simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܚܕ ܟܝܢܐ̣ ܐܘ |L 291b|ܚܕ ܩܢܘܡܐ 17ܡܘܪܥ ܗ̣ܘܐ . ܟܠ ܚܕܐ 15ܒܡܘܙ ܓܐ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡܪ̣ ܚܕܐ ܒܡܘܙ ܓܐ ܆ 16ܡ̣ܢ
SevAnt:madHym ܀ ܝ - ܝ - ܘ - ܝ̣ ܝܝ ܝ ܝ ܝܝܝX : ܪܝX . ܕܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܘܗ ܕ ܓܢܣܢ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
P:Kings [AB] ܒܢܝ̈ ܡܕܢܚܐ : ܘܡܢ ܚܟܡܬܗܘܢ ܕܡܨܪܝܐ̈ . ܘܗܘܐ ܚܟܝܡ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܠܒܐ : ܣܘܓܐܐ ܕܛܒ . ܘܣܓܝܬ ܚܟܡܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܚܟܡܬ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܥܡ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܚܒܪܬܗ̇ ܇ ܫܦܝܪ ܗܝ ܟܠ ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪ ܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ ܇ ܝ ܕܡܥܒܕܐ
Tim1:Epist ܐܡܠܟ ܂ ܘܐܦ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܟܠ ܐܨܛܠܒ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܟܠ ܂ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܨXܠܠܒ ܡܫܝܚܐ ܥܠ
LiberGrad . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܩܫܝܢ ܡܢ ܕܚܘܒܐ ܘܥܪܩܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܝܪ ܕܚܘܒܐ ܡܟܝܟܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܗܘܝܢ ܟܠ ܥܡ
P:Phil-Phlm [AB] : ܘܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܁ ܗܘ ܕܐܣܗܕ ܩܕܡ ܦܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ ܣܗܕܘܬܐ ܟܠ ܩܕܡ ܣܗܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܡܣܗܕ ܐܢܐ ܠܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܁ ܗܘ ܕܡܐܚܐ
AbbaIs:Ascet ܒܪ ܐܢܫ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ : ܕܚ̇ܝܒ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܬܥܡܕ ܠܡܙܩܦ ܟܠ ܟܕ ܐܘܕܥ ܒܗܕܐ ܪܙܐ̣̈ ²ܗ̇ܝ ³ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܫܬܠܛܬ ⁴ܥܠ
Nars:memCreat . ܕܓܠ ܒܕܝܐ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ ܕܬܪܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܘܡܪܚ ܗܪܓܐ ܕܒܝܬ ܒܪ ܟܠ ܐܝܬܝܐ̈ ܠܫܐܕܐ̈ ܘܕܓܠܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܛܥܝܐ ܕܗܘܠܐ ³²ܒܪܬ̣
BarEbr:CandSanc ܚܣܝܪܘܬܐ . ܘܡܫ̇ܡܥܝܬX ܒܟܠ X ¹ܝܕܥܬܗ . ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܣܡܝܐ ܗ̇ܘ ܓܠ̣ܝܙ ܡܢ ܚܙܝܐ . ܒܪܘܝܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܗܘ ܡܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܪܝܬܐ̈ . ܘܫܘܐ ܒܗ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܆ ܐܟܡܐ ܕܫܘܐ ܒܚܐܪܘܬܐ ܀ ܟܠ ܠܘܬ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܀ | X86ܚܕ ܗ̣ܘ ܫܡܫܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܕܡ̇ܕܢܚ ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܓܙܝܢ̈ : ܘܒܦܘܡܐ ܕܟܦܢܐ̈ ܪܡܝܬ . ܟܕ ܠܐ ܙܕܝܩ ܢܣܘܒܐ : ܟܠ . ܐܢܬ ܗܘ ܣܥܘܪܐ ܟܣܝܐ : ܕܟܕ ܢܣܒ ܐܢܬ ܝܗܒ ܐܢܬ ܀ ܘܡܚܠܨ ܐܢܬ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ . ܕܐܦ ܠܦܓܪܟܘܢ ܡܝܬܐ X²⁸ܢܚܐ . ܟܠ ܡܚܝܢܝܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ . ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ⁸²⁷ܕܡܚܐ
Shub:BookGifts ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ : ܘܐܦ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܦܣܩ ܇ ܐܢ ܟܠ ܕܐܬܢܨܚܘ ܒܩܕܡܝܐ̈ ܘܡܨܥܝܐ̈ ܘܐܣܬܪܩܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܟܠܗ ܂ ܝ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܕܡܚܡܣܢܝܢ ܘܡܫܡܫܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܟܠ ܂ ܘܡܕܡ ܠܐ ܂ X · ܢܬܦܪܢܣ ܣܛܪ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܘܕܝܢܐ ܕܝܠܟܘܢ
Ath:Inc ܢܚܫ . ܕܣ̇ܦܩ ܕܢܗܘܐ ܒܥܝܐ ܡܛܠ ܟܘܠܢ ܠܘܬ ܐܒܐ ܀ 8ܡܛܠܗܢܐ ܟܠ ܡܢܕܪܝܫ ܠܟܘܠܗܝܢ ܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ XX ܡܬܡܨܝܢܐ . ܘܚܠܦ
Cyr:ComLuke ܂ ܡܛܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡ̇ܢ ܒ̇ܥܝܢ ܕܢܪܕܘܢ ܟܠ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܫܬܟܚ ܕܐܡܪ Xܝ ܘܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܠXܬ ܐܠܗܐ ܕXܥܠ
JnDalya:Epist ܟ̣ܣܐ ܠܚܘܕ ܢܫܬ̣ܟܚ ⁹ܠܚܙܬܟ . X ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܟܠ ܒܨܘܪܬܐ̈ . ܐܪܝ̣ܡ ܟܠ ⁸ܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ⁸ܢ ܆ ܕܗ̇ܘ ܕܠܓܘ ¹⁹ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܡܛܠ ܕܩܠܝܠ ܗܘܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܢܗܠܟ ܟܠ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܥܒܕ ܐܚܒ ܒܪ ܥܡܪܝ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܡܢ
Eph:memHom ܨܒܬܝܢ̈ ܥܡ ܟܠ ܥܘܬܪܝܢ̈ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܩ̇ܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܓܙܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܕܢܚ̇ܘܐ ܐܢܘܢ ¹³ܕܐܝܟܢܐ 1169ܕܩܒ̇ܠ ܗܘܐ ܡܢ ܓܙܝܗܘܢ̈