simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܒܒܝܬܟ . ܟܠ ܡܠܘܟܐ ܚܙܝ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܒܗ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ
P:ProvQohSong [AB] ܒܗ . ܟܠ ܕܥܒܕ ܕܫܦܝܪ ܒܙܒܢܗ
P:Job [AB] ܒܝܢܬܗܘܢ . ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܪܫܝܥܐ ܡܬܪܘܪܒ
P:John [AB] ܒܝܫܐ̈ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܣܢܝܬܐ̈ ܥܒܕ
P:Heb&CathEpist [AB] ܒܡܘܬܐ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܣܢܐ ܠܐܚܘܗܝ
P:Lev [AB] ܒܡܝܐ̈ . ܟܠ ܕܟܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܗܪܘܢ
P:Jer [AB] ܒܡܪܒܥܗܘܢ . ܟܠ ܡܢ ܕܐܫܟܚ ܐܢܘܢ
P:Heb&CathEpist [AB] ܒܢܝܢܗ . ܟܠ ܒܝܬܐ ܓܝܪ ܡܢ
P:2Macc [AB] ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܝܗܘܕܐ
P:Cor [AB] ܒܩܘܫܬܐ . ܟܠ ܡܕܡ ܡܣܝܒܪ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܒܪܗ . ܟܠ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܒܪܗ
P:Heb&CathEpist [AB] ܒܪܢܫܐ . ܟܠ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܓܝܪ
P:ProvQohSong [AB] ܒܬܪܗ . ܟܠ ܡܕܡ ܚܙܝܬ ܒܝܘܡܝ̈
P:Mark [AB] ܒܬܪܝ . ܟܠ ܡܢ ܕܨܒܐ ܓܝܪ
P:ProvQohSong [AB] ܓܡܝܪܐܝܬ . ܟܠ ܕܚܐܣ ܥܠ ܫܒܛܗ
P:Cor [AB] ܕܐܠܗܐ . ܟܠ ܐܢܫ ܒܩܪܝܢܐ ܕܐܬܩܪܝ
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܐܠܗܐ . ܟܠ ܡܢ ܕܡܡܠܠ ܆
P:Isa [AB] ܕܐܪܥܐ . ܟܠ ܕܩܪܐ ܒܫܡܝ :
P:Lev [AB] ܕܒܐܪܥܐ . ܟܠ ܕܨܪܝܐ ܦܪܣܬܗ̇ :