simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܡܛܠܬܟ . ܐܦ ܨܡ . ܢܩ . . . ܦܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܇ ܟܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܒܗ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡ̇ܘܕܝܢ ܚܢܢ ܠܗ̇ ܆ ܡܢ
Eph:madFaith ܀ ¹ 10ܩܢܛܪܘܢܐ ܝܪܒ ²ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܠܗܐ ³ܬܗܪ ܒܗ ܒܗ ܟܠ ܒܥܝܢ ܠܗ ܠܩܘܫܬܐ ܒܗ̇ ܒܒܥܬܗ ܐܘܒܕܘܗܝ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܠܐ
Tim1:Epist ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܬܝܠܕ ܆ ܡܪܐ ܘܐܠܗܐ ܙܪ . ܩ ܟܠ ܆ ܘܝܬܝܪ ܕܡ̇ܐ ܘܦܐܐ̈ ܠܐܠܗܐ . 1 , 49ܘܒܕܓܘܢ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕܐ ܡܢܗܝ̣ܢ ܠܐ·ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܂ ܝܝܕ ܕܝܢ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܂ ܟܠ ܢܦܫܐ̣ ܂ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܬܒܣܪ ܘܐܬܢܦܫ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܟܬܪ ܠܘܬ
JulRom ܐܠܗܐܼ̈ . ܕܠܡܐ ܬܐܙܠ ܒܠܒܟ ܟܪܝܘܬܗܿ ܕܢܨܝܒܝܢ ܐܠܐ ܟܠ ܟܠ ܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠܟ ܘܒܗܘܪܡܙܕ ܐܠܗܗܿ ܕܫܡܝܐ ܕܡܡܠܟ ܫܘܠܛܢܗ ܥܠ
SevAnt:CathHom . ܡܛܠܘܕܐ ܢ ܝܪ ܐܡ̣ܪ̇ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܢ ܢܐܡܪ ܡXXܐ ܥܠ ܒܪܗ ܕ . ܢܫܐ ܟܠ ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܐ . ܬܘܗܝ ܟܠܗ ܠܐ . ܡ̣ܬܕܪܟܢܐܝܬ ܠܥܠ ܡܢ
IsaacAnt:memHom : ܗܘ ܐܫܬܦܠ ܛܒ ܡܢ ܟܠ . ܒܝܕܥܬܐ ܕܩܢܐ ܚܐܫ : ܘܡܬܡܟܟ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܕܐܕܡ ܕܢܬܘܒ : ܡܬܘܚ ܝܘܡܬܢ̈ ܕܢܪܥܝܟ ܀ ܒܪܢܫܐ ܕܝܪܒ ܡܢ
Eph:madFaith ܒܥܘܙܗ ܡܥܘܪ ܠܢ ³ ܘܐܦ ܠܚܡܐ ܡܚܐ ܟܠ ܠܕܐܟܠ ܠܥܒܐܝܬ ܩܛܘܠܐ ܟܠ ܡܕܘܕ ¹ܟ܏ܠ ܡܛܪܐ ܡܥܕܪ ܟܠ ܒܣܘܓܐܗ ܡܣܓܦ ܠܢ ² ܘܫܡܫܐ ܡܗܕܪ
SynWestSyr . ܒܬܪܗ ܡܘܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܬܪܘܢܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
ActsMarMaʿIn ܚܫܝܢ̈ ܡܣܝܒܪܝܢ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܨܠܝ ܗܟܝܠ ܠܘܬܝ ܟܠ . ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܡܝ̇ܬܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܣܗܕܐ̈ ܘܥܠ ܐܝܢܐ ܣܒܪܐ
