simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܘܡ ܚܦܝܛܐܝܬ ܠܡܚܙܝܗ̇ . ܘܐܡܪܘ ܚܕ ܠܚܒܪܗ . ܢܐܙܠ ܠܢ ܡܟܐ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܨܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܘܐ ܥܡܗ̇ ܒܛܘܫܝܐ . ܘܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܓܒܝܢ̈ . ܐܢ ܓܝܪ ܗܕܐ ܐܥܒܕ : ܡܘܬܐ ܗܘ ܠܝ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ : ܥܠ ܟܠ ܡܢ ܠܘܬܟܝ . ܘܐܬܪܥܝܬ ܫܘܫܢ ܘܐܡܪܬ . ܐܘܠܨܢܐ ܗܘ ܠܝ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܢܡܘܣܐ̈ ܘܕܝܢܐ̈ . ܘܠܕܩܪܝܒܝܢ ܠܗ ܆ ܒܪܢܫܝ : ܟܠ ܒܢܝ̈ ܝܕܥܝ̈ ܙܒܢܐ̈ : ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܢܡܘܣܗ ܐܡܪ ܗܘܐ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܓܒܪ ܫܠܝܛ ܒܒܝܬܗ : ܘܡܡܠܠ ܐܝܟ ܠܫܢ ܥܡܗ . ܘܒܬܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠ ܕܡܠܟܐ : ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܟܬܒܗ̇ : ܘܠܥܡܐ ܐܝܟ ܠܫܢܗ : ܠܡܗܘܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܚܙܝܝܗ̇̈ . ܘܥܠܬ ܐܣܬܝܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ : ܟܠ ܡܗܝܡܢܐ ܢܛܪ ܢܫܐ̈ . ܘܗܘܬ ܐܣܬܝܪ ܫܩܠܐ ܚܣܕܐ . ܒܥܝܢܝ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܡ . ܘܢܡܘܣܐ ܕܡܠܟܐ ܠܐ ܥܒܕܝܢ . ܘܠܡܠܟܐ ܠܐ ܘܠܐ ܕܢܫܒܘܩ ܟܠ ܡܕܝܢܬܗ̈ ܕܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ . ܢܡܘܣܝܗܘܢ̈ ܦܪܝܫܝܢ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܘܐܬܩܪܝ ܣܦܪܐ ܕܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܟܠ ܕܝܗܘܕܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܟܣܦܟ ܝܗܝܒ ܠܟ : ܘܥܡܐ : ܠܡܥܒܕ ܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܦܩܕ ܗܡܢ ܠܪܒ ܚܝܠܐ̈ ܕܡܠܟܐ : ܘܠܡܪܘܬܐ̈ ܕܒܟܠ ܟܠ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܒܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܒܗ ܒܝܪܚܐ : ܐܬܟܬܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܐܬܥܒܕ . ܘܨܪܝ ܡܘܪܕܟܝ ܠܒܘܫܘܗܝ̈ : ܘܐܬܟܒܢ ܣܩܐ . ܟܠ ܠܡܫܬܐ ܐܟܚܕܐ : ܘܡܕܝܢܬܐ ܫܘܫܢ ܐܫܬܓܫܬ . ܘܡܘܪܕܟܝ ܝܕܥ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܗ : ܘܚܘܫܒܢܐ ܕܟܣܦܐ ܕܐܡܪ ܗܡܢ ܠܡܬܩܠ : ܠܡܥܠܘ ܟܠ ܠܫܘܩܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ : ܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܚܘܝܗ ܡܘܪܕܟܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܫܠܚܬ ܠܗ ܐܣܬܝܪ . ܘܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܠܒܫܬ ܐܣܬܝܪ ܟܠ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܒܢܡܘܣ . ܘܐܢ ܥܒܕܬ : ܥܒܕܬ . ܘܐܙܠ ܡܘܪܕܟܝ ܘܥܒܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܗܡܢ : ܘܐܦܠܐ ܠܐܢܫ ܐܥܠܬ ܐܣܬܝܪ ܥܡ ܟܠ ܕܒܢܘܗܝ̈ : ܘܕܐܘܪܒܗ ܡܠܟܐ : ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܪܘܪܒܢܐ̈ : ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ . ܘܢܣܒ ܗܡܢ ܠܒܘܫܐ̈ : ܘܕܒܪ ܣܘܣܝܐ : ܘܐܠܒܫܗ ܟܠ ܝܗܘܕܝܐ : ܕܝܬܒ ܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܬܒܨܪ ܡܠܬܐ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܗ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܙܪܫ ܐܢܬܬܗ : ܐܢ ܡܢ ܟܠ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܐܒܝܠ ܘܡܚܦܝ ܪܝܫܗ . ܘܐܫܬܥܝ ܗܡܢ ܠܙܪܫ ܐܢܬܬܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܕܟܬܒ ܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܠܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܟܠ ܬܠܝܬܝܐ ܕܗܘ ܚܙܝܪܢ : ܒܬܠܬܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܗ ܒܝܪܚܐ : ܘܟܬܒܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܢܐ ܒܫܢܐ . ܐܝܟ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܬܬܢܝܚܘ ܒܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܒܐܪܒܥܣܪܐ ܘܒܟܣܐܐ ܒܐܕܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܬܠܘܐ ܠܗܘܢ : ܕܠܐ ܢܒܛܠ : ܕܢܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܟܠ ܠܗܘܢ . ܘܩܒܠܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠܝܗܘܢ : ܘܥܠ ܙܪܥܗܘܢ : ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܡܪܝܢ ܒܩܝܠܝܩܝܐ : ܘܒܕܪܡܣܘܩ : ܘܒܠܒܢܢ ܘܒܚܕܪܘܗܝ̈ . ܟܠ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܠܒܢܐ : ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܡܪܝܢ ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ . ܘܥܠ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܟܪܡܠܐ ܘܕܓܠܥܕ ܟܠ ܒܩܝܠܝܩܝܐ : ܘܒܕܪܡܣܘܩ : ܘܒܠܒܢܢ ܘܒܚܕܪܘܗܝ̈ . ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܫܡܪܝܢ ܘܒܡܕܝܢܬܐ̈ : ܘܠܕܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ : ܥܕܡܐ ܟܠ ܘܕܓܠܝܠܐ ܥܠܝܬܐ : ܘܒܦܩܥܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܝܙܪܥܝܠ . ܘܥܠ