simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܗܝ ܨܠܘܬܐ ⁸⁰ܡܢ ܟܠ ⁸⁰ܥܡܠܝܢ̈ . ܘܦ̇ܬܚܬ̇
JnDalya:Epist 10ܘܡܐ ܠܝ ܗܪܟܐ ܟܠ ⁸⁶ܟܠܗ : ⁸⁷ܕ
JnDalya:Epist ܚ̇ܣܝܪܘ . ܟܕ ܟܠ ⁸⁷ܠܟܠܟ ⁸⁷ܠܐ ܣ̇ܦܩ
IsaacNin:memColl 3ܘܐܦ ܐܠܗܐ Xܡܪܐ ܟܠ ⁹ܡܬܪܟܢ Xܡܛܠ ܗܕܐ
JnDalya:Epist . ܢܗ̣ܘܐ ܕܡܠ̣ܝܢ ܟܠ ⁹ܥܠܡܐ̈ ܡܢ ܚܝܐ̈
JnDalya:Epist ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ⁸⁹ܡܢ ܟܠ ⁹⁰ܪܚ . .