simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishAppSaints ܝܘܡ ܟܠ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܠܐ ܚܣܪ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܕܒܥܐ ܠܟ ܡܠܐ ܟܠ ܚܘܒܐ ܕܐܡܠܠܟ ܒܗ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܠܟ ܫܦܝܪ ܠܟ ܬܬܠ
EliaNis:Chron ܫܢܐ ܒܫܢܐ̣ ܂ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܢܥܒܕ ܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܠܗܢܐ ܥܐܕܐ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ
BarṢal:ComGosp ܛܒܢ̈ ܀ ܀ ܠܡܐܣܝܘ ܠܬܒܝܪܝ̈ ܠܒܐ ܗ ܂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܒܝܪܢ ܗܘܘ ܟܠ ܗ ܂ ܠܥܡܡܐ̈ ܂ ܕܡܢ ܝ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܣ̣ܟܝܢܝܢ ܘܨܪ ܂ ܟܝܢ ܡܢ
Eph:memHom ܚܙܝܝ̈ ² ܕܒܐܝ̇ܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܩܐܡ ܐܢܐ ܘܬܡ̇ܗܝܢ ܘܬܘܪܝܢ ³ ܟܠ X-- X⁴ܕܝܢ X01ܢܦܩܢ̈ ܟܣܝܬܐ̈ ¹ܠܓܠܝܐ ܘܚ̇ܝܪܝܢ ܒܝ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܆ ܐܦ ܗ̇ܘ ܐܚܪܝܐ ܕܫܘܠܡܗ̣ ܒܗ̣ ܐܫܟܚܗ . ܟܕ ܠܐ ܟܠ ܬܗ̣ܝܪܐ ܘܪܒܐ ܆ ܕܒܗ̇ܘ ܫܘܪܝܐ ܕܫ̇ܪܝܘ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ
IšoAdiab:Epist ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܟ ܬܢܢ ܃ ܒܚܫܐ ܪܒܐ ܢܬܐܠܨ ܠܡܗܘܐ ܟܕ ܩ̇ܒܠܢ ܟܠ ܕܗܘܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܨܬܐ ܗܘܬ ܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܬ ܃ ܕܐܢܐ ܥܡ
BarḤadbš:FoundSch ܕܘܟ ܐ . ܬܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ : ܐܝܟ ܕܢܩܒܠܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܟܠ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܡܛܠ X ܛܒܝܒܘܬܗ̇ ܘܥܬܝܩܝܘܬܗ̇ : ܡܝ̣ܢ
BarEbr:CandSanc ܝܥܝܬܐ̈ ܐܘ̇ ܐܝܠܢܐ ܗܝ . ܐܢ ܡܢ ܥܩܪܗ̇ ܐܝܬX XX X ¹ . ܩܝܡܬܐ ܟܠ ܘXܢ̣̇ܦܫܐ ܘܠܘ ܝ̣̇ܘܬܢܝܐX ܝ̇ܗܒ ܠܗܝܢ ܀ ܡ ܘܠXܝܢ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܘܢܣܬܝܟ ܒܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܟܠ ܕܬܣ̇ܦܩ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܣܦ̣ܩ ܕܢܥܒܕ ܗܕܐ ܂ ܕܟܕ ܡܠ̣ܐ ܡܢܗ
