simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMari ܕܡܬܚܙܐ ܘܟܠ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܘܡܨܝܢ ܚܝܠ ܟܠ ܘܕܝܢܝܢ ܠܟܠ . ܟܠ ܘܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܕܫܘܝܢ ܒܟܠܡܕܡ . ⁸⁸ܘܐܚܝܕܝܢ
JnDalya:Epist ⁹⁰ܪܚ . . . ܡܘܗܝ ⁹¹ܐܡܝܢ ܝ . ⁸ ܝܛ ܕܬܫܥܣܪܐ̈ X ¹ܥܠ ܡܣܪ ܟܠ ⁸⁸ . ⁸⁷ܘܠܥܠܡ ܬܘܒ ⁸⁸ܠܐ ܡܣܬܡܝܐ . ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ⁸⁹ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܕܡ ܒܛܟܣܗ ܘܒܫܘܦܪܗ . ܘܥܒܕ ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܠ ܒܪܡܙܐ ܕܚܟܡܬܗ ܟܠ ܗܠܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܩܪܐ ܠܕܪܐ̈ 15ܡܢ ܪܫܝܬܐ . ܘܗܢܘX ⁹ܕܐܩܝܡ
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ ܟܪܡܐ̣ X ܥܕܡܐ ܠܟܡܫܘܢܐ̈ . ܘܬܘܒ̣ ¹¹ܒܬܢܝܢ ܟܠ ܕܠܐ ܢܫܬܐ ܚܡܪܐ̣ ⁸ܘܠܐ ܚܠܐ ܕܡܢ ܚܡܪܐ̣ ܘܠܐ ܫܟܪܐ̣ ⁹ܘܠܐ
JnDalya:Epist ¹⁰ܕܐܫ̣ܚܬ . ¹¹ܢܘܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܘܩܕܬ̇ ܟܠ X ¹ܙܝܙܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܫܝܓܬ̇ ܟܠ ܕܛܡܐܐ ⁷ܘܟܘܪܐ ⁹ ⁸ܪܬܚܐ ⁹ܡ̇ܪܩ
JnDalya:Epist ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܐܡܝܢ . ܘܗ̣ܘ ܢܗ̣ܘܐ ܡܚ̇ܝܨܢܐ ܕܗܘܢܗܘܢ ܟܠ ܡܛ̇ܠܩܐ : ܗ̇ܝ ܕܡܫܝܚܐ ܢܣ̣ܟܘܪ ܦܘ̣ܡܗ̇ X ⁹ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܦܪܘܣ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܫܪܝܘ ܟܠ . ܘܗ̇ܘ ܕܫܪܝ ܫܘܠܡܐ ܐܝܬ ܠܗ . ܘܗ̇ܘ ܕܐܬܪܟܒ ܘܢܫܬܪܐ ⁹ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܥ ܕܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܇ ܘܒܥܠܡܐ ܘܒܓܘ ܥܠܡܐ . ܘܡ̇ܥܠܡܐ ܟܠ ܕܐܫܝܕܘܬ ܢܘܗܪܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܨ ܡܚܐ ܡܢ ܡܠܝܘܬܗ̇X ⁹ܥܠ
Eph:madNativ ܒܪܝܢ̈ 7ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܛܥܢܬܗ ܒܟܪܣܐ ܘܟܢܦܐ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܟܠ ܒܫܡܗܘܗܝ̈ ܒܚܝܠܗ ܬܠܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܓܘܫܡܝܗܘܢ̈ X ⁹ܥܡ
DidascApost ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܬܒܕܪܝ ⁹⁷ ܕܝܠܗ ܕܐܦܝܝXܩܘܦܐ : ܕܒܝܦܝܛܘܬܐ ܟܠ ܒܝܢܬܗܝܢ . ⁹⁴ܗܟܢܐ ܐܣܥܘܪ ܥܢܝ ܘܐܟܢܫ ⁹⁵ܐܢܝܢ ⁹⁶ܡܢ
JnDalya:Epist ܘܟ̣ܣ ܐ ⁹⁹ܒܓܘ ܟܠܐ ܀ ¹ X 8ܡܕܝܢ ܟܠ ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܗܪܐ ܟܠ ܫ̇ܠܝܛ ܠܗ ܠܡܥܠ ܘܠܡܬܗܪ ܒܫܘܦܪܐ ⁹⁷ܕܕܘܡܪܐ . ܕܠܗܠ ⁹⁸ܡܢ
JnDalya:Epist ܘܢ̣ܐܚܐ ܕܠܐ ܫܘ̣ܠܡ ܀ X 11ܥ̇ܐܠܐ ܠܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܘܣ̇ܥܪܐ ܟܠ ܕܟܣܗ ⁹⁰ܕܩ̇ܛܘܠܐ ܆ ܢ̣ܩܪܘܒ ܢܫ̣ܬܐ ܣܡܗ ⁹⁹ܕܡ̇ܐܚܐ