simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:PsSol [AB] ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ . ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܬ ܬܬܠ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ ܘܡܢܬܗ ܟܠ ܢܣܒ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܫܒܝܬܐ ܡܢ ܓܒܪܐ ܥܫܝܢܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܢܣܒ ܡܢ
P:Ps [AB] ܪܕܘܦܝ̈ ܦܨܢܝ . ܕܠܡܐ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܠܡܬܒܪ ܠܢܦܫܝ : ܘܠܝܬ ܟܠ ܚܢܘܩܝܗ ܕܐܚܝܬܘܦܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܒܟ ܣܒܪܬ ܦܪܘܩܝܢܝ : ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܝܟܐ ܕܨܒܝܐ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܡܟܢܫܐ . ܩܪܒܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܬ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܩܢܝܐ . ܘܨܒܝܢܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ . ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܥܕܢ . ܘܒܚܙܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܫܡܝܢܐ ܡܬܦܪܦܥ ܗܘܢܢ ܟܣܝܐܝܬ . ܟܠ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܫܟܚ ܒܪܢܫܢ ܟܣܝܐ . ܘܚܕܘܬܐ ܕܪܘܚ ܡܬܩܢ ܡܕܥܢ
PhiloxMab:Disc ܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܀ ‏ ‏ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܪܒܘܬܐ ܡܬܡܛܐ ܬܠܡܝܕܐ ܇ ܐܢ ܟܠ ܒܪ ܕܡܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܫܘܒܚܗ . ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܪܒܐ ܇ ܗܘ ܕܒܗ
P:Rom [AB] ܐܢܫ ܢܪܚܡ ܀ ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܥܘܬܪܐ ܘܚܟܡܬܐ ܘܡܕܥܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܟܠ ܪܚܡܐ̈ . ܚܒܫ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܒܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܆ ܕܥܠ
P:Sam [AB] ܕܠܐ ܢܦܩ ܒܬܪ ܫܐܘܠ ܘܒܬܪ ܫܡܘܐܝܠ : ܗܟܢܐ ܢܬܥܒܕ ܟܠ . ܘܫܕܪ ܒܟܠܗ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܡܐܡܪ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ . ܘܐܥܫܢܘ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܒܗܘܢ . ܘܐܣܩܘ ܟܠ : ܘܠܟܟܪ : ܘܠܒܝܬ ܚܘܪܢ : ܘܠܐܘܠܘܢܐ ܕܓܠܥܡ . ܘܐܚܕܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܒܕܬ : ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܢܦܩܬ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܠܠܬ ܥܡܗܘܢ . ܟܠ ܚܘܐܝܢܝ ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕܬܝ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܚܬܐ ܠܪܝܫ ܣܘܬܐ . ܘܒܨܝܪ ܗܘ ܟܠ ܬܪܒܐ ܠܝܩܕܐ̈ ܫܠܡܐ̈ . ܟܠ ܡܢ ܩܕܡܝܟ . ܘܥܠ ܕܚܠܝܟ̈ ܬܚܣܐ . ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܝܐ ܗܝ