simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܛܘܪ̈ ܢ ܆ ܘܠܘ ܬܚܝܬ ܬܚܘܡܐ ܘܫܘܪ ܐ ܚܒܝܫܝܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܂ ܠܗܕܐ ܟܠ ܂ ܐܠܐ ܠܟܠ ܕܫܪܝ ܠ ܡܗܘܐ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܃ ܟܕ ܡܥܠܝ ܡ̣ܢ
JacSer:memElishRevDeadMan ܡܢ ܗܘ ܡܝܬܐ ܕܓܪܡܐ̈ ܕܡܝܬܐ̈ ܝܗܒܘ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܢܦܩ ܦܘܫܩܐ ܟܠ ܚܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܠܗܘ ܕܩܪܒ ܠܗ ܘܨܪ ܠܗ ܨܠܡܐ ܠܡܝܬܐ ܚܝܐ ܕܡܢܚܡ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܃ ܪܗ̣ܛܘ ܕܝܢ ܠܚܕܝܘܬܐ ܟܠ 0 ܐܟܚܕܐ ܠܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܟ ܡܬ̣ܬܘܕܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܡܩ̇ܘܐ ܡ̇ܢ
Babai:BookUnion ܓܝܪ ܕܡܬܪܓܫ ܐܘ ܡܬܕܪܟ ܃ ܐܘ ܒܡܢܬܐ ܡܬܪܓܫ ܂ ܝ ܐܘ ܡܬܕܪܟ ܃ ܟܠ ܒܪܘܝܐ ܂ ܘܪܘܚܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܃ ܕܒܟܠ ܟܠ ܃ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܂
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܥܬܝܕܐ -X › X ܕܬܗܘܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ Xܟܘܢ . ܢ̇ܩܦܐ ܓܝܪ ܟܠ ܕܐܡܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܆ ܕܗ̇ܝ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܡܪܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܢܟܪܙܗ ܂ ܝܝ ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗ[ܝ ]ܐܠܗܐ ܂ ܟܠ ܒܡܠܬܗ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ
Eph:madNativ ܒܪܝܢ̈ X ⁴⁴ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ 20ܡܘܠܕܘܗܝ̈ ⁴⁵ܕܝܚܝܕܝܐ ܟܠ ܬܘܒ ⁴²ܡܘܕܐ ܐܢܐ ⁴³ܠܝܠܕܟ ܕܬܪܝܢ ܕܓܠ̣ܐ ܘܛܠ̣ܐ X ⁴³ܡܢ
Shub:BookGifts ܕܠܐ ܚܢܐ ܥܡܟ ܠܡܚܐ ܒܢܝܫܟ ܘܒܕܘܒܪܟ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܪ . ܩ ܠܟ ܟܠ ܆ ܘܕܐܢܬܬܐ ܘܕܒܢܝܐ̈ ܆ ܘܕܡ̇ܚܒܢܐ̈ ܘܚܒܝܒܐ̈ ܆ ܘܡܢ
JacSer:memWomJesusMet ܟܐܒܝܢ̈ : ܘܕܠܐ ܐܬܐ ܕܬܫܪ ܡܠܘܗܝ̈ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܀ ܘܕܢܥܒܕ ܟܠ ܐܪܙܐ ܠܗܝ ܕܓܠܐ ܠܗ̇ ܀ ܗܝ ܗܘܬ ܒܠܚܘܕ ܘܚܠܝܡܐ ܗܘܬ ܡܢ
P:John [AB] ܟܐܒܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܀ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܡܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܆ ܟܠ ܘܐܝܢܐ ܕܩܕܡܝܐ ܢܚܬ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܙܘܥܐ ܕܡܝܐ̈ ܆ ܡܬܚܠܡ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܪܝܫܢܘܬܐ ܇ ܫܘܠܛܢܐ ܟܝܬ ܘܝܝܠܐ . ܡܢ ܙܪܥܗ ܓܝܪ ܕܐܒܪܗܡ ܟܠ ܠܝܘܬ ܬܪܘܢܘܣ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܡ̇ܠܟܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܠ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܥܕܢ . ܘܒܚܙܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܫܡܝܢܐ ܡܬܦܪܦܥ ܗܘܢܢ ܟܣܝܐܝܬ . ܟܠ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܫܟܚ ܒܪܢܫܢ ܟܣܝܐ . ܘܚܕܘܬܐ ܕܪܘܚ ܡܬܩܢ ܡܕܥܢ
SevAnt:CathHom ܕXܟ . ܘܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܡܟ̇ܢܫܐ : ܘܗ̇ܝ ܕܠܩ̣ܘܒܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ . ܟܠ ܡܢ ܐܫܝܕܘܬܐ ܕܟܠ ܪܝܚܢܝܢ̈ : ܘܠܓܒܪܢܝܘܬܐ ܘܝܨܘܬܐ ܡܢ
Tim1:DisputCalMahdi 32ܟܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܬܦܪܫ 33ܨܡܚܐ ܘܚܡܝܡܘܬܐ ܟܠ |M 98ܡ̣ܢ 31ܐܠܗܐ ܀ 4 , 15ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ . ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܘܠܐ
P:Isa [AB] ܕܣܩܪܝܢ ܠܟ . ܒܝ ܢܫܬܒܚ ܘܢܙܕܕܩ ܟܠܗ ܙܪܥܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܟܠ ܒܡܪܝܐ ܗܝ ܙܕܝܩܘܬܐ . ܘܥܫܝܢܐ̈ ܠܘܬܗ ܢܐܙܠܘܢ . ܘܢܒܗܬܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܡܣ̣ܟܠܝܢܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܐܨܛܠܒ ܟܠ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܒܣܪܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܟܕ ܝ ܗܟܢܐ ܡ̇ܟܪܙܝܢܢ ܆ ܘܠܐ
JacSer:memZacchTaxColl ܓܒܝܢ̈ ܕܢܬܛܦܘܢ ܒܗ ܩܘܡܬܗ ܙܥܘܪܝܐ ܘܚܒܨ ܥܡܐ ܘܡܢܐ ܢܥܒܕ ܟܠ ܢܦܫܗ ܕܢܚܙܝܘܗܝ ܠܒܪܐ ܘܠܐ ܝܗܒܝܢ ܠܗ ܟܢܫܐ̈ ܕܙܪܒܝܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܡܬܒ̇ܝܕܠ X ܘܫ̇ܢܐ ܒܚܫܐ : ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠ ܕܛ̣ܘܪܐ ܗ̇ܘ ܥܒܝܐ ܇ ¹ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܘ̣̇ܝܢ ܕܠܐ ܚܡ̣ܪܐ .
ActsStAnth ܚܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܝܦܝܢ Xܐܢܬܘܢ ܠܗܝܢ ܒܠܫܢܐ ܡܠܝܠܐ ܘܡܦܫܩܝܢ ܟܠ ܘܦܘ ܣܝܐ ܐܝXܝ ܪܝܢ ܥܝܟܘܢ ܐܢ ܥ̇ܠ ܠܟܘܢ ܐܢܫ ܚܝXܝܪ ܥܝܢܐ ܇
Shub:BookGifts ܟܘܪܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܇ ܐ ܣܪܐ ܐܘ ܣܢܐ ܘܢܕܝܕ ܐܘ ܥܣܩ . ܐܚܘܢ ܟܠ ܒܦܓܪ ܐܘ ܒܢܦܫ ܇ ܒܟܠ ܙܢܝܢ̈ ܪܐܘܠܨܢܐ̈ . ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܢܐܕ ܡܢ