simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugSoul&Body ܓܘܫܡܐ ܛܫܬ ܒܕܟܝܘܬܝ ܟܠ ܡܘܡܐ ܦܓܪܐ ܡܠܬܟܝ
sugSoul&Body ܐܕܢܚ ܩܘܫܬܟ ܒܚܪ ܟܠ ܘܗܒ ܠܝ ܟܠܝܠܐ
sugSoul&Body ܦܓܪܐ ܛܡܝܪ ܒܟܝ ܟܠ ܬܘܟܐ ܘܥܝܛܐ ܘܪܘܫܥܐ
sugSoul&Body ܣܗܕ ܠܝ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܐ ܣܕܪܬ ܥܠܝ
sugSoul&Body ܢܦܫܐ ܡܠܟܬܐ ܘܡܠܝܢ ܟܠ ܚܟܡܐ ܣܡܢܝ ܒܪܘܝܐ
sugSynag&Church ܟܢܘܫܬܐ ܘܥܕ ܐܒܐ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܠܚܠܘܠܝ
sugSynag&Church ܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܨܝܕܘܗܝ ܦܢܘ
sugSynag&Church ܡܫܬܪܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܟܢܫ ܐܥܠܢܝ
sugSynag&Church ܐܝܠܐ̈ ܘܙܝܚܘ ܠܚܠܘܠܝ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܥܕܬܐ ܟܕ
sugTwoThieves ܕܗܐ ܡܗܠܝܢ . ܟܠ ܐܢܫ ܕܡܢܝܕ ܪܝܫܗ
sugTwoThieves ܕܩܝܪ . ܡܠܐ ܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ
sugWorld ܠܝ ܕܐܡܠܠ ܥܡ ܟܠ ܕܪܚܡ ܠܝ ܠܡܕ