simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܡܠܘܟܐ ܚܙܝ . ܒܪܡ ܐܝܬ ܡܠܟܐ ܕܫܦܝܪ ܥܒܝܕ . ܡܢ ܡܠܘܟܐ ܥܘܠܐ ܟܠ ܣܟܪܐ . ܠܐ ܬܫܒܚ ܪܚܡܟ ܒܩܘܪܒܐ . ܘܠܐ ܬܫܠܛܝܘܗܝ ܒܒܝܬܟ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܆ ܪܓܬܐ ܗܘ ܕܦܓܪܐ . ܘܪܓܬܐ ܟܠ ܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ . ܡܢ ܓܝܪ ܕܪܚܡ ܠܥܠܡܐ ܆ ܚܘܒܗ ܕܐܒܐ ܠܝܬ ܒܗ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܥܒܕ ܕܫܦܝܪ ܒܙܒܢܗ . ܘܝܬ ܥܠܡܐ ܝܗܒ ܒܠܒܗܘܢ : ܐܝܟ ܕܠܐ ܟܠ ܥܡܠ . ܚܙܝܬ ܥܢܝܢܐ ܕܝܗܒ ܡܪܝܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܡܬܥܢܝܘ ܒܗ .
P:Job [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܪܫܝܥܐ ܡܬܪܘܪܒ . ܘܡܢܝܢ ܫܢܘܗܝ̈ ܢܬܢܛܪ ܟܠ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܐܬܝܗܒܬ ܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܥܒܪ ܢܘܟܪܝܐ ܒܝܢܬܗܘܢ .
P:John [AB] ܓܝܪ ܕܣܢܝܬܐ̈ ܥܒܕ ܂ ܣܢܐ ܠܢܘܗܪܐ . ܘܠܐ ܐܬܐ ܠܢܘܗܪܐ ܂ ܕܠܐ ܟܠ ܡܢ ܕܠܢܘܗܪܐ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܒܝܫܐ̈ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܓܝܪ ܕܣܢܐ ܠܐܚܘܗܝ ܆ ܩܛܠ ܐܢܫܐ ܗܘ . ܘܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܠ ܟܠ ܕܡܚܒܝܢܢ ܠܐܚܝܢ̈ . ܗܘ ܕܠܐ ܡܚܒ ܠܐܚܘܗܝ ܆ ܡܩܘܐ ܒܡܘܬܐ .
P:Lev [AB] ܕܟܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܗܪܘܢ ܢܐܟܠܘܢܗ : ܡܛܠ ܕܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܗܘ . ܟܠ . ܘܐܢ ܒܡܐܢܐ ܕܢܚܫܐ ܢܬܒܫܠ : ܢܬܡܪܩ ܘܢܬܬܫܝܓ ܒܡܝܐ̈ .
P:Jer [AB] ܡܢ ܕܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܐܟܠ ܐܢܘܢ : ܘܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܐ ܟܠ ܒܕܪܘ ܐܢܘܢ : ܡܢ ܛܘܪܐ̈ ܠܪܡܬܐ̈ ܐܙܠܘ : ܘܛܥܘ ܒܡܪܒܥܗܘܢ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܒܝܬܐ ܓܝܪ ܡܢ ܐܢܫ ܗܘ ܡܬܒܢܐ ܆ ܗܘ ܕܝܢ ܕܒܢܐ ܟܠ ܁ ܐܠܗܐ ܗܘ . ܟܠ ܕܡܘܫܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܣܓܝ ܐܝܩܪܐ ܕܒܢܝܗ ܕܒܝܬܐ ܛܒ ܡܢ ܒܢܝܢܗ .
