simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܡܥ . ܠܘ ܕܝܢ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܆ ܐܠܐ ܠܦܠܢ . ܐܘ ܟܠ ܕܢܐܡܪ . ܦܛܪܘܣ ܐܘ ܦܘܠܘܣ ܆ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܢ . ̣ܣܒ̈ ܒܗܘܢܗ ܡܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܀ 62ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܬܡ̣̇ܛܝܢܢ ܐܘ̇ ܚܒܝܒ ܢܦܫܝ ܠܡ̇ܥܒܪܬܐ ܟܠ ܘܕܗ̇ܘܝܢ . ܘܒܗ̇ ܡܩ̣̇ܒܠ ܐܪܙܐ̈ ܘܓܠܝܢܐ̈ ܕܥܠ ܗܢܐ
P:Cor [AB] ܒܟܠ ܐܢܫ . ܠܐܢܫ ܐܢܫ ܕܝܢ ܆ ܡܬܝܗܒ ܠܗ ܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܂ ܐܝܟ ܟܠ . ܘܦܘܠܓܐ̈ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܐܝܬ . ܐܠܐ ܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܂ ܕܡܥܒܕ
Chrys:ComJohn1 ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܣܓܝ ܓ̣X . ܡܢܐ ܒܥܝܢ ܠܡܘܕܥܘ . ܗܝ̇ ܟܠ ܗܘܬ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܘܟܕ ܛܒ ܗܟܢܐ ܡܘܕܥ ܗܘ ܡܢܐ ܐܡܪ . ܐܦ ܓܝܪ
DionAr:MystWritings ܐܠܗ X X X161 5ܝ XX X 15 18ܡܥܠܝܢ̈ X XX 11ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܟܠ XX ¹ 6ܒܙܘXXܗ̇ ܡ̣ܒܥܙ . ܡܢ ܟܠܗܘܢ 10ܝXX X1 11 4 5ܠܥܠ ܡܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܡܛܠܬܗ ܗܘܐ ܟܢܪܐ ܠܪܘܚ ܓܠܝܢܐ : ܕܒܗ ܢܬܚܬܡܘܢ ܩܠܐ̈ ܟܠ ܓܒܪܐ ܕܐ̇ܬܐ ܒܚܪܬܐ : ܕܒܫܘܠܡܐ X ⁷ܕܙܒܢܐ̈ ܕܢ̇ܚ ܘܡܚܪܪ
PhiloxMab:ComProJohn : ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܐܝܕܝܥܐ ܕܡܬܬܘܕܐ ܡܢ ܟܠܢܫ : ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠ ܕܩܢܝܐ ܚܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܟܝܢܐܝܬ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܡܪܐ
SevAnt:Epist ܒܣܪ ܦܘܪܩܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܛܘܪܐ̈ ܡܟܝܟܐ̈ : ܟܠ ܬܪܝܨܬܐ̈ ܇ ܘܗܠܝܢ ܕܥܣܩܢ ܠܐܘܪܚܪܐ̈ ܫܦܝܬܐ̈ ܇ ܘܢܚܙܐ
PhiloxMab:TenMem . ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ ܕܒܪܬ ܕܡ̇ܘܬܗ ܗ̣ܝ ܕܗ̇ܝ ܕܒܐܝܕܗ ܥܒ̣ܕܐܢܘܢ ܟܠ . ܐܢ ܕܒܐܪܥܐ ܘܐܢ ܕܒܫܡܝܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܒܐܝܕܗ ܠܡܪܥܝܘ ܠܗ
DionAr:MystWritings ܚܟܡܢ̈ X 3 X198 2ܝ 3 35 X XX X 2 40XX 10 X200 3ܡܥܠܝܘܬ ܟܠ 18ܝXXXX 10 16ܟܠ ܡ̇ܥܠܝܘܬܐ 6ܝ XX XXdd 1dd 36ܕܠܝܠ ܡܢ
