simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugSoul&Body ܛܒܬܐ̈ ܡܢܝ ܐܣܬܥܪܝ̈ ܘܐܝܟܢ ܟܐܢܐ ܕܥܡܝ ܬܫܬܘܐ ܦܓܪܐ ܥܡ ܟܠ ܢܦܫܐ ܥܡ ܒܝܫܬܟ̈ ܠܐ ܬܚܠܛܢܝ ܕܪܚܝܩܐ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ .
sugSoul&Body ܘܗܒ ܠܝ ܟܠܝܠܐ ܕܠܗ ܚܝܪܢ ܦܓܪܐ ܫܡܥ ܡܪܝ ܘܚܙܝ ܐܢ ܫܩܠܐ ܟܠ ܘܫܪܝ ܚܕܐ ܒܝܬ ܠܝ ܠܦܓܪܐ ܕܠܚܝܡ ܥܠܝ . ܐܕܢܚ ܩܘܫܬܟ ܒܚܪ
sugSoul&Body ܬܘܟܐ ܘܥܝܛܐ ܘܪܘܫܥܐ ܡܪܟܒܐ ܘܦܫܝܛܐ . ܘܟܝܢܟܝ ܡܓܕܗ̇ ܟܠ ܠܢܓܕܐ ܕܫܒܛܐ ܕܡܪܐ ܕܐܪܓܙܬ ܘܐܣܩܛܐ ܦܓܪܐ ܛܡܝܪ ܒܟܝ
sugSoul&Body ܒܝܫܬܐ̈ ܡܢܟ ܢܒܥܝ̈ ܘܥܠ ܡܢܐ ܒܝ ܡܬܥܕܠܬ ܦܓܪܐ ܐܚܝܢܬܐ ܟܠ ܢܦܫܐ ܐܚܝܢܬܐ ܐܢܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܫܠܝ ܘܐܢܬ ܕܚܝܚܐ ܠܡܘܢ ܕܪܫܬ .
sugSoul&Body ܓܒܐ ܣܕܪܬ ܥܠܝ ܩܪܒܐ ܪܒܐ ܦܓܪܐ ܒܐܝܕܝܟܝ̈ ܗܘ ܦܚܐ ܘܢܫܒܐ ܟܠ ܒܪܐ ܕܦܪܩ ܠܬܪܝܢ ܒܚܘܒܐ ܘܡܐܫ ܟܣܝܬܐ̈ ܕܠܒܐ . ܣܗܕ ܠܝ ܕܡܢ
sugSynag&Church ܥܡܡܝܢ̈ ܟܢܫ ܐܥܠܢܝ ܘܕܝܠܗ ܐܢܐ ܠܡܘܢ ܣܪܒܬܝ ܥܕܬܐ ܝܗܒ ܟܠ ܝܗܒ ܠܝ ܓܙܘܪܬܐ ܐܝܟ ܪܘܫܡܐ ܛܒܥܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܫܬܪܐ . ܘܡܢ
sugSynag&Church ܥܡܡܝܢ̈ ܨܝܕܘܗܝ ܦܢܘ ܫܩܠܗ ܠܛܒܥܐ ܕܠܐ ܡܬܒܥܐ ܟܢܘܫܬܐ ܟܕ ܟܠ ܝܗܒ ܠܟܝ ܛܒܥܗ ܟܕ ܐܢܬܝ ܗܘܝܬܝ ܥܢܗ ܒܠܚܘܕ ܒܓܘ ܥܠܡܐ . ܘܟܕ
sugSynag&Church ܥܡܡܝܢ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܠܚܠܘܠܝ ܙܝܚܢܝ . ܘܠܒܪܝܬܐ̈ ܦܩܕ ܫܡܫܢܝ ܟܠ ܩܕܝܫܬܐ ܠܐ ܩܕܝܬܗ̇ ܕܙܢܝܬܝ ܠܟܝ ܟܢܘܫܬܐ ܘܥܕ ܐܒܐ
sugSynag&Church ܥܡܡܝܢ̈ ܥܕܬܐ ܟܕ ܐܙܕܝܚܬܝ ܐܝܟ ܟܠܬܐ ܡܫܟܢܗ ܕܡܠܟܘܡ ܟܠ ܐܝܟ ܐܡܪܐ̈ . ܘܕܨܝ̈ ܪܡܬܐ̈ ܐܝܟ ܐܝܠܐ̈ ܘܙܝܚܘ ܠܚܠܘܠܝ
sugTwoThieves ܚܫܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܩܪܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܒܪܝܡܝܢܐ ܟܠ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܟܐܒܐ̈ ܛܥܝܢ ܡܙܝܓ ܠܗ ܚܠܐ ܘܓܒܗ ܕܩܝܪ . ܡܠܐ
sugTwoThieves ܐܢܫ ܕܡܢܝܕ ܪܝܫܗ ܥܠܘܗܝ ܘܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܘܕܝܬ ܒܗ 59 ܟܠ ܒܪܣܡܠܐ ܢܫܡܥ ܗܫܐ ܡܘܢ ܐܡܪܝܢ ܣܦܪܝ̈ ܥܡܐ ܕܗܐ ܡܗܠܝܢ .
sugWorld ܕܪܚܡ ܠܝ ܠܡܕ ܠܡܘܢ ܥܠܡܐ ܒܝܫܐ ܕܓܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܘܘܕܝܝܟ̈ ܟܠ ܠܡܪܕܝܬܐ 116 ܟܘܦ ܟܬܪ ܡܠܐ ܝܘܡܐ ܫܒܝܐ ܕܕܒܪ ܠܝ ܕܐܡܠܠ ܥܡ