P:2Macc [AB] ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܝܗܘܕܐ ܚܝ : ܕܢܗܘܐ ܫܠܡܐ ܒܐܪܥܢ : ܠܐ ܡܫܟܚ . ܘܟܕ ܟܠ . ܐܟܡܐ ܕܐܝܬ ܠܟ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
P:Cor [AB] ܡܕܡ ܡܣܝܒܪ . ܟܠ ܡܕܡ ܡܗܝܡܢ . ܟܠ ܡܣܒܪ . ܟܠ ܣܒܠ . ܚܘܒܐ ܟܠ . ܘܠܐ ܡܬܪܥܐ ܕܒܝܫ . ܠܐ ܚܕܐ ܒܥܘܠܐ ܆ ܐܠܐ ܚܕܐ ܒܩܘܫܬܐ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ ܒܢܦܫܗ . ܟܠ ܟܠ ܕܪܒܐ ܗܝ . ܘܗܕܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܁ ܕܐܣܗܕ ܥܠ ܒܪܗ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܓܝܪ ܕܩܐܡ ܆ ܕܢܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܘܕܒܚܐ̈ . ܡܛܠ ܟܠ ܩܘܕܫܐ ܘܕܡܫܟܢܐ ܕܫܪܪܐ ܇ ܗܘ ܕܩܒܥ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܒܪܢܫܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܡܕܡ ܚܙܝܬ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܒܠܝ . ܐܝܬ ܙܕܝܩܐ ܕܐܒܕ ܒܙܕܝܩܘܬܗ . ܟܠ ܗܢܐ ܥܒܕ ܐܠܗܐ : ܥܠ ܡܡܠܠܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܕܡ ܒܬܪܗ .
P:Mark [AB] ܡܢ ܕܨܒܐ ܓܝܪ ܕܢܚܐ ܢܦܫܗ ܂ ܢܘܒܕܝܗ̇ . ܘܟܠ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܟܠ ܒܬܪܝ ܆ ܢܟܦܘܪ ܒܢܦܫܗ . ܘܢܫܩܘܠ ܙܩܝܦܗ ܂ ܘܢܐܬܐ ܒܬܪܝ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܚܐܣ ܥܠ ܫܒܛܗ : ܣܢܐ ܠܒܪܗ . ܘܕܪܚܡ ܠܒܪܗ : ܚܦܝܛܐܝܬ ܪܕܐ ܟܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܘܒܕܘ ܥܘܬܪܐ . ܘܐܢܫܝܢ̈ ܐܒܕܘ ܓܡܝܪܐܝܬ .
P:Cor [AB] ܐܢܫ ܒܩܪܝܢܐ ܕܐܬܩܪܝ ܂ ܒܗ ܢܩܘܐ . ܐܢ ܥܒܕܐ ܐܬܩܪܝܬ ܆ ܠܐ ܟܠ ܆ ܐܦ ܠܐ ܥܘܪܠܘܬܐ . ܐܠܐ ܢܛܘܪܬܐ̈ ܕܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܢ ܕܡܡܠܠ ܆ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܢܡܠܠ . ܘܟܠ ܡܢ ܕܡܫܡܫ ܆ ܐܝܟ ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܪܒܝ̈ ܒܬܐ̈ ܛܒܐ̈ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܦܪܫܬܐ ܕܐܠܗܐ .
P:Isa [AB] ܕܩܪܐ ܒܫܡܝ : ܠܐܝܩܪܝ ܒܪܝܬܗ ܘܓܒܠܬܗ ܘܥܒܕܬܗ . ܐܦܩ ܥܡܐ ܟܠ . ܐܝܬܐ ܒܢܝ̈ ܡܢ ܪܘܚܩܐ : ܘܒܢܬܝ̈ ܡܢ ܣܘܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ .
P:Lev [AB] ܕܨܪܝܐ ܦܪܣܬܗ̇ : ܘܦܠܝܓܐ ܠܬܪܝܢ : ܘܡܬܓܘܪܪܐ : ܠܗ̇ ܟܠ ܠܗܘܢ : ܗܕܐ ܚܝܘܬܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܟܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܒܥܝܪܐ ܕܒܐܪܥܐ .