Eph:madNativ ܒܪܝܟ ܩܘܪܒܢܗ 31ܒܫܢܬܐ ܕܥܣܪܝܢ̈ ܘܕܫܬ ܢܘܕܐ ܥܡܢ ܡܘܫܐ ܟܠ ܡܢ ܣܟܝܢܐ ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܡܪ ܩܛܠܐ ܦܠܛ ܡܝܘܬܐ ܘܡܝܬ ܡܚܐ
P:Sam [AB] ܓܒܪ ܚܝܠܬܢ : ܘܐܙܠܘ ܟܠܗ ܠܠܝܐ : ܘܢܣܒܘ ܦܓܪܗ ܕܫܐܘܠ : ܟܠ ܕܓܠܥܕ : ܡܕܡ ܕܥܒܕܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܒܫܐܘܠ ܘܒܒܢܘܗܝ̈ . ܘܩܡܘ
DionAr:MystWritings . ܘܥܠ ܥܬܝܩ ܝܘܡܐ̈ · ܕܒܗ ܬܘܒ ܆ ܥܠ ܥܠܡܐ ܡܬܝܕܥܢܐ̣ ܘܥܠ ܟܠ ܕܝܠܗ̇ ²⁵⁵ܕܫܘܝܘܬܐ . ܀ ܀ ܪܝܫܐ ܕܥܣܪܐ̈ . ܥܠ ܐܚܝܕ
P:ProvQohSong [AB] ܕܩܕܡܘܗܝ ܗܒܠܐ . ܟܠ ܐܝܟ ܕܠܟܠ . ܓܕܫܐ ܚܕ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܟܠ ܒܐܝܕܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܪܚܡܬܐ ܐܦ ܣܢܐܬܐ ܠܐ ܝܕܥ ܒܪ ܐܢܫܐ .
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܂ 2ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘܣܝܣ̈ ܓܣܢܝܬܐ ܡܪܟܒ ܟܠ ܇ ܪܚܝܩܢ̈ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܘܦܪܝܫܢ̈ ܃ ܘܠܐ ܡܪܟܒܢ̈ ܨܝܕ ܚܕܕܐ̈
SevAnt:CathHom ܢ̣ܦܠ ܇ ܗ̇ܘ ܟܝܬ ܕܠܩ̣ܛܐ ܩܕܡܝܐ ܝ̣ܠܕ ܇ ܘܛ̇ܢ̣ܦ ܠܝܡܝܢܐ ܟܠ ܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܡ̇ܝܬܪܢ̈ ܆ ܠܘܬ ܝܝ̣ܣܡܐ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
Tim1:Epist ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܥܡ ܢܩܦܐ ܟܝܬ ܘܥܡ ܙܘܘܓܐ ܕܐܢܬܬܐ ܂ ܘܙܒܢܝܢ̈ ܟܠ ܢܩܦܐ ܘܕܠܐ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܂ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܨܐ ܚܝܠ
Shub:BookGifts ܝܩܝܪ ܘܕܚܝܠ . ܠܚܟܝܡܐ ܡܩܢܐ ܢܨܚܢܐ̈ ܘܝܘܬܪܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܇ ܟܕ ܡܬܓܠܝܐ ܟܠܗ̇ ܟܐܒܐ ܗܝ ܆ ܠܪܚܡ ܫܬܩܐ ܟܠܢܫ ܪܚܡ . ܘܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܝ ܬܬܓܠܐ ܒܝܕ ܩܪܝܢܗ̇ ܐܬܟܬܒܬ ܂ ܘܠܘ ܕܪܥܝܢܐ̈ ܟܠ ܂ ܐܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܦܫܩ̣ܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒܢ ܂ ܡܛܠ ܕܟ̣ܠ ܡܠXܐ
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ ܕܐܒܕܢܐ ܆ ܥܕܡܐ ܕܚܘܒܗ ܢܦܘܩ ܥܡܢ ܘܢܫܩܘܠ ܡܢܢ ܝܘܩܢܐ ܟܠ ܠܥ̇ܒܕܗ ܕܒܪܢܫܐ ܥܦܪܢܐ ܇ ⁰ X ܘܢܛܪܝܢ ܚܢܢ ⁴ܢܦܫܢ ܡܢ