simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit . . X ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܗܘ
SevAnt:CathHom ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܦܐܝܐ ܢ-ܨܘܪ
Chron1234 ܕܬܫܡܫ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ ܂
P:ProvQohSong [AB] ܠܐܒܕܢܐ . ܟܠ ܕܥܒܕ ܥܪܝܡܐ ܒܝܕܥܬܐ
BarBahl:SyrLex ܡܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܨܒܐ
JacSer:Epist ܚܕ ܓܝܪ ܥܡ ܟܠ ܠܐ ܡܬܠ̣ܒܫ ܂
DionAr:MystWritings ܘܠܘܬܗ ܬܘܒ ܚܐ̇ܪ ܟܠ ܆ ܘܡܢܗ ܡܬܬܙܝܥ̣
SevAnt:LuqJul ܗ̣ܘܐ ܘܡܛܒ ܒܐܪܢܝ̈ ܟܠ ܐܢܫ ܘܐܡܪ .
JnDalya:Epist ܘܐܬܥ̇ܠܝܬ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܆ X ܘܠܐ
Eph:madNativ ܡܣܬܝܟ 94ܟܣܐ ܕܡܩܒܠ ܟܠ ܚܡܪܢܝܢ̈ ܘܐܪܙܐ ܕܒܓܘܗ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܚܝ ܗܘܐ ܠܡܪܐ̈ ܟܠ ܩ X 1ܩ̇ܢܛ
P:Ecclus [AB] ܘܠܐ ܬܫܒܘܩ ܐܝܩܪܗ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ .