simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܦܢܝܢ̈ ܆ ܩܠܐ ܕܐܘܠܝܬܐ̈ ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܂ ܘܢܟܣܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܟܠ ܕܐܢܫܘܬܐ ܩܛܝܪܐܝܬ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܘܡܢ
ActsMiaphysites ܩܕܝܫܐ̈ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܃ ܘܢܟܦܐ̈ ܝ 1ܘܒܬܘܠܐ̈ ܃ ܘܥ̇ܢܘܝܐ̈ ܝ ܟܠ ܗܘܐ ܝ ܆ 1ܗܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܠܥܣܗܘܢ ܘܡܫܬܝܗܘܢ ܂ ܘܡܢ ܂ X X
ActsMiaphysites ܚܕܐ ܡܢ ܬܩܢܬܐ̈ ܒܙܒܢܗ̇ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܝ ܕܣܡ ܟܠ ܡܥܕܝܢ ܂ ܝܝ ܂ ܠܡܣ̣ܥܪ ܐܒܗܐ̈ ܬܩܢܐ̈ ܠܒܢܝܗܘܢ̈ ܃
ActsMiaphysites ܝܘܬܪܢܝܢ̈ ܠܚܙܝܝܟܘܢ̈ ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܕܢܛ ܂ ܝܪ ܟܠ ܘܒܗܠܝܢX ܠܐܠܗܐ ܡܢܝܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܘܐܝܬܝܟܘܢ ܥܠ̣ܬ
ActsMiaphysites ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܦ̣ܢܐ ܠܕܘܟܬܗ ܂ ܘܗܟܢܐ ܦܢܐ ܗܘ̣ ܛܘܒܢܐ ܠܕܝܪܗ ܟܠ ܦܩ̣ܕ ܕܟܠܗܘܢ 1ܩܕܝܫܐ̈ ܕܒܐܟܣܘܪܝܐ 2ܐܝܬܝܗܘܢ ܆
ActsMiaphysites ܚܫܐ̈ ܇ 7ܘܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܇ ܘܕܫ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܟܠ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂ ܘܟܕ ܡܟܝܠ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܒܪܚܐܪܐ̈ ܝ ܡܢ
ActsMiaphysites 1ܛܘܠܫܐ ܂ ܘܡܟܠ ܟܠܗ ܕܗܕܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܕܗܝ̇ ܕܟܠܗܘܢ ܟܠ ܕܝܠܗܘܢ ܃ ܘܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܢܛ ܂ ܫܘܢ ܡܢܗ ܣ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܆ ܒܗ̇ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܟܠܗ ܢܡܐܢ ܒܡܢܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܟܘܠܝܘܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܝܢ ܟܠ X X X ܛܒܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܢܦܫܐ : ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܒܐܐܪ ܡܚܝܐ . ܠܐ ܘܟܝܠ
BarAphton:ActsSev ܐܪܣܝܣ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܒܟܠ ܙܝܢܐ ܢܙܕܝܢ . ܕܐܝܟ X ܗܟܢ ܕܝܢ ܥܝܕ ܟܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗܠܝܢ ܦܫܩܘ ܒܦܘܡܗ ܢܝܬܐ ܆ ܘܡܢܗܝܢ ³ܠܘܩܒܠ
BarAphton:ActsSev ܡܢ ܕܐܘ ܒܩܪܝܫܝܬܐ ܐܘ ܒܐܫܬܐ ܐܘ ܒܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܟܠ ܕܠܐ ܡܬܢܣܒܢܐ ܫܒܩ ܥܠ ܗ̇ܝ ܟܐܦܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܆
BarAphton:ActsSev ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܗ ܘܠܗ ܩܠܐ ܕܝܠܘ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܢܣܒܘ ܕܝܪܝܐ̈ ܟܠ ܣܐܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܪ ܡܢ ܠܥܠ : ܘܐܚܪܡܘ ܩܕܡ ܒܐܡܐ : ܘܐܡܪܘ
BarAphton:ActsSev ܆ ³ܠܗܕܡܐ̈ ܡܒܕܪܐẌ ܕܥܕܬܐ ܟܢܫ ܆ Xܘܐܝܬܐ ܠܚܕܐ ܟܠ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐX . ²ܗ̇ܘ ܕXܒܨܠܘܬܗ̈ ܡܪܐ
BarAphton:ActsSev ܕܗܘܐ . ܟܠܢ ܢܙܥܩ ܠܘܬܗ ܆ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܒܨܠܘܬܘ̈ ܟܠ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܝܘܡܐ ܐܚܪܬܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ· ܒܚܕ ܙܢܝܝܢ̈ ܡܢ
BarAphton:ActsSev X ܒܨܠܘܬܘ̈ ܕܐܒܘܢ ܚܘܣ ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ . XX ܐܦܝܓܪܐܡܐ ܟܠ ܙܢܝܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܗܘܐ . ܟܠܢ ܢܙܥܩ ܠܘܬܗ ܆ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܡܪܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܪܥܐ ܠܘܬ ܢܛܝܬܐ ܟܘܠܗ ܕܐܝܟ ܒܪܗ ܐ[ܚܪܢܐܝܬ ܢܬܚܕܬ ܬܡܢ ܟܠ ܂ ܒܗܝ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܘ[ܬܚܬ] ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܙܒܢܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܚ̇ܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܂ ܕܒܫܘܒܚܗ̣ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ ܫܠܝܚܐ̣ ܂ ܣܪܩ̇ ܟܠ ܘܒܪ ܦܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܂ ܘܨܡܚܐ ܘܨܠܡܐ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܘܐܚܝܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܘܟ ܐܬܚܫܒܬ ܒܬܘܠܬܐ ܕܝܠܕܬ ܠܢ ܃ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܟܠ ܕܟܠ ܕܟܪܐ ܦܬܚ ܡܪܒܥܐ ܩܕܝܫܐ ܠܡܪܝܐ ܢܬܩܪܐ ܂ ܠܚܕ ܗܟܝܠ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܂ ܕܠܐ ܒܩܢܘܡܐ̈ ܘܠܐ ܒܟܝܢܐ̣̈ ܂ X ܃ ܂ ܫܠܝܛ ܟܠ ܘܣܠ̣ܩ ܠܗܝܟܠܐ ܘܩܪܒ ܕܒܚܐ̈ ܂ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܝܕܥ ܠܘܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܢ ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܘܪܓܬܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܒܪ ܥܠܝ ܥܠ ܟܠ ܥܡ ܒܪܢܫܐ ܢܬܡܢܐ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܗܘ̣ܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܐܠܗܐ ܪܒܐ ܂ ܘܬܘܒ ܝ ܂ X ܙ ܝܝ ܂ ܒܐܚܪܢܬܐ̈ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܠܗ ܟܕ ܟܠ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܒܟܠܕܘܟ ܡܫܡܗ ܠܝܫܘܥ ܘܐ̇ܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܥܠ