simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܕܐܝܬ ܠܗ . ܠܐ ܟܠܐ ܡܢܝ ܡܕܡ X XX ܐܠܐ ܐܢ ܠܟܝ ܕܐܢܬܬܗ ܐܢܬܝ . ܟܠ ܒܠܐ : ܐܠܐ ܡܬܗܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̇ ܟܕ ܐܡܕ̇ ܗܐ ܡܪܝ ܐܫܠܛܢܝ ܥܠ
Elia:epLeonḤar ܦܘܠܓܐ ܐܘ ܣܘܥܪܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܘ ܒܡܚܫܒܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܟܢ ܟܠ ܒܗ̇ ܟܐܡܬ ܫܪܝܐ : ܠܐܓܪܬܐ ܠܡ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗܘܢ ܐܫܬܕܪܬ ܗܠܝܢ X
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝ ܕܣܝܡܢ ܃ ܘܐܡ̣ܪ ܕܟܠܗܝܢ ܡܛܠܬܟܘܢ̇ܓܠ̣ܐ ܟܠ ܡܛܠܬܟܘܢ̇ ܥܠ ܕܐܢܬܘܢ · · ܂ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܡܢ ܕܚܫ̣ܒ ܓܝܪ
P:Tob [AB] ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܥܡܢ . ܘܐܘܕܘ ܩܕܡܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟܘܢ . ܘܫܒܚܘ ܟܠ ܠܘܬܗ : ܘܢܥܒܕ ܩܘܫܬܐ ܩܕܡܘܗܝ ܒܠܒܐ ܕܟܝܐ ܀ ܘܗܫܐ ܚܙܘ
P:2Macc [AB] : ܗܘ ܕܡܨܐ ܒܚܝܠܐ ܕܢܣܚܘܦ ܒܪܘܚ ܦܘܡܗ : ܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܚܝܠܐ ܕܒܣܪܐ . ܘܚܢܢ ܕܝܢ ܬܟܝܠܝܢ ܚܢܢ ܥܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܐܚܝܕ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܡܕܡ . ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܏ܓ ¹⁴³ܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܡܫ̇ܪܝܐ ܇ ܒܪܘܚܐ ܕܝܢ ܡܬܬ̇ܚܡܐ ܇ ܘܒܗ ܡܫܠܡܐ ܘܡܣܬܝܟܐ .
P:Acts [AB] ܐܢܫ ܓܝܪ ܡܫܒܚ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܝܬܝܪ ܓܝܪ ܡܢ ܒܪ ܟܠ ܠܐ ܓܝܪ ܐܫܟܚܘ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܕܢܣܝܡܘܢ ܒܪܝܫܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܥܡܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ : ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܝܚܝܕܐܝܬܐܝܬܘܗܝ ܟܠ XXdd1 ܡܬܗܝܡܢ ܘܕܟܕ ²ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ
JnDalya:Epist : X ܟܠܐ : XX ܒܟܠ ܟܘܠܐ- : X XX XX . XXXX ܕܝܐܝܒܝܢܢ : ܟܠ : Xܐ̇ܝܬܐ X ·ܩ ܢܚ̣ܝܘܝܢܝ XX . --⁰⁰ܐXܪܚܩ : X XX . --⁰⁰ܩ
Sahd:BookPerf ܫܥ ܢ̇ܩܫ ܒܗ̇ ܪܥܡܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܪܥܐ ܒܩܠܗ ܟܠ ܡܡܪܡܪܢܐ ܇ ܗ̇ܝܕܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡ̇ܩܘܝܐ ܒܩܫܝܘܬܗ̇ . ܟܕ
PhiloxMab:ComMattLuke ܪܝܫܢܘܬܐ ܘܟܠ X ܫܘܠܛܢܐ ܘܚܝܠܐ̈ ܇ ܘܬܘܒ ܡܐ ܕܣܡ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܪ ܠܐ ܡܚܕܬ ܐܠܐ ܡܒܛܠ : ܡܐ ܠܡ ܕܒ̣ܛܠ
IšoAdiab:Epist ܕܐ·ܬ ܒܗ ܗܘܢܐ ܡܣ̇ܟܐ ܝ ܕܢܡܢܥ ܂ ܘܐܢ ܐܡ̇ܪ ܢ ܗܕ ܘܛܐ ܃ ܟܠ ܟܢ ܟܝ 1ܘܟܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܛܘܒܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪܗ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܡܘܢ ܕܗ̣ܘ ܆ ܘܣ̣ܠܩ ܕܢܩ̇ܒܠ ܠܘܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܐܦܐ ܆ ܘܫ̣ܩܠ ܟܠ ܚܪܢܐ̈ ܣܛܪ ܡܢܝ ܆ ܠܐ ܬܥܒܕ ܠܟ ܦܬܟܪܐ . ܘܐܦܠܐ ܕܡܘܬܐ .
SynOr ܘܠܘܬܗ ܟܠ : ܘܕܝܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܪܒܘܬܐ ܘܣܓܕܬܐ ܠܥܠܡ ܀ ܟܠ ܘܚܟܝܡܐܝܬ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܟܠ ܘܕܝܠܗ ܟܠ ܘܒܐܝܕܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܛ̇ܢܦܘܬܐ ܕܐܝܬ ܂ ܥܢ̣ܐ ܝܫܘܥ ܘܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ ܃ ܚܕ ܥܒܕܐ ܟܠ ܃ ܒܥ̇ܝܬܘܢ ܠܡܩܛܠܢܝ ܃ ܗܕܐ ܕܣܢܝܐ ܗ̣ܝ̣ ܥܠ ܢܡܘܣܐ̣ ܂ ܡ̣ܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܆ ܐܠܐ ܟܝܬ . ܥܡ ܗܕܐ ܆ ܐܦ ܕܗ̇ܝ ܕܢܘܣܦ ܢ̇ܣ̣ܒ ܐܢܫ ܡܕܡ ܟܠ ܩܠܐ ܕܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܠܘ ܕܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ ܡܢ
Eph:madLuqHeres ܡܡܠܟ ܫܘܠܛܢܗ̇ ܝ ܕܡܪܗ̇ ܓܝܪ ܡܕܝܠ ܛܒܬܐ̈ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܘܠܝܬ ܟܠ ܗܘ ܡܢܗ̇ ܘܚܠܩܐ ܩܛܝܪܐ ܗܘ ܕܡܫ̇ܥܒܕ ܠܗ̇ ܢܚܘܐ ܚܢܢ ³ܕܥܠ
Sahd:BookPerf ܡܠܝܢ̈ . [31]ܐܢ ܗܟܝܠ ܝܬܝܪܬܐ ܚܫ̣ܝܒܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܕܚܢܢ ܟܠ ܕܐܠܗܐ . ܕܒܢ ܐܬ̣ܡܠܠܬ ܇ ܟܕ ܛܒ ܪܘܝܚܐ ܘܦܬܝܐ ܠܡ̇ܩܒܠܘ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܐܢܫ ܡܢ ܨܒܝܢܝ̈ ܠܒܗ ܒܝܫܐ . ܘܐܬܬܥܝܪ ܡܪܝܐ ܥܠ ܒܝܫܬܐ̈ . ܟܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܝ̈ ܥܠܝܢ . ܘܠܐ ܒܥܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܕܢܗܦܘܟ
Ath:Inc ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬ̇ܐ ܗܘܐ . ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܟܠ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܕܗܢܐ ܒܠܚܘܕ . ܥܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܥܠ