simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ⁶ 2ܐܡܟ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܗ̣ܝ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܘܚܬ̣ܟ ܥܡ ܟܠ ܗܘ̣ܬ̇ ܠܟ ܟܠ ܠܟ ܡܢ ܢܣܦܩ ⁵ ܥܘܢܝܬܐ : ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܕܠܝܠ ܠܗ ܟܠ ܐܝܟ ܡܪܐ
Tim1:Epist ⁶²ܘܡܫܡܠܝ . ܐܝܟ ܕܒܡܬܚܙܝܢܘܬܐ ܟܝܬ ܘܒܓܠܝܢܐ ܐܝܟ ܕܗܘ̈ ܟܠ ܘܒܬܪܒܝܬܐ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܢܬܬܘܣܦ : ܥܠ ܗ̇ܘ ⁶¹ܕܓܡܝܪ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ
BarEbr:CandSanc ⁶³ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܒܪܝܬܐ̈ . ܒܐܝܢܐ ܝܘܡܐ ⁶⁴ܐܬ̣ܬ ܠܗܘܝܐ ܟܠ ܐܠܗܐ ܠܦܪܕܝܣܐ . ܠܐ ܓܠܐ ܝ . ܚܐܝܬ ܐܠܗܝܐ ܡܘܫܐ . ܟܕ ܥܠ
JnDalya:Epist ⁶ܒܚ̣ܙܘܗ̇ ¹⁰ܫ̇ܦܝܪܐ ܆ ܘܠܐ X X 56 ܐ̇ܫܟܚܬ ܐܘܪܟܗ̇ ܟܠ ܘܦ̇ܫܬ . ܘܬܘܒ ⁸ܒܗ̇ ܝ ܘܥܡܗ̇ ܟܠ ܒܟܠ ܗ̇ܘܝܬ : ܘܠܗܠ ܡܢ
JnDalya:Epist ⁶ܒܝ̣ܫܢ̈ : ܘܣ̣ܡܐ ܡܕܥܝ X ܒܚܙܘܝ̈ X ܥܠܡܐ ܆ ܘܠܐ ܡܫ̣ܟܚ ܟܠ ܕܟܠ ܡܫܝܚܐ ܆ X ܘܠܐ ܐ̇ܝܬܝ X ܓܝܙܒܪܗ . ܡܠܝܐ ܐ̇ܝܬܝ ܡܢ
CaveTreas ⁶ܕܓܕܫܬX ܠܐܒܩܗܝ⁸ X ( 7 ) ܘܐܬܚܡܬ ܥܠ ܒܪܗܚܡ ¹ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܟܠ . Xܐܡܪܬ̇ ܠܗܐܢܬXܗ 18ܝ ܟܠ ܡܕܡX . ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ⁴ܫܝܡX X
BarKoni:ScholUrm ⁶ܚܫܝܢ̈ ܥܒܕܐX ܠܢ . ܚܪܫܘܬܐ ܗܟܝܠ ܘܥܘܝܪܘܬܐ : ܘܫܪܟܐ ܟܠ ܕܣܘܓܦܢܐ̈ ܕܗܪܟܐ ⁵ܪܒܘܬܗ̇ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComPs ⁶ܛܒܢ̈ ܕܥܒܘܪܐ ܕܠܐ ܚܣܡ . ܚẌ ܓܝܪ X[ . . . ]ܥܒܘܪܐ . ܟܠ . ܘܒܫܘܡܢܐ ܕܚẌ ܣܒܥܟܝ . ܡܠܟܝ ܠܡ ܡܫܪܬܚܘܬܐ ܣܓ ) ܝܐܬܐ (
Tim1:Epist ⁶⁷ܪܫ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢ ܘܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ : ܘܐܚܪܝܐ⁶⁸ ܒܥܠܕܒܒܐ ܟܠ ܠܗܘܢ ܡܫܥܒܕܐ̈ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܡܐ ܕܒ̇ܛܠ
Eph:madParad&LuqJul ⁷ ܚܘܝܐ ܚܓܝܪ ܘܐܣܝܪ ܒܠܘܛܬܐ ⁰ ܚܘܐ ܚܬܝܡ ܦܘܡܗ̇ ܒܫܬܩܐ ܟܠ ⁸ܟܘܠ ܒܗ ܡܬܩܛܦ ܟܠ ܝܘܡ ܒܗ ܡܬܥܨܪ ܐܚܝ̈ ܣܓܘܠܗ ܕܡ̇ܚܐ
JnMaron:Expos ⁷ܐܒܐ . ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ⁸ܒܪܐ . ܘܐܚܝܕ ܟܠ X 90ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕܝܘܬܐ⁰ܕܩܢܘܡܐ̈ . ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܝܬܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܚܝ̣ܕ
CaveTreas ⁷ܕܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ . ⁸ X ( X4 ) ܘܒܝܘܡܝ̈ ܝܪܕ ¹ܒܫܢܬ̣ ܚܡܫܡܐܐ ܟܠ ܢܓܪ X ܚܝܘܗܝ̈ X ܬܘܣܦܬܐ ⁴ܥܠ ܒܢܝ̈ ⁵ܥܡܗ . ⁶ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ X
DidascApost ⁷ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܪܐ . ܘܡܐ ⁸ܕܗ̣ܘܐ ܙܒܢܗ̇ ܢܬܠܝܗ̇ ܠܗ ܟܠ ܠܛܠܝܐ ܒܕܘܟܬ ܒܢܝܐ̈ . ܘܠܛܠܝܬܐ ܕܝܢ ⁶ܢܣܒܝܗ̇ .
