫܩܝܢ ܢܛܘܪܐ̈ ܇ ܕܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܐܬܘܪܝܐ ܡܢ
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܣܘܥܪܢX ܕܫܐܠܬ̣ ܡܢ . ܕܒܝܬ ܠܡ ܐܓܘܓ ܘܕܒܝܬ XXX ܕܒܝܬ ܠܡ ܟܠ ܫܡܥ ܡܪܝ ܡ̇ܠܟܐ ܐܢ ܦܩ̇ܕ ܐܢX ܆ ܘܐܡܪܝܢܢ ܠXܝ . ܘܢܦܢܐ ܠXܝ
P:Gen [AB] ܒܪ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܙܪܥܟ . ܡܓܙܪ ܢܓܙܘܪ ܝܠܝܕ ܒܝܬܟ ܟܠ ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܕܪܝܟܘܢ̈ : ܝܠܝܕ ܒܝܬܐ : ܘܙܒܝܢ ܟܣܦܐ : ܡܢ
AntiTriThWrit ܢܐ ܕܡܢܝܢܐ ܆ ܐܘ ܫܐܝܠܐܝܬ ܘܒܦܢܛܣܝܐ ܒܠܚܘܕ ܘܫܡܐ ܕܚܕ ܟܠ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܬܬܘܕܝܐ ܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ : ܠܒܪ ܡܢ
DidascApost ܡܕܝܢܐ ܘܡܢ ܟܠ ܩܘܪܝܐ̈ : ܕܣܠܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܟܢܐ ܕܢܥܒܕܘܢ X ܟܠ ܠܗ ܐܬܪܐ ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܟܢܫܐ̈ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܆ ܕܡܢ
HomEpiph ܀ 130ܥܕܡܐ ܕܐ̇ܬܐ ܡܪܐ ܕܟܠ ܕܢܚܐ ܕܡܢ ܐܝܬܘܬܐ . ܘܒܡܓܗܝ ܟܠ ܟܠܗܘܢ ܕܢܦܟܗܘܢ ܥܡܛܢܗ ܝX X 94 . ܠܠܝܐ ܕܐܫܝܕ ܗܘܐ ܥܠ
P:Jer [AB] ܕܚܕܪܘܗܝ̈ : ܘܟܠ ܕܝܕܥܝܢ ܫܡܗ ܐܡܪܘ : ܐܝܟܢܐ ܐܬܬܒܪ ܟܠ ܬܒܪܗ ܕܡܘܐܒ ܠܡܐܬܐ : ܘܒܝܫܬܗ ܡܣܪܗܒܐ ܛܒ . ܐܬܕܠܚܘ ܘܙܥܘ