simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ⁸ܒܡܠܬܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܕܢܗܘܐ ܠܝܛ ܘܡܚܪܡ ܡܢ ܟܠ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܡܘܕܝܢܐ ܒܡܠܬܐ ܐܘ̇ ܒܟܬܒܐ ܐܘ̇ ܒܪܡܙܐ ܬܚܡܢܢ
Eph:memHom ⁸ܕܠܐX ܡܬܩܕܐ¹0 X1ܡܣܪܩܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܣܠܩܘ ܒܦܓܪ ܗܠܝܢ ܟܠ ⁴ܗܘܘ ܒܦܓܪ ܠܫܡܝܐ⁵ ܕܒܗܘܢ ܢܚܣܡܘܢ ⁸ܦܪܘܫܐ̈ ⁷ܘܢܪܦܘܢ
Eph:madCarNis ⁸ܚܟܝܡܐ¹̈⁰ ܘܗܐ ܒܙܘܝܬܐ̈ ܟܫܝܢ ܠܝ ܒܫܝܘܠ ܬܐ ܥܘܠ ܒܪ ܟܠ XX ܕܒܠܥܬܗ ܘܟܡܬ ܥܠܘܗܝ ܘܠܥܠܡ [27] 3ܐܢܐ ܐܢܐ ܕܙܟܝܬ
JnDalya:Epist ⁸ܝ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܦ̇ܓܥ ܐܢܐ ܒܗܝܢ ⁹ܝ ܐܘ̇ ܒܚܘܫܒܝ ܝX ܟܠ ܐ̇ܝܢܕ ³⁷ܐܢܐ ܢܦܫܝ : ܡܢ ܦܓܥܐ ܕܒܢܫܐ̈ ܆ ܘܡܢ ܥܘܗܕܢܗܝܢ .
Eph:madFaith ⁸ܠܐ ܝܗܒ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܨܐܕܘܗܝ XX ܐܠܐ ܕܠܐ ܛܟܣܐ ܟܠ ܒܛܟܣܐ ܠܒܪܝܬܐ̈ ܕܢܩܒܠ ܒܟܝܠܐ ܥܘܕܪܢܝܗܝܢ ܠܗ ܟܝ ܪܒ ⁷ܡܢ
JnDalya:Epist ⁸ܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ⁸ܢ ܆ ܕܗ̇ܘ ܕܠܓܘ ¹⁹ܡܢ ܟܠ ܟ̣ܣܐ ܠܚܘܕ ܢܫܬ̣ܟܚ ܟܠ ܡܫܟܚܐ ܝܡܝܢܝ ܠܡܨܪ ܨ̇ܐܪ ܟܠ ܠܚܙܘܐ ܒܨܘܪܬܐ̈ . ܐܪܝ̣ܡ
JnDalya:Epist ⁸⁰ܥܡܠܝܢ̈ . ܘܦ̇ܬܚܬ̇ ܬܪܥܐ ܠܐܬܪܐ ܕܕܘܡܪܐ . ܡܢܝ̣ܚܬ̇ ܟܠ ܝܪܬܐ̈ . ܘܠܘ ܡܒܥܐ ܒ̇ܥܐ ܀ 7ܡܕܝܢ ܪܒܬܐ ܗܝ ܨܠܘܬܐ ⁸⁰ܡܢ
JnDalya:Epist ⁸⁶ܟܠܗ : ⁸⁷ܕ ܒܐܬܪܐ ܕ ܠܐ ܕܝܠܝ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܆ ܘܒܗ ܩܪܒܐ ܡ̇ܚܐ ܟܠ . ܐܢ X ܠܠܡ̣ܐܢܐ ܡܣ̇ܟܐ ܐ ܢܬ ܠܐ ܬ ܬܕ ܘ̇ܕ ܀ 10ܘܡܐ ܠܝ ܗܪܟܐ
JnDalya:Epist ⁸⁷ܠܟܠܟ ⁸⁷ܠܐ ܣ̇ܦܩ . ܫܘܒܚܐ ܠܣܟܟ ܕܐܚ̣ܝܕ ܟܠ ܝܝ ܣܟܝܢ̈ ܆ ܟܠ ⁸⁶ܡܫ̇ܡܠܝܐܝܬ . ܟܠܟ ܒܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܠܐ ܚ̇ܣܝܪܘ . ܟܕ
IsaacNin:memColl ⁹ܡܬܪܟܢ Xܡܛܠ ܗܕܐ ¹⁰ܠܫܐܠܬܢ̈ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ . ܕܝܬܝܪ ܢܫܬ ܟܠ ܕܠܘܬ ܚܘܫܒܐ̈ ܇ ܒܛܢܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ . 3ܘܐܦ ܐܠܗܐ Xܡܪܐ
JnDalya:Epist ⁹ܥܠܡܐ̈ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܘܗ̣ܘ ܣܦ̣ܝܩ ܡܢܗܘܢ . ²⁰ܡܢ ܕܠܒܪ ܆ ܟܠ ܆ ܗ̇ܝ X ¹ܕܐܢܫ ܗ̣ܘ ¹⁸ܒܗ ܢܒ̣ܥܐ ܚܝܘܗܝ̈ . ܢܗ̣ܘܐ ܕܡܠ̣ܝܢ
JnDalya:Epist ⁹⁰ܪܚ . . . ܡܘܗܝ ⁹¹ܐܡܝܢ ܝ . ⁸ ܝܛ ܕܬܫܥܣܪܐ̈ X ¹ܥܠ ܡܣܪ ܟܠ ⁸⁸ . ⁸⁷ܘܠܥܠܡ ܬܘܒ ⁸⁸ܠܐ ܡܣܬܡܝܐ . ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ⁸⁹ܡܢ