JnDalya:Epist ⁷⁷ܕܚ̇ܠܦܘ ܥܠܡܗܘܢ ⁷⁷ ܒܪܓܬ ܗ ⁷⁸ܘܐܪܚ̣ܩܘ ⁷⁹ܡܢ ܟܠ ܕܕܟܝܐ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐ̣ܡܪ ܕ ܠܓܘ ⁷⁶ܡܢܟܘܢ ܡܛ̇ܫܝܐ .
SynWestSyr ⁸ܒܡܠܬܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܕܢܗܘܐ ܠܝܛ ܘܡܚܪܡ ܡܢ ܟܠ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܡܘܕܝܢܐ ܒܡܠܬܐ ܐܘ̇ ܒܟܬܒܐ ܐܘ̇ ܒܪܡܙܐ ܬܚܡܢܢ
Eph:memHom ⁸ܕܠܐX ܡܬܩܕܐ¹0 X1ܡܣܪܩܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܣܠܩܘ ܒܦܓܪ ܗܠܝܢ ܟܠ ⁴ܗܘܘ ܒܦܓܪ ܠܫܡܝܐ⁵ ܕܒܗܘܢ ܢܚܣܡܘܢ ⁸ܦܪܘܫܐ̈ ⁷ܘܢܪܦܘܢ
Eph:madCarNis ⁸ܚܟܝܡܐ¹̈⁰ ܘܗܐ ܒܙܘܝܬܐ̈ ܟܫܝܢ ܠܝ ܒܫܝܘܠ ܬܐ ܥܘܠ ܒܪ ܟܠ XX ܕܒܠܥܬܗ ܘܟܡܬ ܥܠܘܗܝ ܘܠܥܠܡ [27] 3ܐܢܐ ܐܢܐ ܕܙܟܝܬ
JnDalya:Epist ⁸ܝ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܦ̇ܓܥ ܐܢܐ ܒܗܝܢ ⁹ܝ ܐܘ̇ ܒܚܘܫܒܝ ܝX ܟܠ ܐ̇ܝܢܕ ³⁷ܐܢܐ ܢܦܫܝ : ܡܢ ܦܓܥܐ ܕܒܢܫܐ̈ ܆ ܘܡܢ ܥܘܗܕܢܗܝܢ .
Eph:madFaith ⁸ܠܐ ܝܗܒ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܨܐܕܘܗܝ XX ܐܠܐ ܕܠܐ ܛܟܣܐ ܟܠ ܒܛܟܣܐ ܠܒܪܝܬܐ̈ ܕܢܩܒܠ ܒܟܝܠܐ ܥܘܕܪܢܝܗܝܢ ܠܗ ܟܝ ܪܒ ⁷ܡܢ
JnDalya:Epist ⁸ܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ⁸ܢ ܆ ܕܗ̇ܘ ܕܠܓܘ ¹⁹ܡܢ ܟܠ ܟ̣ܣܐ ܠܚܘܕ ܢܫܬ̣ܟܚ ܟܠ ܡܫܟܚܐ ܝܡܝܢܝ ܠܡܨܪ ܨ̇ܐܪ ܟܠ ܠܚܙܘܐ ܒܨܘܪܬܐ̈ . ܐܪܝ̣ܡ