simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܡܪܝ ܐܫܠܛܢܝ ܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ .
Elia:epLeonḤar ܐܫܬܕܪܬ ܗܠܝܢ X ܟܠ ܦܘܠܓܐ ܐܘ ܣܘܥܪܢܝܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢ ܕܚܫ̣ܒ ܓܝܪ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ
P:Tob [AB] ܀ ܘܗܫܐ ܚܙܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܥܡܢ
P:2Macc [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܗܘ ܕܡܨܐ
SevAnt:CathHom ܡܫܠܡܐ ܘܡܣܬܝܟܐ . ܟܠ ܓܝܪ ܡܕܡ .
P:Acts [AB] ܡܛܠ ܥܡܐ . ܟܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܡܫܒܚ
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈
JnDalya:Epist XX . --⁰⁰ܩ ܟܠ : X ܟܠܐ
Sahd:BookPerf ܒܩܫܝܘܬܗ̇ . ܟܕ ܟܠ ܫܥ ܢ̇ܩܫ ܒܗ̇
PhiloxMab:ComMattLuke ܡܐ ܠܡ ܕܒ̣ܛܠ ܟܠ ܪܝܫܢܘܬܐ ܘܟܠ X
IšoAdiab:Epist ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗܘܢ ܟܠ ܕܐ·ܬ ܒܗ ܗܘܢܐ
SevAnt:CathHom ܘܐܦܠܐ ܕܡܘܬܐ . ܟܠ ܡܘܢ ܕܗ̣ܘ ܆
SynOr ܘܕܝܠܗ ܟܠ ܘܒܐܝܕܗ ܟܠ ܘܠܘܬܗ ܟܠ :
ThdrMops:ComGospJohn ܢܡܘܣܐ̣ ܂ ܡ̣ܢ ܟܠ ܛ̇ܢܦܘܬܐ ܕܐܝܬ ܂
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܗ̇ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܐܠܐ
Eph:madLuqHeres ܢܚܘܐ ܚܢܢ ³ܕܥܠ ܟܠ ܡܡܠܟ ܫܘܠܛܢܗ̇ ܝ
Sahd:BookPerf ܪܘܝܚܐ ܘܦܬܝܐ ܠܡ̇ܩܒܠܘ ܟܠ ܡܠܝܢ̈ . [31]ܐܢ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܡܢ ܡܪܝܐ ܕܢܗܦܘܟ ܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܨܒܝܢܝ̈
Ath:Inc ܕܝܢ ܟܕ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