IšoMerv:ComOT ܥܡܡܝܢ̈ ܒܕܘܟܬ ܐܠܗܐ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܥܡܐ ܚܘܝ ܟܠ ܕܟܠܗܘܢ X ܥܡܡܐ̈ ܆ ܘܕܢܫܒܩܘܢ ܐܠܗܝܗܘܢ̈ ܇ ܘܠܗ ܢܚܫܒܘܢ
SevAnt:CathHom ܝܘܡ ܚ̇ܙܝܢܢ ܠܗ : ܒܟܠܙܒܢ ܚ̇ܕܬܐ ܪܡ̇ܝܢܢ ܠܗ̇ ܥܠܘܘܝ ܟܠ ܇ ܗ̇ܘ ܢܘ̣ܗܪܐ ܡܬܗܘܢܢܐ ܘܠܐ . . ܡܬܩܪܒܢܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܟܕ
Eph:madFaith ܠܫܢ ܫܬܩܐX ܕܒܗ ܗ̣ܘ Xܡܡܠܠ ܐܒܐ ܥܡ ܚܒܝܒܗ ⁷ ܠܥܝܪܐ ܢܘܟܪܝ ܟܠ 8ܢܘܟܪܝ ܠܫܢܢ ܡܢ ܩܠܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܠܫܢ ܥܝܪܐ̈ ܢܘܟܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܦܚܡܐ ܗܘ̇ ܕܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܆ ܐܝܟ ܟܠ ܒܐܣܟܡܐ ܡܒܝܐܢܐ ܃ ܢ̇ܣܒ ܕܡܥܕܪܢܘܬܐ ܂ ܟܕ ܬ̇ܩܠ ܠܘܩܒܠ
Eph:madCarNis ܢܟܝܢ ܘܡܢ ܐܢܫܐ ܕܫܚܛܘ ܘܩܪܘ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܒܫܡܗܝܗܘܢ̈ XX ܟܠ ܗܘ ܕܬܒܥ ܡܢܝܢܗ̇ [30] 4ܗܐ ܡܟܝܪܬ ܡܪܟ ܥܡܟ ܢܛܪܝܗ̇ ܡܢ
SilwQard:ScholUrmApp ܓܝܪ ܪܦܪܝܫ ܐܘ ܒܟܝܢܐ ܦܪܝܫ ܐܘ ܒܓܕܫܐ . ܘܦܘܪܫܢܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܡܐ ܕܥ̇ܒܕ ܐܚܪܢܝܘܬܐ ܒܟܝܢܐ : X ܐܘ ܒܡܕܡ ܘܠܘ ܟܝܢܐ ܗ̣ܘ .
JnDalya:Epist ܡܝܬܪܘ . ܘܫܟܝ̣ܚܐ ܠܝ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ . ܐܿܟܠ ܘܕܡܿܟ . ܫܿܬܐ ܟܠ ܥܠ ܚܘܠܡܢܟܘܢ ܕܒܐܠܗܐ . ܐܿܢܐ ܕܝܢ ܒܿܗܝܬܐ ܓܠܝ̣ܙ ܐܢܐ ܡܢ
AntiTriThWrit ܢܐ ܕܡܢܝܢܐ ܆ ܐܘ ܫܐܝܠܐܝܬ ܘܒܦܢܛܣܝܐ ܒܠܚܘܕ ܘܫܡܐ ܕܚܕ ܟܠ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܬܬܘܕܝܐ ܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ : ܠܒܪ ܡܢ
ActsStAnth ܕܘܟ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܟܠ ܣܝܪܝܢ ܘܦܩܪܝܢ XX ܘܡ ܥܬܢ XX ܕܐܢ ܟܠ ܡܫܝܝܢܐ . ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܒܡܘܬXܪܐ ܕܩܪܢ X ܠܗܘܢ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܨܠܡ ܘܕܫܪܟܐ . ܒ . ܠܐ ܬܐܡܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ . ܓ . ܛܪ ܝܘܡܐ ܟܠ ܘܠܐ ܢܩܪܒܘܢ ܕܠܐ ܢܬܢܟܘܢ ܀ ܝ· ²[XX 1--17]ܐ . ܠܐ ³ܬܥܒܕ
P:John [AB] ܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܫܪܪܐ ܂ ܫܡܥ ܩܠܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܣ . ܡܢܘ ܟܠ ܠܗܕܐ ܝܠܝܕ ܐܢܐ . ܘܠܗܕܐ ܐܬܝܬ ܠܥܠܡܐ ܂ ܕܐܣܗܕ ܥܠ ܫܪܪܐ .