simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܗܘ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ : ܫܐܝܠܝܗܝ ܟܠ ܟܕ ܡܣܬܓܦܐ ܗܝܡܢܬܐ ¹ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ . X ܬܘܒ ܒܙܢܐ ܚܪܢܐ . . X
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܘܦܐܝܐ ܢ-ܨܘܪ : ܕܠܘܬ ܬܦܢܟܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܛܥ̣ܝܢ ܟܠ ܠܗ̇ : ܘܢܐܨܩ ܕܠܗܕܐ ܒܓܘܢܐ ܢܕܡ̇ܐ : ܨܠܡܐ ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܐ ܡܢ
Chron1234 ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ ܂ ܘܐܢܬܬܐ ܝ· ܠܐ ܬܣܒ ܂ ܘܣܥܪܟ ܠܐ ܬܣܦܪ ܂ ܟܠ ܡܪܝܡܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܕܠܟ ܓܒܐ ܐܠܗܐ ܕܬܫܡܫ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ
P:ProvQohSong [AB] ܕܥܒܕ ܥܪܝܡܐ ܒܝܕܥܬܐ . ܘܣܟܠܐ ܡܡܠܠ ܣܪܝܩܬܐ̈ . ܐܝܙܓܕܐ ܟܠ . ܣܘܟܠܐ ܛܒܐ ܝܗܒ ܪܚܡܐ̈ . ܘܐܘܪܚܐ ܕܥܘܠܐ̈ ܠܐܒܕܢܐ .
BarBahl:SyrLex ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܠܡܬܚܡܘ ܠܨܒܘܬܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܟܠ ܚ̇ܒܫ ܒܗ ܐܦ ܠܡܠܐܟܐ̈ . ܐܦ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܚܝܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ .
JacSer:Epist ܠܐ ܡܬܠ̣ܒܫ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܠܒ̇ܫX ܟܘܠܝ ܂ ܂ ܙ X ܦܘܪܣܝܐ ܗܘ ܠܒܘܫܗ ܟܠ 3ܕܠܐ ܫܠܚ ܠܟܠ̣ ܂ ܕܢܠ̣ܒܫ ܠܚܕ ܠܐ ܡܫܟܢܢ ܂ XX ܂ ܙ ܚܕ ܓܝܪ ܥܡ
DionAr:MystWritings ܆ ܘܡܢܗ ܡܬܬܙܝܥ̣ ܘܐܚܝܕ . ( ¹55 ) ܘܡܛܠܬܗ ܘܒܗ ܡܬܩ̇ܝܡܐ̣ ܟܠ ܆ ܡܛܠ ܫܦܝܪܐ ܘܛܒ̇ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗ̇ܘܐ . ܘܠܘܬܗ ܬܘܒ ܚܐ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܐܢܫ ܘܐܡܪ . ܕܬܪܝܢ̈ ܚܒܠܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܟܠ ܐܚܪܬܐ ܙܡܪ ܓܠܝܐܝܬ . ܘܗ̇ܘ ܕܡܚܣܕ ܗ̣ܘܐ ܘܡܛܒ ܒܐܪܢܝ̈
JnDalya:Epist ܆ X ܘܠܐ ⁷ܐܬ̇ܡܨܝܬ ܒܚ̇ܝܠܐ ܇ ܘܬܘܒ ܥ̇ܡܕܬ ܘܐܬܓ̇ܘܝܬ ܘܠܐ ܟܠ ܐܢܐ ܇ ܘܣ̇ܐܩ X ܪܘܚ X ܚܝܐ̈ . ܦܪܚ̇ܬ ܘܐܬܥ̇ܠܝܬ ܠܥܠ ܡܢ
Eph:madNativ ܚܡܪܢܝܢ̈ ܘܐܪܙܐ ܕܒܓܘܗ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ 95ܚܕ ܠܚܡܐ ܕܩܨܐ ܠܐ ܟܠ ܗܘ̣ܐ ܫܩܝܗ ܪܒ ܗ̣ܘ ܛܒ ܚܝܠܗ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟ 94ܟܣܐ ܕܡܩܒܠ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܩ X 1ܩ̇ܢܛ ܗܘܐ ܡܢܗ ܡܘܬܐ ܟܕ ܕܒܪܗ ܕܚ̣ܙܐ ܕܟܣܝܢ ܒܗ ܚܝܐ̈ ܟܠ ܓܝܪ ܦܘܪܫܢܐ ܡܝܬ ܗܘܐ ܠܚܛܝܬܐ ܘܩܕܡ ܢܘܚܡܗ ܚܝ ܗܘܐ ܠܡܪܐ̈
P:Ecclus [AB] ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ . ܐܦܢ ܒܛܠ ܡܕܥܗ : ܫܒܘܩ ܠܗ . ܘܠܐ ܬܒܗܬܝܗܝ ܟܠ ܠܐܡܗ̇ . ܒܪܝ : ܐܬܥܫܢ ܒܐܝܩܪܗ ܕܐܒܘܟ . ܘܠܐ ܬܫܒܘܩ ܐܝܩܪܗ