simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܐܪܥܐ
P:Ecclus [AB] . ܟܠ ܒܣܪ ܢܪܚܡ ܓܢܣܗ
P:Ecclus [AB] . ܟܠ ܡܚܘܬܐ : ܘܠܐ
P:Ecclus [AB] ܐܚܐ̈ . ܟܠ ܕܬܪܡܐ ܒܢܘܪܐ :
P:Matt [AB] ܐܚܝ̈ . ܟܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܕܥܒܕ
P:Ecclus [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ . ܟܠ ܚܟܡܐ ܡܢ ܩܕܡ
P:Josh [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ . ܟܠ ܐܬܪܐ ܕܬܕܪܘܟ ܒܗ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܐܝܬܝܗ̇ . ܟܠ ܓܝܪ ܚܘܠܡܢܐ̈ ܕܗܫܐ
P:Heb&CathEpist [AB] ܐܝܬܝܗܘܢ . ܟܠ ܕܐܚܝܕ ܠܒܪܐ ܆
P:John [AB] ܐܠܗܐ . ܟܠ ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ .
P:1Chr [AB] ܐܠܗܢ . ܟܠ ܚܝܠܝ̈ ܘܟܠ ܢܟܣܝ̈
P:Heb&CathEpist [AB] ܐܢܫ . ܟܠ ܥܘܠܐ ܓܝܪ ܚܛܝܬܐ
P:Cor [AB] ܐܢܫܐ . ܟܠ ܐܢܫ ܒܡܕܡ ܕܐܬܩܪܝ
P:John [AB] ܐܢܬܘܢ . ܟܠ ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܒܝ
P:Phil-Phlm [AB] ܐܢܬܘܢ . ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ
P:Lev [AB] ܐܫܟܗ . ܟܠ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܒܗ
P:Ps [AB] ܐܬܡܟܟܘ . ܟܠ ܡܐܟܠܐ ܣܢܬ ܢܦܫܗܘܢ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܐܬܦܣܩ . ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܡܬܥܒܕ
P:Gal-Eph [AB] ܒܐܚܪܢܐ̈ . ܟܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܡܘܒܠܐ
P:Ecclus [AB] ܒܐܪܚܬܟ̈ . ܟܠ ܕܐܬܐ ܥܠܝܟ :