simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Rev [AB] . ܗܐ ܐܬܐ ܐܝܟ ܓܢܒܐ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܗܘ ܕܥܝܪ ܘܢܛܪ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܇ ܟܠ ܠܡܟܢܫܘ ܐܢܘܢ ܆ ܠܩܪܒܐ ܕܝܘܡܐ ܗܘ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
P:Esd [AB] . ܘܐܙܥܩܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ . ܘܟܕ ܐܪܝܡܘ ܠܥܠ ܐܝܕܝܐ̈ ܟܠ : ܟܠܗܘܢ ܬܪܝܨܐ̈ ܩܡܘ ܀ ܘܒܪܟ ܥܙܪܐ ܠܡܪܝܐ ܡܪܝܡܐ ܐܚܝܕ
P:Rev [AB] . ܘܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܥܠ ܥܛܡܬܗ̈ ܆ ܫܡܐ ܟܬܝܒܐ . ܡܠܟܐ ܟܠ ܒܫܒܛܐ ܕܦܪܙܠܐ . ܘܗܘ ܕܐܫ ܡܥܨܪܬܐ ܕܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
P:Dan [AB] . ܘܕܚܙܝܬ ܪܓܠܐ̈ ܘܨܒܥܬܐ̈ : ܕܡܢܗܝܢ ܕܚܨܦܐ ܕܦܚܪܐ : ܟܠ : ܘܐܝܟ ܕܦܪܙܠܐ ܐܪܫ ܘܡܕܩܩ ܟܠ : ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܝ ܬܫܚܘܩ ܬܟܒܘܫ
P:Gal-Eph [AB] . ܘܗܘ ܝܗܒ : ܐܝܬ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܘܐܝܬ ܕܢܒܝܐ̈ . ܘܐܝܬ ܟܠ ܗܘ ܕܢܚܬ ܆ ܗܘܝܘ ܗܘ ܕܐܦ ܣܠܩ ܇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܡܝܐ ܂ ܕܢܫܠܡ
P:Cor [AB] . ܘܡܐ ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܆ ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܒܪܐ ܢܫܬܥܒܕ ܠܗܘ ܕܫܥܒܕ ܟܠ ܕܝܢ ܂ ܕܟܠ ܡܕܡ ܡܫܬܥܒܕ ܠܗ ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܣܛܪ ܡܢ ܗܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
P:2Macc [AB] . ܘܡܪܬܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܘܡܢ ܢܒܝܐ̈ . ܘܡܕܟܪ ܗܘܐ ܟܠ ܗܘܐ . ܕܚܘܪܘ ܘܣܟܘ ܠܙܟܘܬܐ ܕܗܘܝܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
P:Rev [AB] . ܚܕܝܢܢ ܘܡܬܦܨܚܝܢܢ . ܢܬܠ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܬܬ ܟܠ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܕܐܡܪܝܢ ܗܠܠܘܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܡܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
P:Esd [AB] . ܝܘܡܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܡܪܝܐ . ܘܟܠܗܘܢ ܒܟܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܟܠ ܘܩܪܘܝܐ . ܘܠܠܘܝܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܡܠܦܝܢ ܗܘܘ ܠܣܘܓܐܐ . ܥܠ
P:ProvQohSong [AB] . ܟܠ ܕܥܡܠ ܐܢܫܐ ܒܦܘܡܗ : ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܡܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܟܠ ܙܒܢܝܢ̈ : ܘܛܒܬܐ ܠܐ ܚܙܐ . ܕܠܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܚܕ ܐܬܪܐ ܐܙܠ
SevAnt:Epist . . . . . ܐܬܒܣܝ ܠܝ̇ܛܒܬ- ܐ ܘܠܒ ܝ̣ܫܬܐ . . . ܡܐ . . . . . . . ܟܠ . . . ܗ . . . . . . . . . . . . ܕܟܠܗ ܥܒܝܕܐ ܐ ܐ .
Ath:ExposPs . . . ܩܘ ܒܝ . . . . ܦܘܬܗܘܢ̈ . . . ܪܝܫܝܗܘܢ̈ . . . . ܠ ܡܪ XX ܟܠ ܡܠܦ . . . ܐܝܬ . ܟܕ . . . ܡܬܩܪܒܝܢܢ . . . . ܢܝ ܐܢܫܐ . . . ܕ
Ps-JacSer:SyrSongAlex . . . ܚܫܟܢ̈ ܥܝܢܐ̈ ܘܡܫܬ ܓܫ ܗܘܢܐ ܕܟܠ ܚܟܝܡܐ̈ . : ܟܠ . ܪܒܐ ܥܝܢܐ̈ ܘܡܫܬ ܓܫ ܗܘܢܐ ܕܟܠ ܚܟܝܡܐ̈ . ܘܡܬ . . . ܠܗ
Tim1:Epist . 1 , 72ܐܬܝܕܥ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܟܚܕܐ ¹⁵⁶ܘܡܬܝܕܥ ܆ ܒܡܢܬܐ ܟܠ ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܓܠܐ ܗܘ̣ܐ . ܘܐܦܠܐ ܝܕܝܥ ܠܥܝܢ̈
Tim1:Epist . 10 , 1ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܚܘܢ ܆ ܠܘܬ ܪܒܘܬ ܚܟܡܬܟ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ . ܟܠ ܢܪ . ܩ XXX ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܡܪܐ : ⁴⁹⁴ܘܡܠܟܐ ܐܟܚܕ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist . 11]ܝ [50ܕܐܡܬܝ 30ܕܡܫܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡ̣ܢ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ . ܟܠ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܥܒܪ ܥܠܘܗܝ ܒܡܠܬܐ 29ܕܐܠܗܐ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ
Tim1:DisputCalMahdi . 13 , 76ܘܐܠܘ 18ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܫܘܘܕܥܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܟܠ ܐܠܗܐ . 13 , 75 17ܘܗܢ̣ܘܢ ܫܘ̇ܝܢ ܠܪܚܡܬܐ ܘܠܐܝܩܪܐ ܡ̣ܢ
Nars:memCreat . 185ܠܡ̇ܢ ܠܐ ܚܘܝܗ ܚܝܠ ܒܘܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܒܗܘܢ ܘܠܐ ܒܕܩ ܠܗ ܟܠ ܡܢ ܢܟܝܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܐܦܢ ܐܡܝܪ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist . 2 , 81ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܥܡ ܗܠܝܢX ²¹ܟܠܗܝܢ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܥܒ̣ܕܐ ܟܠ ܠܡ ܐܬܚܙܝ ܡܫܝܚܐ ²¹⁷ܒܒܣܪ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
SophrJer:epArcadCyp . 25ܐܚܪ ܢܝܐܝܬ ܓܝܪ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܠܟܘܢ . ܐܦܠܐ ܠܒܢܝܐ̈ ܟܠ ܠܐ ܒܐ . ܘܐ ܢܬܘܢ ܬ ܗܘܘܢ ܠܝ ܘ . . ܠܒܢܬܐ̈ ܇ ܐ̇ܡܪ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