Eph:memHom ܒܪܝܢ̈ ܐܙܠܝܗܝ ܣ̇ܓܝ ܣܟܠܬܐ̈ ܠܝܬ ܕܚ̇ܙܐ ܘܡܫܒܚ X95ܕܟܠ ܟܠ ܢܟܦܘܬܐ XX1ܫܡܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܩ̇ܝܡ ܨܐܕܝܢ ܫܡܐ ܕܝܩܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܓܒܪܐ̇ ܣܝܦܗ ܥܠ ܚܘܗܝ̈ ܐܣܝܪ ܗܘܐ . ܘ̇ܢܝܢ ܀ ܐ . ܝܬܐ ܗܟܝܠ ܇ ܟܠ Xܒ̇ܕ ܗܘܐ ܥ̇ܒܕܐ ܆ ܘܒܚܕܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܙܝܢܐ . ܘܒܢܝܐ̈ ܆
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ ܘܡܫܒܚܐ ܕܢܘܗܪܐ ܥܙܝܙܐ ܚܙܐ ܗܘܐ . ܟܠ ܡܬܬܨܝܪ ܗܘܐ . ܘܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܫܪܪܐ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
P:Num [AB] ܕܩܛܠ ܢܦܫܐ ܒܛܘܥܝܝ . ܘܐܢ ܒܡܐܢܐ ܕܦܪܙܠܐ ܡܚܝܗܝ ܐܝܟ ܟܠ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܫܬ ܩܘܪܝܐ̈ ܠܒܝܬ ܓܘܣܐ : ܕܢܥܪܘܩ ܠܗܝܢ
PhiloxMab:Disc ܟܠܗ ܒܛܠ ܠܗ ܡܢܗܘܢ ܟܦܢܐ ܟܝܢܝܐ . ܡܛܠ ܕܚܠܦ ܡܐܟܘܠܬܐ ܆ ܗܝ ܟܠ ܠܬܠܝܬܝܐ ܡܥܒܪܝܢ . ܘܡܐ ܕܡܛܝܘ ܠܡܢܝܢܐ ܕܒܘܬܐ ܥܦܝܦܐ ܆
Eph:madCrucifix ܢܢ 11ܢܒܝܐ ܩܪܝܗܝ ܥܡܐ ܠܡܪܗ̇ ܕܢܒܝܘܬܐ ܐܝܩܪܗܘܢ ܨܥܪܐ ܟܠ ܘܐܣܬܒܪܬ ܨܗܝܘܢ ⁵ ܚܙܬܗ ܘܐܬܟܡܪܬ ܠܫܘܦܪܐ ܕܐܦܨܚ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܟܕ XX ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܘܕܥ ܃ ܘܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܡܡܠܠ ܟܠ ܇ ܘܗܠܝܢ ܕܝܠܢܝܬܐ̈ ܘܝܕܝܥܬܐ̈ ܕܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡܢ
Ath:Treatises ܟܘܠܗ ܓܝܪ ܒܒܪܝܬܐ . ܗ̇ܘ ܡܬܐܡܪ ³ܠܐ ܒܪܝܐ . ܗ̇ܘ ܕܥܕܟܝܠ ܟܠ . ܗ̇ܝ ܕܫܩ̣ܠX ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܠܗܐ .
BarḤadbš:FoundSch ܕܗܘܐ : ܐܠܐ ܩܒܠ ܥܠܘܘܝ ܕܢܬܐܡܪ ܘܢܬܡܠܠ ܒܡܡܠܐ ܡܟ̇ܒܐ ܟܠ ܀ ܘܟܕ ܛܒ ܗܢܐ ܟܠܗ ܪܡ ܒܟܝܢܗ : ܘܡܥܠܝX ܒܡܪܘܬܗ ܘܦܪܝܫ ܡܢ
BarKoni:ScholUrm ܩܒܠ : ܘܨܠܝܒܐ ܡܛܠ ܕܐܨܛܠܒ ܟܝܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܒܫܡܐ ܟܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ : ܘܦܪܘܩܐ ܡܛܠ ܕܦܪܩ ܠܢ ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܘܬܐ ܕܥܠ